مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۹، شماره ۳، صفحات ۵۹-۷۱

عنوان فارسی بررسی خواص آنتیباکتریالی نانوذرات اکسید آهن مغناطیسی سنتزشده به کمک عصارۀ گیاه شکرتیغال و پوشش‌دهیشده با داروی کلرامفنیکل
چکیده فارسی مقاله مقدمه: استفاده از گیاهان یکی از روش‌های مؤثر برای سنتز نانوذرات بر پایۀ شیمی سبز است. خواص مغناطیسی نانوذرات این امکان را فراهم می‌کند که داروهای متصل به آن‌ها، توسط میدان مغناطیسی در بدن هدایت شوند. هدف از این پژوهش، استفاده از نانوذرات اکسید آهن مغناطیسی سنتزشده از طریق شیمی سبز، به‌عنوان حامل سیستم تحویل داروی کلرامفنیکل است. مواد و روش‌ها: عصاره‌گیری از گیاه Echinops Persicus در دمای 60 درجۀ سانتی‌گراد، توسط حلال آب انجام شد. نانوذرات اکسید آهن به کمک عصارۀ گیاه، به‌عنوان عامل کاهنده سنتز گردیدند. نانوذرات اکسید آهن سنتزشده با طیف‌سنجی مرئی- ماوراءبنفش (UV-Vis)، پراش اشعۀ ایکس (XRD)، دستگاه اندازۀ ذرات (PSA) و طیف‌سنجی مادون‌قرمز تبدیل فوریه (FT-IR) شناسایی شدند. فعالیت ضدباکتریایی نانوذرات پوشش‌دهی‌شده بررسـی گردید. یافته‌های پژوهش: نتایج XRD نشان داد که نانوذرات اکسید آهن سنتزشده مکعبی شکل هستند. اندازۀ نانوذرات سنتزشده در محدودۀ 13 تا 56 نانومتر مشخص گردید. بارگذاری داروی کلرامفنیکل بر روی نانوذرات اکسید آهن به کمک نتایج TEM نشان داده شد. FT-IR عملکرد کاربردی نانوذرات Fe3O4 را با کلرامفنیکل تأیید می‌کند. نانوذرات اکسید آهن پوشش‌دهی‌شده با کلرامفنیکل، خواص ضدباکتری مناسبی در برابر باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی نشان دادند. بیشترین فعالیت ضدمیکروبی، قطر هالۀ عدم رشد میکروارگانیسم‌های استافیلوکوکوس اورئوس (35/0±25/11) و اشرشیاکلی (17/0±5/9) در غلظت 100 میکروگرم بر میلی‌لیتر تعیین شد. بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، پوشش نانوذرات اکسید آهن با آنتی‌بیوتیک کلرامفنیکل سبب افزایش خاصیت ضدمیکروبی نانوذرات می‌شود و مناسب بودن روش بارگذاری آنتی‌بیوتیک کلرامفنیکل را تأیید می‌کند.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سنتز سبز، فعالیت ضدباکتریایی، کلرامفنیکل، گیاه شکرتیغال، نانوذرات اکسید آهن

عنوان انگلیسی Evaluation of Antibacterial Properties of Magnetic Iron Oxide Nanoparticles Synthesized using Echinops Persicus Extract Coated with Chloramphenicol
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: The use of plants is one of the most effective methods for the synthesis of nanoparticles based on green chemistry. The magnetic properties of nanoparticles let the attached drugs conduct by a magnetic field in the body. This study aimed to use the magnetic iron oxide nanoparticles synthesized via green chemistry as a carrier for the chloramphenicol drug delivery system.   Materials & Methods: Extraction of Echinops Persicus was performed at 60°C by water solvent. Iron oxide nanoparticles were synthesized using plant extract as a reducing agent. The synthesized iron oxide nanoparticles were characterized by ultraviolet-visible spectroscopy (UV-Vis), X-ray diffraction (XRD), particle size analyzer (PSA), and fourier-transform infrared spectroscopy (FT-IR). The antibacterial activity of coated nanoparticles was also investigated in this study.   Findings: The results of the XRD showed the cubic shape of iron oxide nanoparticles. The mean size of the nanoparticles was determined to be in the range of 16-56 nm. The coating of chloramphenicol on iron oxide nanoparticles was confirmed by transmission electron microscopy (TEM). Moreover, FT-IR confirmed the functionalization of Fe3O4 nanoparticles with chloramphenicol. The magnetic iron oxide nanoparticles coated with chloramphenicol showed good antibacterial activity against infectious Gram-positive and Gram-negative bacteria. The highest antimicrobial activity and the diameter of the growth inhibition zone of Staphylococcus aureus (11.25±0.35) and Escherichia coli (9.5±0.17) were determined at a concentration of 100 μg/ml.   Discussions & Conclusions: According to the results of this study, the coating of Iron oxide nanoparticles with chloramphenicol antibiotics increased the antimicrobial properties of nanoparticles and confirmed the appropriateness of the loading method of chloramphenicol antibiotics.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Antibacterial, Chloramphenicol, Echinops echinatus plant, Green synthesis, Iron oxide nanoparticles

نویسندگان مقاله ریحانه احمدیه | Reihaneh Ahmadieh
Dept of Applied Chemistry, Quchan Branch, Islamic Azad University, Quchan, Iran
گروه شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان، قوچان، ایران

شراره محسنی | Sharareh Mohseni
Dept of Applied Chemistry, Quchan Branch, Islamic Azad University, Quchan, Iran
گروه شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان، قوچان، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-6265-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-2473664.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بیوشیمی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات