مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۹، شماره ۳، صفحات ۱-۱۱

عنوان فارسی بررسی میزان دانش و رعایت استانداردهای احتیاطی و عوامل پیشگویی‌کنندۀ آن در کارکنان بهداشتی درمانی شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر ایلام
چکیده فارسی مقاله  مقدمه: به‌کارگیری استانداردهای احتیاطی می‌تواند در کنترل عفونت‌های بیمارستانی و نیز سلامت بیماران و کارکنان مراقبت سلامت نقش مهمی را ایفا کند؛ بنابراین، این پژوهش با هدف تعیین میزان دانش و رعایت استانداردهای احتیاطی در کارکنان بهداشتی درمانی شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر ایلام در سال 1398 انجام شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه، توصیفی از نوع مقطعی است. محیط پژوهش شامل مراکز آموزشی درمانی شهر ایلام بود. نمونۀ پژوهش شامل 200 نفر از کارکنان مراقبت سلامت شامل پرستار، بهیار، ماما، کاردان و کارشناسان اتاق عمل، آزمایشگاه و هوشبری بودند که با روش سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسش‌نامۀ اطلاعات فردی و حرفه‌ای و نیز پرسش‌نامۀ دانش و میزان رعایت با استانداردهای احتیاطی بود. پرسش‌های دانش دربارۀ استانداردهای احتیاطی شامل 20 پرسش است و دامنۀ امتیازات این پرسش‌نامه از 0 تا 20 را شامل می‌شود و امتیاز بیشتر نشان‌دهندۀ میزان دانش بالاتر دربارۀ استانداردهای احتیاطی است. پرسش‌نامۀ میزان رعایت استانداردهای احتیاطی نیز شامل 20 پرسش است و دامنۀ امتیازات این پرسش‌نامه از 0 تا 80 را شامل می‌شود و امتیاز بیشتر نشان‌دهندۀ میزان بالاتر رعایت استانداردهای احتیاطی است. پس از اخذ رضایت آگاهانه، پرسش‌نامه‌ها از سوی نمونه‌ها تکمیل گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS vol.22 آنالیز شدند. یافته‌های پژوهش: داده‌های به‌دست‌آمده از 180 نفر از مشارکت‌کنندگان جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل گردید. بر اساس نتایج مطالعه، میانگین (انحراف معیار) نمرۀ دانش و رعایت استانداردهای احتیاطی به ترتیب 88/15 (07/3) و 64/69 (89/9) بود. اختلاف معنا‌داری میان نمرۀ دانش نمونه‌های پژوهش با جنسیت و نیز نوع بخش آنان وجود داشت (P< 0.05). مهم‌ترین متغیرهای پیش‌بینی‌کنندۀ رعایت استانداردهای احتیاطی به ترتیب شامل دانش دربارۀ استانداردهای احتیاطی، سابقۀ جراحت با ابزار برنده در شش ماه اخیر و سابقۀ کار بودند (P< 0.05). بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر، میزان دانش و رعایت استانداردهای احتیاطی کارکنان مراقبت سلامت استانداردهای احتیاطی در حد متوسط تا خوب بود. برگزاری دوره‌های منظم آموزش کنترل عفونت، فراهم کردن تجهیزات کافی و نظارت مداوم برای بهبود دانش و رعایت استانداردهای احتیاطی از سوی کارکنان مراقبت سلامتی توصیه می‌شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله استانداردهای احتیاطی، دانش، انطباق، کارکنان مراقبت سلامت، مراکز آموزشی درمانی

عنوان انگلیسی Knowledge and Compliance with Standard Precautions and its Predictors among Health Care Workers in Teaching Hospitals, Ilam, Iran
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Implementation of standard precautions plays an important role in preventing nosocomial infections, as well as the safety of patients, and health care workers. This study aimed to determine the knowledge and compliance of health care workers with standard precautions in teaching hospitals in Ilam, Iran, during 2019.   Materials & Methods: This study was conducted based on a descriptive cross-sectional research method. The study setting included all teaching hospitals affiliated to Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran. The study population consisted of 200 health care workers, including nurses, paramedics, midwives, as well as associates and experts of the operating room, laboratory, and anesthesia, who were selected through the census method. The data were collected using demographic and professional characteristics form, as well as knowledge and compliance with standard precautions questionnaire. Knowledge questionnaire covers 20 items, and the maximum possible score is 20 (range:0-20). A higher score indicates a higher level of knowledge about precautionary standards. Compliance with standard precaution questionnaire consists of 20 items giving a score range of 0-80. A higher score indicates a higher level of precautionary standards. The data were analyzed in SPSS software (version 22).   Findings: Data from 180 participants were collected and analyzed in this study. The mean (SD) knowledge score and compliance with standard precautions were obtained at 15.58 (3.07) and 69.64 (9.89), respectively. There was a significant difference between the knowledge scores of the participants regarding gender and ward type (P< 0.05). The most important predictors of compliance with standard precautions were knowledge of standard precautions, the history of sharp injury in the last six months, and work experience (P< 0.05).   Discussions & Conclusions: The study findings showed that health care workers' knowledge and compliance with standard precautions was moderate to good. Regular related infection control training courses, provision of adequate equipment, and ongoing monitoring are recommended to improve health care workers' adherence to standard precautions.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Awareness, Compliance, Health care workers, Standard precautions, Teaching hospital

نویسندگان مقاله زینب سارایی | Zeinab Saraei
Student Research Committee, Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran ORCID ID: 0000-0002-0927-7802
کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکدۀ پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران

آ رمان آزادی | Arman Azadi
Dept of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran
گروه پرستاری، دانشکدۀ پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2354-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-2473659.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده آموزش پرستاری
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات