مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۹، شماره ۴، صفحات ۱۸-۲۷

عنوان فارسی اثر محافظتی ژل رویال بر مؤلفه‌های اسپرمی، توان باروری آزمایشگاهی و شاخص‌‌های استرس اکسیداتیو در بیضۀ موش سوری مواجهه‌‌شده با اتفون
چکیده فارسی مقاله
  
 مقدمه: اتفون از دستۀ سموم ارگانوفسفره است که برای تحریک رشد گیاه به کار می‌‌رود. ژل رویال ماده‌‌ای با خواص آنتی‌اکسیدانی و برای تقویت دستگاه ایمنی مؤثر است. مطالعۀ حاضر با هدف تعیین تأثیر ژل رویال بر مؤلفه‌های اسپرمی، توان باروری آزمایشگاهی و شاخصه‌‌­های استرس اکسیداتیو در موش سوری صورت گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعۀ تجربی، 20 سر موش نر بالغ نژاد NMRI به 4 گروه کنترل و تجربی تقسیم‌بندی شدند. در گروه‌‌ تجربی، حیوانات اتفون را با دوز mg/kg 480 دریافت کردند؛ سپس ژل رویال با غلظت mg/kg 200 به‌تنهایی و همچنین همراه با هورمون اتفون، به‌طور روزانه از طریق دهانی خورانده شد. پس از تیمار، برای ارزیابی مؤلفه‌های اسپرمی و توان باروری آزمایشگاهی، نمونه‌‌های اسپرم از دم اپیدیدیم جمع‌‌آوری و برای شاخصه‌‌های استرس اکسیداتیو، بافت بیضه اخذ گردید. سطح P˂0.05 معنا‌‌دار در نظر گرفته شد. یافته‌ها:کاهشی در میزان تحرک و قدرت زنده‌مانی اسپرم‌‌ها، درصد لقاح، بلاستوسیست، جنین‌‌های هچ‌شده و همچنین افزایشی در میزان آسیب به DNA و نبودِ بلوغ هسته‌‌ای اسپرم‌‌ها و جنین‌‌های بلوک‌شده در گروه‌‌های تجربی نسبت به گروه کنترل وجود داشت؛ همچنین میزان ظرفیت تام آنتی‌اکسیدانی و مالون‌دی‌آلدئید در گروه‌‌های دریافت‌کنندۀ اتفون، به‌ترتیب کاهش و افزایش یافتند، این در حالی است که ژل رویال می‌‌تواند از آثار تخریبی ناشی از استرس اکسیداتیو اتفون جلوگیری ‌‌کند (P˂0.05). بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، ژل رویال می‌‌تواند اثر بهبودی بر اسپرم‌‌های اپیدیدیمی و توان باروری آزمایشگاهی داشته باشد. 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ژل رویال، اتفون، مؤلفه‌های ‌‌اسپرمی، استرس اکسیداتیو، لقاح داخل آزمایشگاهی

عنوان انگلیسی Protective Effect of Royal Jelly on Sperm Parameters, In-vitro Fertilizing Potential, and Oxidative Stress Indicators in the Testis of Mice Exposed to Ethephon
چکیده انگلیسی مقاله
 Introduction: Ethephon is an organophosphorus that used to stimulate plant growth. Royal Jelly is a substance with antioxidant properties and is effective for strengthening the immune system. This study aimed to determine the effect of Royal Jelly on sperm parameters, in vitro fertilization, and oxidative stress indicators in mice.
 Material & Methods: In this experimental study, 20 adult male mice (NMRI strain) were divided into four control and experimental groups. The experimental group received Ethephon at 480 mg/kg. Royal Jelly was then administered orally and daily at a concentration of 200 mg/kg alone and in combination with Ethephon. After treatment, sperm samples were collected from the tail of epididymis to investigate sperm parameters and in vitro fertilizing potential; moreover, the testis tissue was taken for oxidative stress examination. A p-value less than 0.05 was considered statistically significant.
(Ethic code: IR-UU_AEC-811/پد/3)
 Findings: A decrease in the sperm motility and viability, fertilization rate, blastocyst, and hatching embryos, as well as an increase in DNA damage, lack of nuclear maturation, and blocked embryos was observed in the experimental groups, compared to the control group. Moreover, Total Antioxidant Capacity and Malondialdehyde in the groups receiving Ethephon decreased and increased, respectively. However, Royal Jelly can prevent the adverse effects of oxidative stress (P<0.05).
 Discussion & Conclusion: According to the results of this study, royal jelly can have an amelioration effect on epididymal sperm and in vitro fertilizing potential.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Ethephon, In vitro fertilization, Oxidative stress, Royal jelly, Sperm parameters

نویسندگان مقاله رامین جهانگیرفرد | Ramin Jahangirfard
Dept of Anatomy and Embryology, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran
گروه آناتومی و جنین شناسی مقایسه‌‌ای، دانشکدۀ دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-6218-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-2473651.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده سم شناسی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات