مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۹، شماره ۴، صفحات ۱-۷

عنوان فارسی بررسی همراهی چندشکلی rs۶۳۱۳ ژن HTR۲A با وابستگی به هروئین در یک نمونه از شمال‌غرب ایران
چکیده فارسی مقاله مقدمه: وابستگی به هروئین یک بیماری مزمن و عودکنندۀ مغزی است که توسط ترکیبی از عوامل ژنتیکی، اپی‌ژنتیکی و محیطی ایجاد می‌شود و سهم ژنتیک در آسیب‌پذیری به ایجاد این وابستگی 40-60 درصد است. تغییر در انتقال سروتونین در سیستم عصبی مرکزی در وابستگی به مواد مخدر و الکل دخیل است و بر اساس نتایج مطالعات همراهی، چندشکلی تک نوکلئوتیدی rs6313/T102C ژن HTR2A در وابستگی به مواد نقش مهمی دارد. هدف از این مطالعۀ مورد_شاهدی، ارزیابی همراهی چندشکلی rs6313 ژن HTR2A و وابستگی به هروئین در نمونه‌ای از جمعیت شمال‌غرب ایران است.
مواد و روش ها: این مطالعه روی 100 فرد بیمار وابسته به هروئین و 102 فرد کنترل بدون وابستگی به مواد انجام شد. پس از استخراج DNA از خون، ژنوتیپ افراد نسبت به چندشکلی rs6313 ژن HTR2A با استفاده از روش PCR-RFLP تعیین گردید. آنالیز آماری داده‌ها برای مشخص کردن همراهی با نرم‌افزار SPSS vol.16 انجام پذیرفت.
یافته‌ها: فراوانی ژنوتیپ‌های CT,CC و TT چندشکلی rs6313 ژن HTR2A در گروه بیمار به ترتیب 50،23 و 27 درصد و در گروه شاهد به ترتیب 35/32، 12/44 و 53/23 درصد بودند و بر اساس بررسیهای آماری، تفاوت معناداری میان گروه‌های کنترل و بیمار وجود نداشت (P˃0.05).
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نتوانست شواهدی مبنی بر همراهی چندشکلی rs6313 ژن HTR2A با استعداد وابستگی به هروئین در جمعیت آذری شمال‌غرب ایران ارائه دهد و این مسئله بر لزوم بررسی سایر چندشکلی‌های ژنتیکی کاندید در جمعیت مطالعه‌شده دلالت دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله وابستگی به هروئین، مسیر سروتونرژیک، rs6313 HTR2A، همراهی ژنتیکی، شمال‌غرب ایران

عنوان انگلیسی Evaluation of the Association of Htr2a Gene Rs6313 Polymorphism with Heroin Dependence in a Sample from Northwest Iran
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Heroin dependence is a chronic relapsing disorder caused by a combination of genetic, epigenetic, and environmental factors. The genetic contribution in the vulnerability to heroin dependence is 40%-60%. Alterations in dopamine transport in the CNS are implicated in drug and alcohol dependence, and according to linkage studies, the HTR2A rs6313 single nucleotide polymorphism plays an important role in drug dependence and abuse. This case-control study aimed to investigate the association between HTR2A rs6313 and heroin dependence among a population from Northwest Iran.
Material & Methods: The study included a sample of 100 heroin-dependent patients and 102 control subjects. After DNA extraction from blood samples, the genotype of HTR2A rs6313 polymorphism was investigated among patients and controls using the PCR-RFLP method. The obtained data were analyzed in SPSS software to explore a significant association.
(Ethic code: 5/4/12152)
Findings: Frequencies of CC, CT, and TT genotypes were 23%, 50%, and 27% in the patient group and 32.35%, 44.12%, and 23.53% in the control group. According to statistical analysis, there were no significant differences between case and control groups in this regard (P>0.05).
Discussion & Conclusion: The results of the study could not support a significant association between HTR2A rs6313 polymorphism and heroin dependence in the Azeri population of Northwest Iran. This indicates the need to investigate other candidate genetic polymorphisms in the study population.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Genetic association, Heroin dependence, HTR2A rs6313, Northwest of Iran, Serotonergic pathway

نویسندگان مقاله فاطمه محمودی | Fatemeh Mahmoudi
Dept of Animal Sciences, Faculty of Natural Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
گروه علوم جانوری، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

لیلا مهدی زاده فایند | Leila Mehdizadeh fanid
Dept of Psychology, Faculty of Education and Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran
گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

نرگس زینال زاده | Narges Zeinalzadeh
Dept of Animal Sciences, Faculty of Natural Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
گروه علوم جانوری، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

محمدعلی حسین پور فیضی | Mohammad ali Hosseinpour feizy
Dept of Animal Sciences, Faculty of Natural Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
گروه علوم جانوری، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3908-3&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-2473649.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده اپیدمیولوری اعتیاد
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات