مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۹، شماره ۳، صفحات ۳۸-۴۸

عنوان فارسی تعیین مکان مناسب برای دفن بهداشتی پسماند های شهرستان ایلام
چکیده فارسی مقاله مقدمه: مکان‌یابی دفن بهداشتی زباله یکی از مهم‌ترین موضوعات محیط‌زیستی در شهرها است. اگر طراحی مراکز دفن زباله مناسب نباشد، موجب تهدید سلامتی انسان‌ها می‌شود. هدف از این تحقیق، تعیین مکان مناسب برای دفن بهداشتی زباله در شهرستان ایلام است. مواد و روش‌‌ها: برای انجام تحقیق، از ابزار پرسش‌نامه و نظرسنجی از متخصصان استفاده شد. بدین منظور، به سه معیار اصلی زیست‌محیطی، هیدرولوژی، راه‌های دسترسی/مراکز جمعیتی توجه گردید. در زمینۀ معیار زیست‌محیطی، مواردی نظیر پوشش گیاهی، منابع آب‌های سطحی و زیستگاه‌های گونه‌های جانوری، در زمینۀ هیدرولوژی زیرمعیارهایی مانند عمق آب زیرزمینی، فاصلۀ مکان مدنظر از چشمه‌ها، چاه‌ها و قنات‌ها و در زمینۀ معیار راه‌های دسترسی/مراکز جمعیتی مواردی ازجمله فاصله از مناطق حفاظت‌شده، جهت باد غالب و فاصله از راه‌های اصلی در نظر گرفته شد؛ سپس داده‌ها بر اساس فرایند تحلیل شبکه‌ای، وزن‌دهی و از نرم‌افزار Super Decision برای تلفیق لایه‌های اطلاعاتی استفاده گردید. پس از آن، بر اساس معیارها و زیرمعیارهای مطالعه‌شده، 4 ناحیه برای دفن پسماند پیشنهاد شد. درنهایت، بر اساس وزن و رتبه‌بندی معیارها، ضریب آن‌ها و تشکیل جدول‌های ماتریس مقایسۀ زوجی، مناسب‌ترین گزینه برای دفن پسماندهای شهرستان ایلام انتخاب گردید. یافته‌‌های پژوهش: نتایج تحقیق نشان می‌دهد که با توجه به معیارها و زیرمعیارهای مطالعه‌شده، ناحیۀ یک با وزن 419/0 و نرخ ناسازگاری 05/0 از میان چهار گزینۀ انتخابی، مناسب‌‌ترین مکان برای دفن زبالۀ شهرستان ایلام است. بحث و نتیجه‌‌گیری: یافته‌ها نشان داد که نرم‌افزار Super Decision قابلیت مناسبی برای مکان‌یابی محل دفن زباله دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP)، محیط‌زیست، دفن بهداشتی زباله، ایلام

عنوان انگلیسی Identification of a Suitable Place for Sanitary Landfill in Ilam
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: The location of sanitary landfills is one of the most important environmental issues in cities. If the design of landfills is not appropriate, it will threaten human health. This study aimed to detect a suitable location for a landfill in Ilam, Iran.   Materials & Methods: A questionnaire and consultation with experts were used to conduct the research. For this purpose, three main criteria of the environment (e.g., vegetation, surface water resources, and habitats of animal species), hydrology (e.g., groundwater depth, and distance from springs, wells, as well as aqueducts), and access roads/population centers (e.g., distance from protected areas, the prevailing wind direction, and distance from the main roads) were considered in this study. The data were then weighted based on Analytic Network Process, and Super Decision software was used to integrate the information layers. Subsequently, based on the studied criteria and sub-criteria, four areas were proposed for waste disposal in Ilam. Finally, based on the weight and ranking of criteria, their coefficient, and the paired comparison matrix tables, the most appropriate option was selected for landfilling.   Findings: According to the results, location 1 with a weight of 0.419 and a consistency ratio of 0.05 is the most suitable place for landfilling in Ilam among the four selected options.   Discussions & Conclusions: The results showed that Super Decision software has a good ability to locate the landfill.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Analytic network process (ANP), Environment, Ilam, Sanitary landfill, Super decision

نویسندگان مقاله محمد فیضی | Mohamad Feizi
Dept of Environment, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Damavand branch, Damavand, Iran
گروه محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، ایران

آزیتا بهبهانی نیا | Azita Behbahaninia
Dept of Environment, Faculty of Agriculture and Sciences, Islamic Azad University, Roudehen branch, Roudehen, Iran
گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

سعید رضا عاصمی زواره | Saeed Reza Asemi Zavareh
Dept of Environment, Faculty of Engineering, Damavand branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran
گروه محیط‌زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، دماوند، ایران

نورالدین رستمی | Noredin Rostami
Dept of Rangeland and Watershed Management, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran
گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-6320-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-2473662.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بهداشت محیط
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات