مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۹، شماره ۲، صفحات ۹۵-۱۰۶

عنوان فارسی مقایسۀ اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن‌آگاهی (MBCT) و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر ترس از ارزیابی منفی و اضطراب در زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره در شهر ایلام
چکیده فارسی مقاله مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن‌آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، بر ترس از ارزیابی منفی و اضطراب در زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره انجام شد.
 مواد و روش‌ها: طرح پژوهش حاضر شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعۀ آماری پژوهش شامل همۀ زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاورۀ نوید، آرامش، مشاورۀ خانوادۀ آموزش‌وپرورش، سروش و بهزیستی در شهرستان ایلام در سال 1397 است که از این تعداد، 30 زوج با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی، به سه گروه تقسیم شدند. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامۀ ترس از ارزیابی منفی و اضطراب جمع‌آوری گردیدند؛ سپس در نرم‌افزار SPSS vol.22 تحلیل شدند.
یافته‌های پژوهش: نتایج نشان داد میان گروه کنترل و گروه تحت درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن‌آگاهی و گروه کنترل و گروه تحت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، در کاهش ترس از ارزیابی منفی و اضطراب زوجین، تفاوت معنا‌داری وجود دارد؛ اما در مقایسۀ تأثیر دو نوع درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن‌آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد تفاوت معنا‌داری در اضطراب و ترس از ارزیابی منفی دیده نشد.
بحث و نتیجه‏گیری: درمان به روش شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن‌آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، بر کاهش ترس از ارزیابی منفی و اضطراب شرکت‌کنندگان مؤثر است؛ اما در میزان تأثیر این دو روش تفاوت معناداری وجود ندارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله درمان به روش شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن‌آگاهی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، ترس از ارزیابی منفی، اضطراب

عنوان انگلیسی Comparison of the effectiveness of mindfulness-based cognitive-behavioral therapy and acceptance-commitment therapy on the fear of negative evaluation and anxiety in couples referring to counseling centers in Ilam, Iran
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: This study aimed to compare the effectiveness of mindfulness-based cognitive-behavioral therapy (MBCT) and acceptance-commitment therapy (ACT) on the fear of negative evaluation and anxiety in couples visiting counseling centers in Ilam.
 
Materials & Methods: This quasi-experimental study was conducted based on a pretest-posttest design with a control group. The statistical population included all couples referring to Navid, Aramesh, Family (affiliated to the Minisrty of Education), Soroush, and Welfare counseling centers in Ilam, Iran, during 1397. In total, 30 couples were selected using the avaliable sampling method, and they were randomly divided into three groups. The data were collected using the Brief Fear of Negative Evaluation Scale and Anxiety Questionnaire. Subsequently, the obtained data were analysed in SPSS software (version 22).
 
Findings: The results showed a significant difference among the MBCT, ACT, and control groups in terms of a decrease in the fear of negative evaluation and anxiety level of the couples. However, no significant difference was observed between the two treatment methods in terms of the effects on reducing fear and anxiety levels.
 
Discussions & Conclusions: The MCBT and ACT had effects on reducing the fear of negative evaluation and anxiety levels. However, there is no significant difference between the two treatment methods in this regard.
 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Acceptance-commitment therapy, Anxiety, Mindfulness-based cognitive-behavioral therapy, Fear of negative evaluation

نویسندگان مقاله گلستان نظری | Golestan Nazari
Dept of Psychology and Counseling, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
گروه روان‌شناسی و مشاوره،واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

حسن امیری | Hasan Amiri
Dept of Psychology and Counseling, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
گروه روان‌شناسی و مشاوره،واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

کریم افشاری نیا | Karim Afshariniea
Dept of Psychology and Counseling, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
گروه روان‌شناسی و مشاوره،واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

کیوان کاکابرایی | Kayvan Kakabaraei
Dept of Psychology and Counseling, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
گروه روان‌شناسی و مشاوره،واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-6212-3&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-2473678.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده آسیب شناسی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات