مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۹، شماره ۴، صفحات ۷۴-۸۲

عنوان فارسی بررسی آب میوه گریپ‌فروت بر بیان ژن اینترلوکین ۱۸ در رت ‌های مبتلا به کبد چرب و رت‌ های سالم
چکیده فارسی مقاله مقدمه: IL18 عضوی از خانوادۀ سایتوکاین است و تنظیم‌کنندۀ مهم واکنش‌های التهابی است. با توجه به عوارض شدید و برگشت‌ناپذیر این بیماری در مراحل پیشرفته، درمان به‌موقع به‌ویژه با داروهای گیاهی می‌تواند به‌عنوان یک راهکار مهم مطرح باشد؛ بنابراین، هدف از مطالعۀ حاضر بررسی اثر عصارۀ گریپ‌فروت بر بیان ژن IL18 در موش‌های مبتلا به کبد چرب است.
مواد و روش ها: در این مطالعه، 24 سر رت نر نژاد ویستار با وزن‌های 20±180 گرم، به چهار گروه (کنترل مثبت، کنترل منفی، تیمار اول و تیمار دوم) تقسیم گردیدند. به دو گروه تیمار به‌ترتیب عصارۀ گریپ‌فروت 4 و 8 میلی‌لیتر بر کیلوگرم، به مدت 5 هفته به‌صورت گاواژ داده شد. در پایان، رت‌ها با کلروفورم بیهوش گردیدند و پس از تشریح، بافت کبد و نمونۀ خون رت‌ها جمع‌آوری شد؛ سپس استخراج RNA و سنتز cDNA با استفاده از کیت‌های مربوطه مطابق پروتکل انجام گردید و درنهایت، بیان ژن اینترلوکین 18 با استفاده از تکنیک RT- PCR  (Real time) انجام و آنالیزهای مربوطه صورت گرفت.
یافته‌ها: نتایج تحقیق حاضر بیانگر آن بود که عصارۀ گریپ‌فروت با دوز ml/kg 8 می‌تواند باعث کاهش بیشتر بیان ژن IL18 نسبت به دوز ml/kg 4 در رت‌های مبتلا به کبد چرب شود. این کاهش بیان از نظر آماری، نسبت به گروه بیمار معنادار بود (05/0>P). نتایج تست‌های بیوشیمیایی بهبود کبد در رت‌های تیمارشده با دوز ml/kg 8 را تأیید کرد.
بحث و نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد آب ‌میوۀ گریپ‌فروت به علت داشتن نارینجین، سبب کاهش علائم مختلف التهاب از طریق کاهش بیان ژن IL18 در رت‌های مبتلا به کبد چرب شود که می‌تواند به‌عنوان یک هدف درمانی در بیماری کبد چرب مطرح باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله گریپ‌فروت، ژن اینترلوکین 18، کبد چرب، تکنیک RT- PCR (Real time)

عنوان انگلیسی Evaluation of Grapefruit Juice in terms of Interleukin 18 Gene Expression in Rats with Fatty Liver and Healthy Rats
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Interleukin 18 (IL-18) is a member of the cytokine family and an important regulator of inflammatory reactions. Due to the severe and irreversible complications of this disease in the advanced stages, timely treatment, especially with herbal medicines, can be considered an important strategy. This study aimed to investigate the effect of grapefruit extract on the IL-18 gene expression in mice with fatty liver.
Material & Methods: In this study, 24 male Wistar rats weighing 180±20 g were divided into four groups (positive control, negative control, first treatment, and second treatment). The two treatment groups received grapefruit extract 4 and 8 ml/kg by gavage for 5 weeks, respectively. Finally, the rats were anesthetized with chloroform, and after dissection, the liver tissue and blood samples were collected. Subsequently, RNA extraction and cDNA synthesis were performed using the relevant kits according to the protocol, and finally the expression of IL18 gene was performed using Real-time polymerase chain reaction (RT-PCR) technique, and the relevant analyzes were performed.
(Ethic code: IR.IAU.SHK.REC.1399.049)
Findings: In the present study, the results showed that grapefruit extract at a dose of 8 ml/kg could further reduce the expression of IL-18 gene, compared to a dose of 4 ml/kg in rats with fatty liver. This decrease in the rate expression was significant in the patient group (P<0.05). The results of biochemical tests confirmed liver improvement in treated rats at a dose of 8 ml/kg.
Discussion & Conclusion: Grapefruit juice seems to reduce various symptoms of inflammation due to its orange content by reducing the expression of the IL-18 gene in rats with a fatty liver that can be considered a therapeutic target in fatty liver disease.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Fatty liver, Grapefruit, Interleukin 18 gene, Real-time (RT)-PCR technique

نویسندگان مقاله سیمین بهمن پور | Simin Bahmanpoor
Dept of Biology, Science Faculty, Falavarjan Branch, Islamic Azad University, Falavarjan, Iran
گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان، فلاورجان، ایران

نوشا ضیاء جهرمی | Noosha Zia-Jahromi
Dept of Biology, Science Faculty, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-4965-9&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-2473655.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بیوشیمی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات