مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۹، شماره ۲، صفحات ۲۴-۳۱

عنوان فارسی وضعیت تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام از سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۸ در پایگاه استنادی scopus: یک مطالعۀ توصیفی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: سنجش تولیدات علمی نقش مهمی در برنامه­ریزی برای ارتقای مراکز علمی پژوهشی دارد. در این مطالعه، وضعیت تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام از سال‌های 2001 تا 2018، از نظر کمی و کیفی در پایگاه استنادی اسکاپوس سنجیده شد.
مواد و روش‌ها: با استفاده از شاخص­های کمی از قبیل شاخص اچ ایندکس (شاخص هیرش) و میزان استناد به مدارک نمایهشده در پایگاه مذکور، مدارک علمی نمایهشدۀ دانشگاه علوم پزشکی ایلام از سال 2001 تا 2018 بررسی گردید. منبع گردآوری داده‌ها پایگاه اسکاپوس بود؛ همچنین از مقالات نمایهشده در ISID برای راهنمایی از پژوهش‌های گذشته استفاده شد.
یافته‌های پژوهش: در طول دورۀ مطالعه، تعداد 1328 مقاله به ثبت رسیده است. بیشترین تولیدات مربوط به سال 2018 با تعداد 237 مدرک (17 درصد) و کمترین تولیدات مربوط به سال‌های 2002 و 2001 (11/0 درصد) و شاخص هیرش در مدت یادشده 34 بوده است. تولیدات علمی به ترتیب مربوط به حوزه‌های «پزشکی»، «بیوشیمی، ژنتیک و بیولوژی» و «فارماکولوژی» بود؛ همچنین حوزۀ پزشکی با 76 درصد، بیشترین ­استنادات را به خود اختصاص داده است. بالاترین سطح مشارکت در داخل کشور با دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی و در خارج از کشور با مراکز علمی مالزی و انگلیس بود؛ همچنین 88 درصد تولیدات این دانشگاه از نوع مقالۀ اصیل است.
بحث و نتیجه‌گیری: این تحقیق نشان داد که روند تولیدات علمی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام روبهرشد است؛ همچنین نتایج به‌دست‌آمده از این مطالعه نشان داد از سال 2013 تا 2018­، با توجه به افزایش 10 تا 20 درصدی، میزان تولیدات علمی به‌طور قابل‌توجهی نسبت به سال‌های پیشین، رشد بالا و چشمگیری داشته است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله علم‌سنجی، تولیدات علمی، پایگاه استنادی اسکاپوس، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، شاخص هیرش

عنوان انگلیسی A Review of Scientific Products of Ilam University of Medical Sciences from 2001 to 2018 at the Scopus Database: A Descriptive Study
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Evaluation of scientific production plays an important role in planning for the promotion of scientific research centers. This study evaluated the status of scientific products of Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran, quantitatively and qualitatively from 2001 to 2018 in the Scopus Citation Database.
 
Materials & Methods: Quantitative indicators, such as the H-index (Hirsch index), and the number of citations to the documents indexed in the mentioned database were utilized to review the indexed medical records of Ilam University of Medical Sciences from 2001 to 2018. It should be noted that the data were collected from Scopus. ISID-indexed articles were also used in this study.

Findings: In total, 1328 articles were submitted during the study period. The highest and lowest rates of submission were observed in 2018 (n=237; 17%) as well as 2002 and 2001 (11.1%), respectively. The Hirsch index number during these years (2001-2018) was 34. Scientific products were related to the fields of "medicine", "biochemistry, genetics, and biology" and "pharmacology" in descending order. Moreover, the medical field obtained the most citation (76%). The highest levels of domestic and foreign participation were with Tehran and Shahid Beheshti Universities of Medical Sciences, as well as academic centers of Malaysia and England, respectively. Furthermore, 88% of the products of this university were of the original type.

Discussions & Conclusions: This study revealed a growing trend in the process of scientific production at Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran. Furthermore, the results of this study showed that from 2013 to 2016, with an increase of 13% to 23%, the number of scientific production was significantly higher, compared to previous years.
 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Hirsch Index, Ilam University of Medical Sciences, Scientometrics, Scientific production, Scopus Citation Database.

نویسندگان مقاله پروانه رنجبر | parvaneh ranjbar
Dept of Scientometrics, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran
گروه علم‌سنجی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2430-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-2473671.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات