مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۹، شماره ۴، صفحات ۴۶-۵۹

عنوان فارسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر قدرت ایگو، خلق‌وخو و افکار خودکشی در دختران و پسران اقدام کننده به خودکشی در استان ایلام
چکیده فارسی مقاله مقدمه: خودکشی درنتیجۀ تعامل عوامل متعدد به‌وجود می‌آید. بااین‌حال، بیشتر خودکشی‌ها قابل‌پیشگیری هستند. اگر اقدام به خودکشی به مرگ منجر نشود، این نگرانی وجود دارد که دوباره این رفتار تکرار گردد؛ اما آموزش مهارت‌های زندگی مبتنی بر یادگیری مشارکتی و عملی در افزایش سلامتی و پیشگیری اولیه از بروز مشکلات و همچنین کمک به نوجوانان برای یادگیری رفتارهای مثبت و حفظ سلامتی روانی خویش بسیار مؤثرند. هدف از مطالعۀ ‌‌حاضر، مقایسۀ اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر قدرت ایگو، خلق‌وخو و افکار خودکشی در میان دختران و پسران اقدام‌کننده به خودکشی در استان ایلام است.
مواد و روش ها: روش پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌‌آزمونپس‌‌آزمون با گروه کنترل و پیگیری است و جامعۀ آماری مطالعه شامل همۀ دختران و پسران 18 تا 24 سال استان ایلام به تعداد 212 نفر است که برای بار اول در طول 6 ماه گذشته در سال 1398-1397، اقدام به خودکشی و به مراکز درمانی علوم پزشکی استان ایلام مراجعه کرده‌اند که از این تعداد، بر اساس ملاک‌های ورود، تعداد 80 نفر به‌صورت نمونۀ در دسترس انتخاب شدند و به‌صورت همتاسازی (بر اساس تحصیلات) در گروه‌‌های آزمایش (20 نفر دختر و 20 نفر پسر) و کنترل (20 نفر دختر و 20 نفر پسر) جایگزین گردیدند. ابزارهای استفاده‌شده شامل مقیاس خلق‌وخو، مقیاس قدرت ایگو و مقیاس افکار خودکشی است. داده‌ها از طریق آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر تجزیه‌وتحلیل شدند.
یافته‌ها: در نتایج تحلیل واریانس مشاهده گردید میزان خلق‌وخو، قدرت ایگو و افکار خودکشی در میان دختران و پسران اقدام‌‌‌کننده به خودکشی در استان ایلام، در میان گروه‌های آزمایش، کنترل و پیگیری، پیش و پس از آزمون آموزش مهارت‌های زندگی تفاوت معناداری وجود دارد. به همین ترتیب، تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد که آموزش مهارت‌های زندگی در نوع گروه و وضعیت آزمون، بر میزان خلق‌وخو، قدرت ایگو و افکار خودکشی پسران و دختران اقدام‌‌‌کننده به خودکشی در استان ایلام تأثیرگذار بوده است.
بحث و نتیجه‌گیری: از یافته‌های به‌دست‌آمده می‌توان چنین استنباط کرد که آموزش مهارت‌های زندگی بر قدرت ایگو، خلق‌وخو و افکار خودکشی دختران و پسران اقدام‌کننده به خودکشی، هم در مرحلۀ پس‌آزمون و هم در مرحلۀ پیگیری، اثربخش بوده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله افکار خودکشی، خلق‌وخو، قدرت ایگو، مهارت‌های زندگی

عنوان انگلیسی Effectiveness of Life Skill Trainings in Ego Power, Temperament, and Suicidal Thoughts among Girls and Boys Attempting to Commit Suicide in Ilam Province, Iran
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Suicide is caused by the interaction of many factors; however, most suicides are preventable. If suicide does not lead to death, there is concern that the behavior may be repeated. Teaching life skills based on participatory and practical learning is very effective in increasing health and early prevention of problems, as well as helping adolescents to learn positive behaviors and maintain their mental health. This study aimed to compare the effectiveness of life skill training in ego power, temperament, and suicidal thoughts among the girls and boys who attempted to commit suicide in Ilam province, Iran.
Material & Methods: This semi-experimental study was conducted based on a pretest-posttest design with control and follow-up groups. The statistical population of the research included all boys and girls aged 18 to 24 (n=212) in Ilam province who for the first time over the past six months in 2018-2019 committed suicide and were referred to the medical centers of this province. In total, 80 cases were purposefully selected as an accessible sample and were matched and assigned into (based on education status) the experimental (20 girls and 20 boys) and control groups (20 girls and 20 boys). The data were collected using the temperament scale, ego scale, and suicidal thought scale. The data were analyzed through variance analysis with frequent measurements.
(Ethic code:10120705972003)
Findings: The results of analysis of variance showed a significant difference in pre-post life skill training test among girls and boys who attempted to commit suicide in Ilam province in the experimental, control, and follow-up groups in terms of the level of temperament, ego power, and suicidal thoughts. Similarly, multivariate analysis of variance showed that life skill training in group type and test status had an effect on temperament and its dimensions, ego power, and suicidal thoughts of boys and girls who attempted to commit suicide in Ilam province.
Discussion & Conclusion: According to the findings it can be concluded that life skills training has been effective in ego power, temperament, and suicidal thoughts of girls and boys who attempted suicide both in the post-test and follow-up stages.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Ego power, Life skills, Suicidal thoughts, Temperament

نویسندگان مقاله شهریار مهردادی | Shahryar Mehrdadi
Dept of General Psychology, Central Tehran Branch ,Islamic Azad University,Tehran, Iran
‌‌گروه روان شناسی عمومی، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

فریبا حسنی | Fariba Hassani
Dept of General Psychology, Central Tehran Branch ,Islamic Azad University,Tehran, Iran
‌‌گروه روان شناسی عمومی، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

فرناز کشاورزی | Farnaz Keshavarzi
Dept of General Psychology,Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
‌‌گروه روان شناسی عمومی، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مهدیه صالحی | Mahdeh Salehi
Dept of General Psychology ,Central Tehran Branch, Islamic Azad University,Tehran, Iran
‌‌گروه روان شناسی عمومی، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

مژگان سپاه منصور | Mozhgan Sepah Mansour
Dept of General Psychology, Central Tehran Branch,Islamic Azad University, Tehran, Iran
‌‌گروه روان شناسی عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-6589-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-2473653.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده آسیب شناسی بالینی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات