مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۹، شماره ۴، صفحات ۱۰۳-۱۱۶

عنوان فارسی ارزیابی تأثیر جایگزینی اسید آمینه‌هایی با بار منفی کمتر در پپتید تترامر سنتتیک S۳ مشتق از آمبوسیت خرچنگ نعل‌اسبی بر خاصیت ضد باکتریایی آن
چکیده فارسی مقاله مقدمه: بررسی آثار پپتیدهای دارای خاصیت ضد‌باکتریایی می‌تواند راه را برای به‌دست آوردن آنتی‌بیوتیک‌های مؤثرتر هموار سازد. در این تحقیق، پپتید تترامر Sushi3 طراحی و بیان شد؛ سپس با پپتید تترامر Sushi3 دیگری مطالعه و مقایسه گردید که به‌منظور تغییر خواص ضدباکتریایی، اسید آمینه‌های اسپارتیک اسید و پرولین آن با اسید آمینه‌های گلیسین و سرین جایگزین شده بودند.
مواد و روش ها: ابتدا توالی‌های پپتیدی Sushi3 تترامر یادشده، طراحی و ساخته و به‌ترتیب Mer1 و Mer2 نام‌گذاری و به‌طور جداگانه در پلاسمید pET-26b(+) کلون گردید و درنهایت، به میزبان E.coli BL21(DE3)  انتقال داده شدند. پس از بیان پپتیدهای بالا، وجود پپتیدها با روش SDS-PAGE و وسترن بلات تأیید گردید؛ سپس فعالیت ضدمیکروبی Mer1 و Mer2 بررسی و مقایسه شد. درنهایت، سمیت دو تترامر ساخته‌شده بر روی ردۀ سلولی MDA-MB-231 ارزیابی و مقایسه گردید.
یافته‌ها: Mer1 و Mer2 بیان پروتئینی مشابه داشتند و اثر سمی هر دو پپتید روی ردۀ سلولی تفاوت معنا‌داری نداشت؛ اما Mer2 نسبت به Mer1 ، در غلظت‌های یکسان، آثار ضدمیکروبی مؤثرتری دارد.
بحث و نتیجه‌گیری: ارزیابی تأثیر جایگزینی اسید آمینه با بار منفی کمتر در افزایش فعالیت ضدمیکروبی پپتیدها، راهکار مناسبی است. نتایج بالا امکان طراحی و تولید پپتیدهای ضدمیکروبی علیه سویه‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک را به‌عنوان نسل بعدی آنتی‌بیوتیک‌ها افزایش می‌دهد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پپتید تترامر Sushi3، خرچنگ نعل‌اسبی، فاکتور c، پپتیدهای ضدمیکروبی

عنوان انگلیسی Evaluation of the Effect of Less Negatively Charged Amino Acid Substitution in Synthetic Tetramer Peptide S3 Derived from Horseshoe Crab Ambocyte on its Antibacterial Properties
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: The study of the effects of synthetic peptides with antibacterial properties can provide more effective antibiotics. This study designed, expressed, and investigated the Sushi 3 tetramer peptide. Subsequently, it was compared in terms of changing antibacterial properties with another Sushi3 tetramer peptide the aspartic acid and proline amino acids of which were replaced with glycine and serine amino acids.
Material & Methods: First, the mentioned Sushi3 tetramer peptide sequences were designed, constructed, and named Mer1 and Mer 2, respectively, and cloned separately into plasmid pET-26b (+) and finally transferred to E.coli BL21 host (DE3). After the expression of the peptides, the presence of peptides was confirmed by SDS-PAGE and Western blotting. Afterward, the antimicrobial activity of Mer1 and Mer 2 was evaluated and compared. Finally, the toxicity of the two tetramers made on the MDA-MB-231 cell line was evaluated and compared.
Findings: Mer1 and Mer 2 had similar protein expression, and the toxic effect of both peptides on the cell line was not significantly different. however, Mer 2 had more effective antimicrobial effects than Mer1 at the same concentrations.
Discussion & Conclusion: Evaluation of the effect of amino acid replacement with less negatively charge on increasing the antimicrobial activity of peptides is a suitable strategy. The above results increase the possibility of designing and producing antimicrobial peptides against antibiotic-resistant strains as the next generation of antibiotics.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Antimicrobial peptides, Factor c, Horseshoe crab, Sushi3 tetramer peptide

نویسندگان مقاله سکینه باغ بهشتی | Sakineh Baghbeheshti
Dept of Biology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

شاهین حدادیان | Shahin Hadadian
Dept of Nanotechnology, Dept of New Technologies Research, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran
گروه نانو بیوتکنولوژی، گروه تحقیقات فناوری ‌های نوین، انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران

اکرم عیدی | Akram Eidi
Dept of Biology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

لیلا پیشکار | Leila Pishkar
Dept of Biology, Faculty of Sciences, Islamic Azad University, Islamshahr Branch, Islamshahr, Iran
گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر،اسلامشهر، ایران

حمزه رحیمی | Hamzeh Rahimi
Dept of Molecular Medicine, New Technologies Research Group, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran
گروه پزشکی مولکولی، گروه تحقیقات فناوری‌ های نوین، انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-6208-3&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-2473658.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بیو شیمی بالینی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات