مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۹، شماره ۱، صفحات ۱۹-۲۹

عنوان فارسی روابط ساختاری انعطاف‌‌نا‌‌پذیری روان‌شناختی و ویژگی‌‌های سایکوپاتولوژی والدین بر علائم آسم کودکان شهر خرم‌آباد: نقش میانجی‌‌ اضطراب کودکان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: آسم یکی از بیماری‌‌های مزمن کودکان است. محیط خانوادگی و اجتماعی موجود می‌‌تواند با استعداد ژنتیکی ابتلا به آسم تعامل کند و زمان بروز و شدت نمای بالینی بیماری را تحت تأثیر قرار ‌‌دهد؛ بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، بررسی روابط ساختاری انعطاف‌‌‌‌ناپذیری روان‌شناختی و ویژگی‌‌های سایکوپاتولوژی والدین بر علائم آسم کودکان، با نقش میانجی‌‌ اضطراب کودکان بوده است. مواد و روش‌‌ها: در پژوهشی توصیفی همبستگی، 200 نفر از والدین کودکان مبتلا به آسم و کودکانشان که به کلینیک درمانی آسم و آلرژی بیمارستان شهید رحیمی خرم‌‌آباد مراجعه کرده‌اند، به‌صورت نمونه‌‌گیری در دسترس، انتخاب و از دیدگاه میزان انعطاف‌‌نا‌‌پذیری روان‌شناختی و ویژگی‌‌های سایکوپاتولوژی والدین، اضطراب کودکان و شدت علائم آسم کودکان ارزیابی شدند. ابزارهای این پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامۀ پذیرش و عمل بوند (AAQ-II)، پرسشنامۀ اضطراب، افسردگی، استرس DASS-21، پرسشنامۀ اضطراب کودکان اسپنس نسخۀ والدین، اسپیرومتری. گفتنی است تحلیل داده‌ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و به‌وسیلۀ نرم‌‌افزار SPSS vol.23 و نرم‌‌افزار Amos انجام گردید. یافته‌‌های پژوهش: یافته‌‌ها نشان داد که انعطاف‌‌ناپذیری روان‌شناختی والدین با شدت علائم آسم کودکان، بیشترین ضریب مسیر را دارد (=0.47β). این رابطه مثبت و در سطح P< 0.01 معنادار است. ویژگی‌‌های سایکوپاتولوژی والدین بر شدت علائم آسم کودکان، به‌صورت مثبت P< 0.01 معنادار است (=0.25β). انعطاف‌‌ناپذیری روان‌شناختی و ویژگی‌‌های سایکوپاتولوژی والدین، از طریق اضطراب کودکان، بر علائم آسم کودکان اثر غیرمستقیم دارد. بحث و نتیجه‌‌گیری: انعطاف‌‌ناپذیری روان‌شناختی و ویژگی‌‌‌‌های سایکوپاتولوژی والدین و اضطراب کودکان، بر شدت علائم آسم کودکان مؤثرند و الگوی مفروض برازش مطلوبی دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله انعطاف‌‌ناپذیری روان‌شناختی، آسم، والدین

عنوان انگلیسی Structural Relationships of Psychological Inflexibility and Parental Psychopathological Features on Children's Asthma Symptoms in Khorramabad, Iran: Mediating Role of Children's Anxiety
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Asthma is one of the most common chronic diseases in children. The family and social environment can correlate with the genetic predisposition to asthma and affect the timing and severity of the clinical view of the disease. Therefore, this study aimed to investigate the structural relationships of inflexibility and parental psychopathological features on children's asthma symptoms with the mediating role of children's anxiety.   Materials & Methods: This descriptive correlational study was conducted on 200 parents of children with asthma and their children referred to the Asthma and Allergy Treatment Clinic of Shahid Rahimi Hospital in Khorramabad, Iran. The participants were selected using the convenience sampling method. Subsequently, they were investigated in terms of psychological inflexibility, parental psychopathological features, children's anxiety, and severity of pediatric asthma symptoms. The data were collected using the Acceptance and Action Questionnaire; Anxiety, Depression, Stress Questionnaire; Spence Children's Anxiety Questionnaire Parental Version, and Spirometry. Furthermore, the data were analyzed in SPSS (version 23) and Amos software using the Pearson correlation method. Ethics code:  IR.LUMS.REC.1398.065   Findings: Based on the results, parental psychological inflexibility had a significant and positive correlation with children's asthma symptoms (β=0.47; P< 0.01). Furthermore, a significantly positive relationship was observed between parental psychopathological features and the severity of asthma symptoms in children (β=0.25; P< 0.01). Psychological inflexibility and the psychopathological features of parents have an indirect effect on the severity of children's asthma symptoms through children's anxiety.   Discussions & Conclusions: Based on the findings, it can be concluded that psychological inflexibility and parental psychopathological features have a mediating role in children's anxiety by affecting the severity of children's asthma symptoms. Moreover, the assumed model had a favorable fit in this study.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Asthma, Parents, Psychological Inflexibility

نویسندگان مقاله مهری پروانه | Mehri Parvaneh
Dept of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Khorramabad, Iran
گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌‌آباد، ایران

فاطمه رضایی | Fatemeh Rezaei
Dept of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Khorramabad, Iran
گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌‌آباد، ایران

فیروزه غضنفری | Firoozeh Ghazanfari
Dept of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Khorramabad, Iran
گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌‌آباد، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-5894-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-2473681.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده روانشناسی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات