مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۹، شماره ۳، صفحات ۹۲-۹۹

عنوان فارسی اثر اولئوروپئین بر میزان مالون دی‌آلدهید، بیان ژن GluN۲B و اختلالات حافظۀ احترازی غیرفعال ناشی از اسکوپولامین در موش سوری
چکیده فارسی مقاله  مقدمه: اولئوروپئین مهم‌‌ترین ترکیب فنلی برگ زیتون است که خواص فارماکولوژیک متعددی دارد. تاکنون دیده‌شده است که این ترکیب خاصیت آنتی‌‌اکسیدانی، ضدالتهابی، آنتی‌آتروژنیک، ضدمیکروبی و ضدویروسی دارد. اسکوپولامین یک آنتاگونیست موسکارینی است که به‌عنوان داروی استاندارد برای ایجاد نقایص شناختی در انسان و حیوان استفاده می‌شود. این مطالعه، به‌منظور بررسی اثر اولئوروپئین بر عملکرد حافظۀ احترازی غیرفعال، میزان مالون دی‌آلدهید و بیان ژن GluN2B در الگوی اختلال حافظۀ ناشی از اسکوپولامین انجام شد. مواد و روش‌ها: سی‌وپنج موش سوری نر به‌طور تصادفی به پنج گروه 7 تایی تقسیم گردیدند. گروه کنترل نرمال سالین دریافت کرد. گروه (scopolamine) Sco به مدت سه هفته، اسکوپولامین با دوز 1 mg/kg به‌صورت داخل صفاقی دریافت کرد. گروه‌های درمانی اولئوروپئین را با سه دوز 5، 10 و 20 mg/kg دریافت کردند. در پایان تست شاتل باکس، مغز حیوانات برای تعیین معیارهای استرس اکسیداتیو و تست‌های مولکولی برداشته شد. یافته‌های پژوهش: نتایج مطالعه نشان داد، اسکوپولامین به‌طور معنا‌داری باعث کاهش حافظه و القای استرس اکسیداتیو  می‌شود (P˂0.05) و در مقابل، اولئوروپئین سبب بهبود حافظه و یادگیری و کاهش آسیب اکسیداتیو  می‌گردد (P˂0.05). تیمار توسط اولئوروپئین‌‌، مقادیر افزایش‌یافتۀ مالون دی‌آلدهید(MDA) مغز را در موش‌های دریافت‌کنندۀ اسکوپولامین کاهش داد (P˂0.05). اولئوروپئین با سه دوز به‌کاررفته در این مطالعه، تغییر فراوانی در بیان ژن GluN2B در هیپوکامپ ایجاد نکرده است (P˂0.05). بحث و نتیجه‌گیری: روی‌هم‌رفته، تیمار موش‌های سوری با اولئوروپئین، نقص حافظۀ ناشی از اختلال عملکرد سیستم کولینرژیک در مغز را بهبود بخشید که ممکن است به علت کاهش استرس اکسیداتیو باشد و شاید روشی برای مدیریت ناهنجاری‌های عصبی در شرایط زوال عقل را فراهم کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اولئوروپئین‌‌، مالون دی‌آلدهید، ژن GluN2B، نقص حافظه، موش سوری

عنوان انگلیسی Effects of oleuropein on malondialdehyde level and expression of GluN2B gene following passive avoidance memory impairment in mice
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Oleuropein is the most important phenolic compound in olive leaves which has several pharmacological properties. So far, this compound has been shown to have antioxidant, anti-inflammatory, anti-atrogenic, antimicrobial, and antiviral properties. Scopolamine is a muscarinic antagonist used as standard medication for inducing cognitive deficits in humans and animals. This study was performed to investigate the effect of oleuropein on the function of passive avoidance memory, malondialdehyde level, and expression of GluN2B gene in the model of memory impairment caused by scopolamine.   Materials & Methods: In total, 35 male mice were randomly divided into five groups (n=7). The control group received normal saline, and the Sco (scopolamine) group received intraperitoneal scopolamine at a dose of 1 mg/kg for three weeks. The treatment groups received oleuropein in three doses of 5, 10, and 20 mg/kg. At the end of the shuttle box test, the brain tissues of the animals were removed for the determination of oxidative stress and molecular tests.   Findings: The results of our study showed that scopolamine significantly decreased memory and induced oxidative stress (P< 0.05). On the other hand, oleuropein improved memory and learning and reduced oxidative damage (P< 0.05). Oleuropein treatment reduced the elevated brain MDA levels in mice receiving scopolamine (P< 0.05). Oleuropein at three doses used in this study did not significantly alter the expression of the GluN2B gene in the hippocampus (P>0.05).   Discussions & Conclusions: In general, the treatment of mice with oleuropein improved memory impairment due to dysfunction of the cholinergic system in the brain that may be due to the reduction in oxidative stress; moreover, it may be regarded as a method to manage neurological disorders in conditions of dementia.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Oleuropein, Malondialdehyde, GluN2B gene, Memory deficit, Mouse

نویسندگان مقاله گلاویژ محمودی | Gelavij Mahmoodi
Dept of Biology, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

اعظم مشفق | Azam Moshfegh
Dept of Biology, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran
گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-6460-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-2473667.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده فیزیولوژی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات