مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۹، شماره ۴، صفحات ۸۳-۹۲

عنوان فارسی بررسی اثر تمرینات ورزشی و کرفس کوهی بر بیان ژن Atrogin-۱ در بافت قلب موش ‌‌های صحرایی چاق
چکیده فارسی مقاله مقدمه: ژن Atrogin-1 به‌صورت انتخابی، تنها درون بافت‌‌های ماهیچه‌‌ای بیان می‌‌شود. با توجه به اهمیت گیاه کرفس و ژن Atrogin-1 ، هدف از این پژوهش بررسی اثر تمرینات ورزشی و کرفس کوهی بر بیان ژن Atrogin-1 در بافت قلب موش‌‌های صحرایی چاق است.
مواد و روش ها: 30 سر موش صحرایی نر بالغ با وزن 180 تا 200 گرم از نژاد ویستار انتخاب شد و به 5 گروه کنترل، کنترل منفی (موش‌‌های چاق)، دو گروه تیمار دریافت‌کنندۀ دوز 400 و 800 میلی‌‌گرم/کیلوگرم عصارۀ کرفس و همچنین یک گروه موش‌‌های چاق همراه با تمرینات ورزشی تقسیم گردیدند. گفتنی است که از تردمیل مخصوص موش استفاده شد که موش‌‌ها 5 روز در هفته و به مدت یک ساعت بر روی دستگاه قرار گرفتند. بیان ژن Atrogin-1  با استفاده از تکنیک Real Time RT- PCR بررسی گردید و درنهایت، با استفاده از نرم‌افزار SPSS vol.22 و آزمون های T TEST independent و سطح معنی‌‌داری P˂0.05 نتایج بررسی شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که عصارۀ کلوس با دوز 800 میلی‌‌گرم/کیلوگرم می‌‌تواند سبب کاهش چشمگیر و معنادار بیان ژن Atrogin-1  (b33/0 ± 15/1) نسبت به دوز 400 (ab50/0 ± 27/1)، نسبت به گروه چاق شود. از سوی دیگر، گروه موش‌‌ها با تمرینات ورزشی نیز کاهش معنادار بیان ژن Atrogin-1 را نسبت به گروه چاق داشتند (ab84/0 ± 75/1). نتایج تست‌‌های بیوشیمیایی نیز بهبود قلب موش‌‌های چاق را در موش‌‌های تیمارشده با دوز 800 میلی‌‌گرم/کیلوگرم کلوس تأیید کرد.
بحث و نتیجه‌گیری: کرفس کوهی (کلوس) به سبب داشتن ترکیباتی همچون فلاونوئیدها می‌‌تواند باعث کاهش بیان ژن Atrogin-1  ‌‌شود که در صورت تأیید در مطالعات آینده می‌‌تواند به‌عنوان یک هدف درمانی در قلب افراد چاق مطرح باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کرفس کوهی، ژن Atrogin-1 ، بافت قلب، بیماری چاقی

عنوان انگلیسی Effect of Exercise and Kelussia Odaratissma Mozaff on the Expression of Atrogin-1 Gene in Cardiac Tissue of Obese Rats
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: The Atrogin-1 gene is selectively expressed only in muscle tissue. Considering the importance of the Kelussia and Atrogin-1 gene, this study aimed to investigate the effect of exercise and Kelussia on the expression of Atrogin-1 gene in the heart tissue of obese rats.
Material & Methods: In total, 30 adult male Wistar rats weighing 180 to 200 g were selected and divided into five groups of control, negative control (obese mice), two treatment groups receiving doses of 400 and 800 mg/kg of Kelussia extract, and a group of obese mice along with exercise. It should be noted that a rat treadmill was used in which the rats were placed on the device five days a week for one hour. Atrogin-1 gene expression was assessed using Real-time (RT)-PCR technique, and finally, the results were analyzed using SPSS software through an independent t-test. A p-value less than 0.05 was considered statistically significant.
(Ethic code: IR.IAU.SHK.REC.1399.050)
Findings: The results showed that Kelussia extract at a dose of 800 mg/kg could significantly reduce the expression of Atrogin-1 gene (1.15±0.33b), compared to 400 (1.27±0.50ab) and the obese group. On the other hand, the group of mice with exercise also had a significant decrease in Atrogin-1 gene expression, compared to the obese group (1.75±0.84ab). The results of biochemical tests also confirmed the improvement of the heart of obese mice with 800 mg/kg.
Discussion & Conclusion: Kelussia due to compounds, such as flavonoids, can reduce the expression of Atrogin-1 gene. If it is confirmed in future studies, it can be a therapeutic target in the hearts of obese people.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Atrogin-1 gene, Kelussia, Heart tissue, Obesity

نویسندگان مقاله راضیه محمودی | Raziye Mahmoodi
Dept of Biology, Faculty of Sciences, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران

حسین سازگار | Hossein Sazegar
Dept of Biology, Faculty of Sciences, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3257-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-2473656.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بیوشیمی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات