مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۹، شماره ۳، صفحات ۸۲-۹۱

عنوان فارسی بررسی خواص فیتوشیمیایی، آنتی‌اکسیدانی و شناسایی ترکیبات آلی و معدنی میوۀ گیاه خرنوب Ceratonia siliqua L.) )
چکیده فارسی مقاله مقدمه: خرنوب (Ceratonia siliqua L.) درختی از خانوادۀ حبوبات است که برای جنگل‌‌زایی و اهداف زینتی استفاده می‌‌شود. با توجه به خواص دارویی ازجمله خاصیت این میوه در درمان ناباروری، در پژوهش حاضر ترکیبات شیمیایی، به‌ویژه اسیدهای چرب آن شناسایی و آنالیز شدند.  مواد و روش‌ها: به‌‌منظور تعیین بیشترین بازده، عصاره‌‌گیری با حلال‌‌های مختلف صورت گرفت. برای شناسایی نوع ترکیبات آلی، عصارۀ متانولی به دستگاه GC-MS تزریق گردید. برای تشخیص نوع و میزان عناصر موجود در پودر خشک این میوه، آنالیز EDS انجام شد؛ همچنین اسیدهای چرب با استفاده از روش GC- FID آنالیز گردیدند. خواص آنتی‌اکسیدانی عصاره‌‌ها با روش ABTS آزمایش شد. یافته‌های پژوهش: بیشترین بازده عصاره‌‌گیری مربوط به عصارۀ مستخرج از حلال آب بود. تست‌‌های فیتوشیمیایی حضور ساپونین‌‌ها، آلکالوئیدها، فلاونوئیدها، تانن‌‌ها، گلیکوزیدها، استروئیدها و ترپنوئیدها را در عصارۀ اتانولی میوۀ خرنوب تأیید می‌‌کند. 38 ترکیب آلی در عصارۀ متانولی میوۀ خرنوب شناسایی شد که بیشترین آن‌‌ها متعلق به اسیدهای چرب بودند. 8 عنصر معدنی در میوۀ خرنوب شناسایی گردیدند که مس و روی عناصر غالب بودند. آنالیز روغن حاصل از میوۀ Ceratonia siliqua L. وجود هشت اسید چرب را نشان می‌دهد. بررسی فعالیت آنتی‌‌اکسیدانی عصاره‌‌ها نشان داد که عصارۀ آبی بیشترین مقدار 50 IC را دارد. بحث و نتیجه‌گیری: نقش میوۀ خرنوب در درمان ناباروری می‌‌تواند به علت وجود ترکیبات آنتی‌‌اکسیدانی فراوان و نقش آن‌‌ها در کاهش استرس اکسیداتیو در اسپرم‌‌ها و همچنین وجود عناصر مغذی به‌‌عنوان کوفاکتورهای درگیر در مسیر استرس اکسیداتیو و نیز وجود اسیدهای چرب فراوان باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آنتی‌‌اکسیدان، اسیدهای چرب، ترکیب شیمیایی، خرنوب

عنوان انگلیسی Phytochemical Investigation, Antioxidant Properties, and Identification of Organic and Inorganic Compounds from the Carob (Ceratonia siliqua L.) Fruit
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Carob (Ceratonia siliqua L.) is a tree belonging to the Leguminosae family. It is used for forestry and ornamental purposes. The tree is of importance due to its medicinal properties and its ability to treat infertility.  The present study aimed to investigate the chemical composition and fatty acid profile of the fruit.   Materials & Methods: Maximum extraction yields of the fruit were determined by utilizing different solvents for extraction. Methanolic extracts of the fruit were analyzed by GC-MS. EDS analysis was utilized for elemental analysis of the dried fruit powder (pods). The fatty acid profile of the fruit was determined by GC-FID. Antioxidant properties of the extracts were evaluated utilizing the ABTS assay.   Findings: Highest extraction yields were obtained with water. Phytochemical tests confirmed the presence of saponins, alkaloids, flavonoids, tannins, glycosides, steroids, and terpenoids in ethanolic extracts of the fruit. In total, 38 organic compounds were identified in methanolic extracts of the fruit, most of which belonged to fatty acids. Totally, 8 minerals were identified of which copper and zinc were the main minerals. Analysis of lipid extracts revealed the presence of eight fatty acids. Antioxidant activity of the extracts showed that aqueous extracts had the highest IC50 value.   Discussions & Conclusions: The role of Carob fruit in the treatment of infertility can be due to the presence of many antioxidant compounds and their role in reducing oxidative stress in sperm and also the presence of nutrients as cofactors involved in the path of oxidative stress and also the presence of abundant fatty acids.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Antioxidants, Carob, Chemical compounds, Fatty acids

نویسندگان مقاله مریم نصیری | Maryam Nasiri
Dept of Chemistry, Faculty of Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
‌‌گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

بابک مختاری | Babak Mokhtari
Dept of Chemistry, Faculty of Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
‌‌گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

مریم کلاهی | Maryam Kolahi
Dept of Biology, Faculty of Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

ناهید پوررضا | Nahid Pourreza
Dept of Chemistry, Faculty of Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
‌‌گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-4069-3&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-2473666.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده فارماکولوژی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات