مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۹، شماره ۲، صفحات ۳۲-۴۲

عنوان فارسی بررسی فراوانی ژنوتیپ‌های اشریشیاکلی یوروپاتوژن مقاوم به چند دارو با استفاده از ژن‌های سیدروفوری iucA، iucB، iucC و iucD
چکیده فارسی مقاله مقدمه: عفونت مجاری ادراری یکی از رایج­ترین عفونت­های باکتریایی در انسان است و مهم‌ترین عامل آن باکتری اشریشیاکلی است؛ ازاین‌رو، پژوهش حاضر به‌منظور ارزیابی تنوع ژنوتیپ­های اشریشیاکلی یوروپاتوژنیک بر اساس ژن­های iucA، iucB، iucC و iucD انجام‌شده است.
مواد و روش­‏ها: در این پژوهش، از 4 مرکز درمانی شهر شیراز، 130 نمونه از پلیت‌های حاوی کشت مثبت ­عفونت­های ادراری اشریشیاکلی جمع‌آوری گردید و پس از تعیین هویت فنوتیپی و ژنوتیپی، 100 ایزولۀ اشریشیاکلی یوروپاتوژن جدا شد. استخراج ژنوم باکتری‌ها با استفاده از کیت صورت گرفت و پس از تأیید ژنتیکی جدایه­ها با استفاده از rRNA S16، مقاومت و حساسیت آنتی­بیوتیکی برای 10 آنتی­بیوتیک از 9 کلاس با روش دیسک دیفیوژن بر اساس استاندارد CLSI انجام شد. بررسی فراوانی فاکتورهای ویرولانس (ژن iuc) با استفاده از روش مولکولی PCR و پرایمر‍‌های اختصاصی صورت گرفت.
یافته‏های پژوهش: میزان شیوع برای ژن­های iucA 95 درصد، iucB60 درصد، iucC 72 درصد و iucD 92 درصد به‌دست آمد. میزان مقاومت به 10 آنتی­بیوتیک­ آزیترومایسین، آمپی­سیلین، سفوتاکسیم، نالیدیکسیک اسید، تتراسیکلین، تری­متوپریم-سولفامتوکسازول، سفپیم، آزترونام، جنتامایسین و نیتروفورانتوئین به ترتیب 95 درصد، 86 درصد، 68 درصد، 66 درصد، 65 درصد، 64 درصد، 51 درصد، 46 درصد، 44 درصد و 14 درصد ارزیابی شد؛ همچنین 98 درصد نمونه‌ها مقاومت چنددارویی داشتند.
بحث و نتیجه­گیری: پژوهش حاضر نشان داد که شیوع بالای ژن­های iuc در میان سویه‌های اشریشیاکلی، بیانگر اهمیت این ژن در ایجاد بیماری و تنوع ژنتیکی باکتری است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اشریشیاکلی یوروپاتوژن، سیدروفور، ژن‌های iuc، MDR

عنوان انگلیسی Evaluation of the Frequency of the Uropathogenic Escherichia coli Genotypes Resistant to Multidrug using the iucA, iucB, iucC, and iucD Siderophore Genes
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Urinary tract infection is one of the most common bacterial infections in humans, and Escherichia coli is one of the most important factors. Therefore, the present study aimed to evaluate the diversity of Europathogenic E. coli genotypes based on iucA, iucB, iucC, and iucD genes.
 
Materials & Methods: In this study, plates containing a positive culture of urinary tract infection of E. coli were collected from four treatment centers in Shiraz, Iran. After determining phenotypic and genotypic identity, 100 isolates of E. coli were isolated. The bacterial genome was extracted using a kit. After genetic confirmation of the isolates using 16S rRNA, antibiotic resistance and susceptibility were performed for 10 antibiotics out of 9 classes using the disk diffusion method according to the CLSI standard. Frequency investigation of the virulence factors (iuc gene) was performed through the PCR molecular method and specific primers.
 
Findings: The prevalence rates of iucA, iucB, iucC, and iucD genes were estimated at 95%, 60%, 72%, and 92%, respectively. The amount of resistance of 10 antibiotics of azithromycin, ampicillin, cefotaxime, nalidixic acid, tetracycline, trimethoprim-sulfamethoxazole, cefepime, aztreonam, gentamicin, and nitrofurantoin were also determined at 95%, 86%, 68%, 66%, 65%, 64%, 51%, 46%, 44%, and 14%. In addition, 98% of the isolates had multidrug resistance.
 
Discussions & Conclusions: The present study showed that the high prevalence of the iuc gene among E. coli strains indicated the importance of this gene in the pathogenesis and genetic diversity of this bacterium.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله iuc genes, MDR, Uropathogenic Escherichia coli, Siderophore

نویسندگان مقاله ریحانه آب روشن | Reihaneh Abroshan
Dept of Biology, Arsanjan Branch, Islamic Azad University, Arsanjan, Iran
گروه زیست‌شناسی، دانشکدۀ علوم پایه، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران

مرجان شاه ایلی | Marjan Shaheli
Dept of Biology, Arsanjan Branch, Islamic Azad University, Arsanjan, Iran
گروه زیست‌شناسی، دانشکدۀ علوم پایه، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-6232-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-2473672.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده میکروب شناسی پزشکی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات