مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۹، شماره ۳، صفحات ۷۲-۸۱

عنوان فارسی بررسی وضعیت سلامت عمومی شالیکاران استان مازندران با استفاده از پرسش‌نامۀ GHQ-۲۸
چکیده فارسی مقاله مقدمه: شالیکاری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد آسیب‌ها و حوادث شغلی غیرکشنده در میان کشاورزان گزارش‌شده است. بی‌توجهی به سلامت کشاورزان می‌تواند موجب افزایش آسیب‌های وارده به کشاورزان، ناتوانی و ازکارافتادگی آنان شود. این عواقب بهداشتی می‌توانند به بهره‌وری پایین کار و افزایش بار اقتصادی خانوارها ‌ منجر گردند؛ بنابراین، هدف از این مطالعه تعیین وضعیت سلامت عمومی شالیکاران استان مازندران بوده است. مواد و روش‌ها: در این مطالعۀ توصیفی مقطعی، 384 نفر از شالیکاران استان مازندران به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای بررسی شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامۀ استاندارد GHQ_28 با 4 حیطه که شامل نشانه‌های جسمانی، اضطراب و اختلال خواب، اختلال در کنش اجتماعی و نشانه‌های افسردگی بوده است. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS vol.25 و با انجام آزمون‌های اسپیرمن، کندال، من‌ویتنی و کروسکال والیس تحلیل گردیدند. یافته‌های پژوهش: بیشترین تعداد افراد شرکت‌کننده در این مطالعه مربوط به گروه سنی 59-50 با میانگین سنی 9/46 سال بود. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، نمرۀ سلامت عمومی کل برای افراد مطالعه‌شده 3/64 و برای چهار حیطۀ سلامت عمومی اختلال شدید، به ترتیب علائم افسردگی 1/91 درصد، کارکرد اجتماعی 4/73 درصد، علائم اضطرابی و اختلال خواب 7/48 درصد و علائم جسمانی 1/47 درصد به‌دست آمد. بحث و نتیجه‌گیری: جامعۀ مطالعه‌شده در حیطۀ سلامت عمومی بسیار ضعیف است. با توجه به نتایج این مطالعه، بیشترین اختلال در سلامت عمومی شالیکاران مربوط به بعد نشانه‌های افسردگی گزارش گردید که پس از آن، بعد نشانه‌های جسمانی بیشترین اختلال را داشت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله شالیکاری، سلامت عمومی، مازندران

عنوان انگلیسی A Survey on General Health Status of Paddy Field Workers in Mazandaran Province using the GHQ-28 Questionnaire
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Paddy farming has been reported as one of the most important causes of non-fatal injuries and occupational accidents among farmers. The ignorance of the health of farmers can cause harm to farmers and lead to disability. As a result, these health consequences can result in less exploitation and economic growth in households. Therefore, this study aimed to determine the general health status of paddy field workers in Mazandaran province, Iran.   Materials & Methods: This cross-sectional descriptive study evaluated 384 paddy farmers in Mazandaran province, Iran, who were selected using stratified random sampling. The required data were collected using the standard questionnaire of GHQ-28 with four domains of somatic symptoms, anxiety and insomnia, social dysfunction, and symptoms of depression. The obtained data were then analyzed using SPSS software (version 25) through Spearman, Kendall, Mann-Whitney, and Kruskal-Wallis tests. Findings: The highest number of participants in this study was in the age group of 50-59 years with a mean age of 46.9 years. According to the results, the total general health score was obtained at 64.3% for the subjects. Moreover, the scores of four areas of general health were determined at 91.1% (depression symptoms), 73.4% (social dysfunction), 48.7% (anxiety symptoms and insomnia), and 47.1% (somatic symptoms) in descending order.   Discussions & Conclusions: The general health of the studied population was not in a good range. In addition, the most observed disorder in the general health of paddy farmers was related to the symptoms of depression, followed by somatic symptoms.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله General-Health, Mazandaran, Paddy field

نویسندگان مقاله محسن شریفی راد | Mohsen Sharifirad
Dept of Economics, Agricultural Extension and Education, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

علیرضا پورسعید | Alireza poursaeed
Dept of Agricultural Extension and Education, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran
گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام، ایلام، ایران

فرهاد لشگرآرا | Farhad Lashgarara
Dept of Economics, Agricultural Extension and Education, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

سید مهدی میردامادی | Seyed Mehdi Mirdamadi
Dept of Economics, Agricultural Extension and Education, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-6307-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-2473665.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده آموزش و ارتقاء سلامت
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات