مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۹، شماره ۲، صفحات ۸۶-۹۴

عنوان فارسی ﺗﺃثیر هشت هفته فعالیت ورزشی با شدت های مختلف بر بیان ژن دکورین و TGF-β عضلانی در رت های نر بالغ
چکیده فارسی مقاله مقدمه: هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثر شدت های متفاوت فعالیت ورزشی بر بیان ژن دکورین از طریق تعامل با فاکتور رشد تغییردهنده بتا (TGF-β) در رت های نر بالغ است.
مواد و روش ها: در پژوهش تجربی  حاضر، 24 سر رت نر بالغ، در سه گروه 8 تایی کنترل، فعالیت ورزشی پرشدت (HIT) و فعالیت ورزشی کم شدت (LIT) تقسیم بندی شدند. گروه­های تمرینی، پنج جلسه در هفته و به مدت ۸ هفته به تمرین پرداختند. گروه HIT، به فعالیت ورزشی با ۵ تناوب ۸ دقیقه‌ای (شدتVO2max  85 تا 90 ) پرداختند، که با تناوب‌های دو دقیقه‌ای (شدتVO2max  50 تا 60) از هم جدا می‌شدند و گروه LIT به اجرای ۵ تناوب ۸ دقیقه‌ای (شدتVO2max  55 تا 60) پرداختند، که با تناوب‌های دو دقیقه‌ای (شدتVO2max  45 تا 50 ) از هم جدا می شدند و در همین زمان، گروه کنترل هیچگونه تمرینی نداشت.
یافته های پژوهش : یافته ­های پژوهش حاضر نشان داد، مقادیر بیان ژن دکورین در گروه تمرین تناوبی با شدت زیاد به طور معنی‌داری از گروه کنترل بیشتر بود (001/0=p)، در حالی که مقادیر دکورین در گروه های تمرین تناوبی با شدت پایین نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی دار نداشت (P=0.11)؛ مقادیر بیان ژن TGF-β در هر دو شدت تمرین (به ترتیب تمرین پرشدت و کم شدت) نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی دار را نشان داد (P=0.001، P=0.018).
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از مطالعه حاضر به نظر می رسد، شدت بالای فعالیت ورزشی می تواند در افزایش رشد عضلانی ناشی از افزایش مایوکاین وابسته به TGF-β مؤثرتر از شدت پایین باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله دکورین، TGF-β، فعالیت ورزشی پرشدت، فعالیت ورزشی کم شدت، رت نر بالغ

عنوان انگلیسی Effect of Eight Weeks of Exercise with Different Intensities on the Gene Expression of Decorin and Muscular TGF-β in the Male Adult Rats
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: This study aimed to investigate a period of exercise activity with different intensities on decorin gene expression through interaction with transforming growth factor-beta (TGF-β) in male adult rats.
 
Materials & Methods: This experimental study included 24 males adult Wistar rats that were divided into three groups (8 animals per group) of High-Intensity Training (HIT), Low-Intensity Training (LIT), and Control. Training groups trained for eight weeks and five days a week. The HIT group exercise program consisted of one hour of exercise for five 8-min intervals at 85%-90% Vo2max that were separated by 2-min intervals with an intensity of 50%-60% Vo2max. On the other hand, the LIT group exercise program included five 8-min intervals with an intensity of 55%-60% Vo2max, and 2-min intervals with an intensity of 45%-50% Vo2max. It should be noted that the control group received no exercise program.
 
Findings: The results of this study showed that the expression levels of the decorin gene in the HIT training group were significantly higher than those in the control group (P=0.001), whereas the levels of decorin in the LIT training groups were not significantly different from those in the control group (P=0.11). The expression levels of the TGF-β gene in both training intensities (high- and low-intensity training, respectively) showed a significant difference, compared to the control group (P=0.001, P=0.18).
 
Discussions & Conclusions: According to the results of the present study, it seems that HIT exercise can lead to a greater increase in muscle growth due to increased TGF-β-dependent myokine, compared to LIT exercise.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Decorin, TGF-β, High intensity training, Low intensity training, Male adult rat

نویسندگان مقاله الهام وسدی | Elham Vosadi
Dept of Sport Physiology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

فرهاد غلامی | Farhad Gholami
Dept of Sport Physiology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

الهام مرتضوی | Elham Mortazavi
Dept of Sport Physiology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-5160-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-2473677.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تربیت بدنی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات