مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۹، شماره ۱، صفحات ۳۰-۳۸

عنوان فارسی بررسی ارتباط میان نسبت پلاکت به لنفوسیت خون محیطی با شدت درگیری عروق کرونر قلب در بیماران با سندرم کرونری حاد بستری در بیمارستان آیت‌الله طالقانی ارومیه
چکیده فارسی مقاله مقدمه: اخیراً نسبت پلاکت به لنفوسیت خون محیطی، به‌عنوان عامل تعیین‌کنندۀ پیش‌آگهی در حوادث قلبی- عروقی منجر به مرگ ‌و میر شناخته ‌شده است. این مطالعه، نقش نسبت پلاکت به لنفوسیت خون محیطی در پیش‌بینی شدت درگیری عروق کرونر قلبی را در افرادی بررسی می‌کند که با سندرم کرونری حاد مراجعه می‌کنند.
مواد و روش ‌ها: در این مطالعۀ مقطعی، ویژگی‌های اولیۀ 520 بیماری جمع‌آوری شد که با سندرم کرونری حاد به بیمارستان طالقانی ارومیه مراجعه کرده و تحت آنژیوگرافی کرونر قرار گرفته‌اند. اطلاعات راجع به آنژیوگرافی کرونر بیماران بررسی شد و شدت و وسعت درگیری عروق کرونر بر اساس معیارهای GENSINI تعیین گردید و درنهایت، اطلاعات با نرم‌افزار آماری SPSS vol.21 تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته های پژوهش: میان نسبت پلاکت به لنفوسیت خون محیطی (PLR) و درگیری عروق کرونر قلبی، بر اساس معیار GENSINI، ارتباط چشمگیری دیده شد (P=0.05) و بر اساس آنالیز خطی رگرسیون Multivariate، نسبت پلاکت به لنفوسیت خون محیطی (PLR) تعیین‌کنندۀ نیرومندی در شدت و وسعت درگیری عروق کرونر بر اساس معیار GENSINI، در بیماران با سندرم کرونری حاد است (P=0.049).
بحث و نتیجه‌گیری: نسبت پلاکت به لنفوسیت خون محیطی (PLR)، معیار مهمی در تعیین شدت درگیری عروق کرونر در بیماران با سندرم کرونری حاد است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله لنفوسیت، پلاکت، بیماری کرونر، پیش‌آگهی

عنوان انگلیسی Relationship of Peripheral Blood Platelet to Lymphocyte Ratio with the Severity of Coronary Disease in Patients with Acute Coronary Syndrome in Taleghani Hospital, Urmia, Iran
چکیده انگلیسی مقاله
Abstract

Introduction: Peripheral Blood Platelet to Lymphocyte Ratio (PLR) has been recently suggested as a prognostic determinant in cardiac ischemic events, followed by mortality. The present study aimed to evaluate the predictive power of PLR in predicting the severity of coronary artery involvement in patients presented with the acute coronary syndrome.
 
Materials & Methods: This cross-sectional study included 520 patients who were referred to Taleghani Hospital, Urmia, Iran, with the acute coronary syndrome and underwent coronary angiography. The information of patients’ coronary angiography was investigated; moreover, the severity and extent of coronary artery involvement were determined based on GENSINI criteria. Finally, the data were analyzed in SPSS software (version 21).
Ethics code: IR.UMSU.REC.1393.275
 
Findings: There was a significant and positive correlation between PLR and coronary artery involvement based on the GENSINI criteria (P=0.005). Furthermore, according to the multivariate linear regression model, PLR was an independent predictor of the severity and coronary artery involvement according to GENSINI criteria among the patients with the acute coronary syndrome (P=0.049).
 
Discussions & Conclusions: The PLR seems to be an independent predictor of the severity of coronary artery involvement in patients admitted with acute coronary artery disease.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Coronary disease, Lymphocytes, Platelets, Prognosis

نویسندگان مقاله ونوس شهابی رابری | Venous Shahabirabori
Dept of Cardiology, Faculty of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran
گروه قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

رضا فرامرززاده | Reza Shahabirabori
Dept of Cardiology, Faculty of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran
گروه قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

یعقوب حاتمی | Yaghoub Hatami
Dept of Cardiology, Faculty of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran
گروه قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

رضا حاجی زاده | Reza Hajizadeh
Dept of Cardiology, Faculty of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran
گروه قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

بهزاد رحیمی | Behzad Rahimi
Dept of Cardiology, Faculty of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran
گروه قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-6114-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-2473682.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده متخصص قلب و عروق
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات