مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۹، شماره ۴، صفحات ۶۰-۷۳

عنوان فارسی مقایسۀ خاصیت ضدمیکروبی و سمیت پپتید S۳ طبیعی با منشأ خرچنگ نعل‌اسبی، با موتانت های حاصل از آن
چکیده فارسی مقاله مقدمه: پپتیدهای ضدمیکروبی (AMP) ترکیباتی با خاصیت ضدمیکروبی هستند که به سبب ظهور مقاومت باکتری‌های بیماری‌زا به آنتی‌بیوتیک‌ها، مطالعه و بررسی می‌شوند. در مطالعۀ حاضر، آثار سمیت و ضدمیکروبی دو پپتید مونومری S3 طبیعی به‌عنوان استاندارد و S∆3 با هیبرید S3- S∆3 و تترامر S3 بررسی و مقایسه گردید.
مواد و روش ها: هیبرید پروتئینی (S∆3S3-2mer-GS) S3- S∆3 و پروتئین تترامر S3 (S3-4mer-GS) در باکتری E.coli. BL21 (DE3) بیان شدند؛ سپس وجود پپتیدهای موتانت تأیید و فعالیت ضدمیکروبی آن‌ها با مونومرهای S3 و S∆3 مطالعه گردید. درنهایت، سمیت تترامر و هیبرید ساخته‌شده روی ردۀ سلولی MDA-MB-231 ارزیابی و مقایسه شد.
یافته‌ها: در بیان پروتئین نوترکیب، افزایش بار مثبت در پروتئین هیبرید برای باکتری میزبان اثر سمیت ایجاد نمی‌کند. میزان سمیت هیبرید در مقایسه با تترامر برای سلول‌های یوکاریوتی افزایش کمی داشت؛ اما در غلظت فعال این پروتئین، این افزایش ناچیز بود. میزان بقای سلولی در مورد هیبرید از S3 و SΔ3 کمتر است؛ اما میزان بقای سلولی برای هریک از توالی ها، با افزایش زمان کاهش پیدا می‌کرد. علاوه بر این، بازدارندگی رشد میکروبی هیبرید نسبت به تترامر، SΔ3 و S3 بهبود یافت.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به میزان بیان مناسب و افزایش فعالیت ضدمیکروبی و سمیت سلولی اندک، پپتید هیبرید S3 هیبرید S3 و S∆3 و تترامر S3 می‌توانند به‌عنوان یک استراتژی تولید مؤثر برای به دست آوردن AMPها در نظر گرفته شوند.
 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پپتید تترامر S3، هیبرید پروتئینی S3- S∆3، خرچنگ نعل‌اسبی، فاکتور c، پپتیدهای ضدمیکروبی

عنوان انگلیسی Comparison of Antimicrobial Properties and Toxicity of Natural S3 Peptide with Horseshoe Crab Amoebocyte Origin and its Mutants
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Antimicrobial peptides (AMPs) are compounds with antimicrobial properties that are studied widely due to the development of resistance of pathogenic bacteria to antibiotics. In the present study, the toxicity and antimicrobial effects of two natural monomeric peptides (S3 and S∆3) were compared with S3-S∆3 hybrids and S3 tetramers.
Material & Methods: Protein hybrids (S∆3S3-2mer-GS) S3-S∆3 and tetramer protein S3 (S3-4mer-GS) were expressed in E. coli. BL21 (DE3). Following that, the presence of mutant peptides was confirmed, and their antimicrobial activity was compared and evaluated with S3 and S∆3 monomers. Finally, the toxicity of tetramer and hybrid made on the MDA-MB-231 cell line was evaluated and compared.
Findings: The toxicity of the hybrid was slightly increased, compared to the tetramer for eukaryotic cells; however, this increase was negligible at the active concentration of this protein. Cell survival for hybrids was lower for S3 and SΔ3; nonetheless, cell survival for each sequence decreased with increasing time. Furthermore, the inhibition of hybrid microbial growth was improved and compared with tetramer and S3-SΔ3. It was found that an increase in the positive charge of the hybrid protein did not have a toxic effect on the host bacteria.
Discussion & Conclusion: Due to the appropriate expression and increased antimicrobial activity and negligible cytotoxicity, the hybrid peptide S3-S∆3 and tetramer S3 can be considered an effective production strategy to obtain AMPs.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Antimicrobial peptides, Factor c, Horseshoe crab, S3-S∆3 protein hybrid, Tetramer S3 peptide

نویسندگان مقاله صادق رضایی | Sadegh Rezaei
Dept of Biology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

شاهین حدادیان | Shahin Hadadian
Dept of Nanotechnology, New Technologies Research Group, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran
گروه نانو بیوتکنولوژی، گروه تحقیقات فناوری‌های نوین، انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران

رمضانعلی خاوری نژاد | Ramazan ali Khavari nejad
Dept of Biology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

داریوش نوروزیان | Dariush Norouzian
Dept of Nanotechnology, New Technologies Research Group, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran
گروه نانو بیوتکنولوژی، گروه تحقیقات فناوری‌های نوین، انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-6690-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-2473654.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده میکروب شناسی پزشکی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات