مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۹، شماره ۴، صفحات ۲۸-۴۵

عنوان فارسی بررسی چالش‌ها و موانع تعامل شوراهای عالی مؤثر بر سلامت با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ایران: یک مطالعۀ کیفی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: وزارت بهداشت از طریق شوراهای عالی و نظام تصمیم‌گیری بر دستگاه‌های اجرایی تأثیر می‌گذارد. به‌منظور اتخاذ رویکرد همکاری بین بخشی و حمایت‌طلبی مناسب برای تعامل با این شوراها و سلامت‌محور کردن تصمیمات گرفته‌شده، تحلیل وضعیت موجود لازم است؛ بنابراین، پژوهش حاضر به‌منظور تعیین چالش‌ها و موانع پیش روی شوراهای عالی مؤثر بر سلامت در تعامل با وزارت بهداشت در ایران انجام شد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر مطالعه‌ای با رویکرد کیفی از نوع زمینه‌ای است که به‌صورت تحلیل وضعیت موجود شوراهای عالی انجام شد. روش‌های جمع‌آوری داده‌ها شامل مصاحبه، جلسات بحث گروهی و تحلیل اسناد بودند. برای جمع‌آوری داده‌ها، تعداد 23 مصاحبه و 2 جلسۀ بحث گروهی متمرکز با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انجام گرفت. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA vol.10 تجزیه‌وتحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج مطالعه نشان داد، شوراهای عالی منتخب از نظر فعالیت به سه دستۀ فعال، نیمه فعال و غیرفعال تقسیم می‌شوند. چالش‌های فراروی این شوراها شامل کمبود منابع مالی و انسانی، ساختار و تشکیلات نامناسب، قوانین و مقررات غیر شفاف، نبود ضمانت اجرایی، ضعف در برنامه‌ریزی و هماهنگی بین بخشی، نبود نظام پایش و ارزشیابی، پایین بودن سطح آگاهی و نگرش سیاست‌گذاران و مدیران دربارۀ سلامت، رهبری ضعیف وزارت بهداشت و نداشتن پیوست سلامت در مصوبات است. بهبود عملکرد شوراهای عالی به منظور کاربرد پیوست سلامت در مصوبات از طریق مداخلات زیر قابل‌دستیابی است: 1. مداخلات سیاستی؛ 2. مداخلات ساختار اجرایی؛ 3. فرهنگ‌سازی و حمایت‌طلبی.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه، ضرورت دارد نظام سلامت برای توسعۀ همکاری بین بخشی و حمایت‌طلبی مناسب از شوراهای عالی، به‌منظور بهبود عادلانۀ نشانگرهای سلامت جامعه، از طریق مداخلات سیاستی، اجرایی، فرهنگ‌سازی و حمایت‌طلبی نسبت به کاهش موانع تعامل اقدام کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله حمایت‌طلبی، شوراهای عالی، همکاری بین بخشی

عنوان انگلیسی Challenges and Barriers to the Interaction of High Councils of Health with the Ministry of Health and Medical Education in Iran: A Qualitative Study
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: The Ministry of Health influences the executive organizations through the high councils and the decision-making system. It is necessary to adopt an inter-sectoral cooperation approach, seek appropriate support for interacting with these councils, focus on the health taken decisions, and analyze their current situation. This study aimed to investigate the challenges and barriers to the interaction of high councils of health with the Iran Ministry of Health.
Material & Methods: The present study is a field-based qualitative study that was conducted to analyze the current situation of the High Councils. Data were collected through interviews, group discussion sessions, and document analysis. To collect the data, 23 interviews and 2 focus group sessions were conducted using purposive sampling. The obtained data were then analyzed using MAXQDA software (version 10).
(Ethic code: 162432750)
Findings: The results of the study showed that in terms of activity, the elected high councils are divided into three categories of active, semi-active, and inactive. Challenges facing these councils include lack of financial and human resources, inadequate structure and organization, non-transparent rules and regulations, lack of executive guarantees, poor planning and cross-sectoral coordination, lack of monitoring and evaluation system, low level of awareness and attitude of policy makers and managers about health, poor leadership of the Ministry of Health, and finally the lack of a health appendix in approvals. The improvement of the performance of high councils in applying the health appendix to approvals can be achieved through such interventions as 1. Policy interventions, 2. Executive structure interventions, and 3. Culture building and advocacy.
Discussion & Conclusion: According to the results of the study, it is necessary for the health system to develop inter-sectoral cooperation and seek appropriate support from high councils in order to fairly improve community health indicators, take action to reduce barriers to interaction through policy, executive, culture-building, and advocacy interventions.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Advocacy, Cross-sectoral cooperation, High councils

نویسندگان مقاله امین کریمی | Amin Karimi
Dept of Health Services Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، مرکز تحقیقات ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

سعاد محفوظ پور | Soad Mahfoozpour
Faculty of Management, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
مرکز تحقیقات ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

سمیه حسام | Somayeh Hesam
Dept of Health Services Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

بهزاد دماری | Behzad Damari
Dept of Social Health Components, National Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻼﻣﺖ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻼﻣﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1103-5&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-2473652.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده آموزش بهداشت
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات