مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۹، شماره ۱، صفحات ۱۰-۱۸

عنوان فارسی مقایسه جنسیتی اثربخشی درمان مبتنی بر دل‌بستگی در کاهش لغزش، عود، ولع و تداوم پرهیز در بیماران اختلال شخصیت مرزی وابسته به مواد
چکیده فارسی مقاله مقدمه: هدف از انجام این پژوهش، مقایسه جنسیتی اثربخشی درمان مبتنی بر دل‌بستگی در کاهش لغزش، عود، ولع و تداوم پرهیز در بیماران اختلال شخصیت مرزی وابسته به مواد بوده است.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع مداخله‌ای، با روش نیمهآزمایشی، طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه و پیگیری سه‌ماهه انجام شد. جامعۀ آماری پژوهش همۀ افراد وابسته به مواد با اختلال شخصیت مرزی مراجعه‌کننده به مراکز ترک اعتیاد سطح شهر کرمانشاه است که 40 نفر از این افراد (20 نفر تحت درمان دل‌بستگی و 20 نفر هم گروه گواه) به‌عنوان نمونه، با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای اندازه‌گیری مقیاس دل‌بستگی بزرگ‌سالان راس (RASS)، پرسشنامۀ  اختلال شخصیت مرزی، مقیاس افکار اعتیاد مک مولین (MAT)، پرسشنامۀ  محقق‌ساختۀ لغزش، عود، ولع و پرهیز و پروتکل درمان مبتنی بر دل‌بستگی (جهانبخش و همکاران، 1390) بود. تجزیه‌وتحلیل داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از نرم‌افزار SPSS vol.23 و توسط آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره، به‌منظور بررسی اختلاف میانگین میان گروه‌ها و جنسیت آزمودنی‌ها انجام شد.
یافته‌های پژوهش: یافته نشان داد که میزان لغزش، عود، ولع و تداوم پرهیز در پس‌آزمون‌ها در دو گروه آزمایش و گواه تغییر داشته است و میزان عود در میان زنان و مردان تفاوت معناداری دارد که در مرحلۀ ماندگاری نیز معنادار است؛ اما تفاوت لغزش، ولع و تداوم پرهیز در میان زنان و مردان معنادار نبوده است.
بحث و نتیجه‌گیری: روش مداخلۀ درمان مبتنی بر دل‌بستگی، در بهبود مصرف افراد دارای اختلال شخصیت مرزی تأثیرگذار بوده است و می‌تواند بر کاهش لغزش، عود، ولع و افزایش تداوم پرهیز تأثیر داشته باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله درمان دل‌بستگی، لغزش و عود و ولع و تداوم پرهیز، اختلال شخصیت مرزی، زنان و مردان وابسته به مواد

عنوان انگلیسی Effectiveness of Attachment-Based Therapy in Reducing Slippage, Recurrence, Cravings, and Continued Abstinence in Drug-Dependent Borderline Personality Disorder Patients
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: This study aimed to investigate the effectiveness of attachment-based therapy in reducing slippage, recurrence, cravings, and continued abstinence in drug-dependent borderline personality disorder patients.
 
Materials & Methods: This interventional semi-experimental study was conducted based on a pretest-posttest design with a control group and quarterly follow-up. The statistical population of the study was all people with substance abuse and borderline personality disorders who were referred to addiction treatment centers in Kermanshah, Iran. In total, 40 individuals were selected using the available sampling method, and they were then divided into attachment therapy (n=20) and control groups (n=20). The data were collected using the Revised Adult Attachment Scale, Borderline Personality Disorder Questionnaire, McMullin Addiction Thought Scale, and a researcher-made questionnaire measuring slippage, recurrence, cravings, and abstinence based on attachment by Jahanbakhsh et al., 2011. Data analysis was performed in SPSS software (version 23) using multivariate analysis of covariance to investigate the gender and mean differences between the groups.
Ethics code: IR.MEDILAM.REC.1399.280
 
Findings: The findings showed changes in the rate of slippage, recurrence, craving, and abstinence at pretest and posttest in both experimental and control groups. Moreover, there was a significant difference between males and females regarding the recurrence rate, which was also significant in the persistence stage. However, no significant difference was observed between males and females regarding slippage, craving, and continued abstinence.
 
Discussions & Conclusions: Attachment-based therapy had effects on reducing slippage, recurrence, and craving, as well as increasing continued abstinence.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Attachment therapy, Borderline personality disorder, Drug-dependent males and females, Slippage, Recurrence, Craving, Continued abstinence

نویسندگان مقاله حجت اله طهماسبیان | Hojatallah Tahmasebian
Dept of General Psychology, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran
گروه روان‌شناسی عمومی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

وحید احمدی | Vahid Ahmadi
Dept of General Psychology, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran
گروه روان‌شناسی عمومی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

شهرام مامی | Shahram Mami
Dept of General Psychology, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran
گروه روان‌شناسی عمومی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-4733-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-2473680.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده روانشناسی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات