مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۹، شماره ۱، صفحات ۸۷-۹۵

عنوان فارسی بررسی تغییرات سطوح بیانی ژن‌های ATM، POLM، TP۵۳ در بافت معدۀ بیماران مبتلا به گاستریت و ارتباط آن با عفونت هلیکوباکتر پیلوری
چکیده فارسی مقاله مقدمه: گاستریت یا ورم معده، یکی از رایج‌ترین بیماری‌های درگیرکنندۀ معده است. عفونت با Helicobacter pylori می‌تواند به آسیب‌های DNA و به دنبال آن، فعال شدن مسیرهای ترمیم DNA مستعد خطا منجر گردد که متعاقب آن، تجمع آسیب‌ها در محل شکست‌های دو رشتۀ DNA و تشدید بی‌ثباتی ژنوم و تسهیل در روند ایجاد سرطان معده می‌شود. در این مطالعه، بیان ژن‌های ATM، POLM و TP53 که در سیستم ترمیم DNA و توقف چرخۀ سلولی نقش دارند، در مراحل پیش‌سرطانی معده بررسی گردید.
مواد و روش‌ها: از 180 نمونۀ بیوپسی جمع‌آوری‌شده، 30 نمونه که گاستریت مزمن متوسط آلوده با هلیکوباکتر پیلوری داشتند، به‌عنوان گروه مورد و 30 نمونه دیگر که گاستریت مزمن خفیف بدون آلودگی با هلیکوباکتر پیلوری داشتند، به‌عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. پس از استخراج RNA، ساخت cDNA انجام و بیان ژن‌های ATM، POLM و TP53 با روش Real Time PCR در دو گروه سنجیده گردید.
یافته‌های پژوهش: ژن‌های ATM، POLM و TP53 در گروه مورد نسبت به گروه شاهد، به ترتیب 07/4، 35/3 و 13/5 افزایش بیان در سطح نسخه‌برداری را نشان دادند.
بحث و نتیجه‌گیری: درمجموع، ژن‌های ATM، POLM و TP53 بیان بالاتری را در گروه مورد نسبت به گروه شاهد نشان دادند که ممکن است بیانگر فعال شدن این ژن‌ها پس از عفونت هلیکوباکتر پیلوری و به دنبال آن، فعال شدن مسیر ترمیم DNA مستعد خطا و نوترکیبی غیرهومولوگ شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله گاستریت، هلیکوباکتر پیلوری، شکست‌های دو رشتۀ DNA، ATM، POLM، TP53

عنوان انگلیسی Evaluation of Gene Expression Alterations of ATM, TP53, and POLM in Gastric Biopsy Specimens of Patients with Gastritis and its Association with Helicobacter Pylori Infection
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Gastritis is one of the most common diseases affecting the stomach. Helicobacter pylori infection could lead to DNA damage in gastric epithelial cells, followed by error-prone DNA repair pathways that increase the accumulation of damage at the site of DNA double-stranded breaks, exacerbate genome instability, and facilitate the emergence of gastric cancer. This study aimed to examine the expression level of ATM, POLM, and TP53 genes involving in the DNA Damage Response and the cell cycle arrest in the gastric precancerous stage.
 
Materials & Methods: Among 180 gastric biopsy specimens, 30 samples taken from patients with moderate chronic gastritis infected by H. Pylori were regarded as the case group, and 30 other samples taken from non-infected patients with mild chronic gastritis were regarded as control. Following that, RNA extraction and cDNA synthesis was performed. Afterward, the expression levels of ATM, POLM, and TP53 genes were evaluated by the Real-Time PCR method.
Ethics code: 98-02-27-43392
 
Findings: The ATM, POLM, and TP53 genes in the cases showed a 4.07, 3.35, and 5.13 increase in the gene expression at the transcriptional level, compared to the controls.
 
Discussion & Conclusions: In general, ATM, POLM, and TP53 genes showed a higher increased expression level in the case group, compared to the controls, which might indicate the activation of noted genes after H. pylori infection. This may subsequently activate the error-prone DNA repair and non-homologous recombination pathways.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله ATM, POLM, TP53 genes, DNA double stranded breaks, Gastritis, H. pylori

نویسندگان مقاله آرمین قامشلو | Armin Ghameshloo
Dept of Biology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
گروه ژنتیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

علی رشیدی نژاد | Ali Rashidi-nezhad
Maternal, Fetal and Neonatal Research Center, Imam Khomeini Hospital Complex, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
مرکز تحقیقات مادر، جنین و نوزاد، مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

مسعود آل بویه | Masoud Alebouyeh
Pediatric Infections Research Center, Research Institute for Children's Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
مرکز تحقیقات عفونی اطفال، پژوهشکده سلامت کودکان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

عباس شکوری | Abas Shakouri
Genetic Ward, Imam Khomeini Hospital Complex, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
بخش ژنتیک، مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-6289-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-2473687.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده ژنتیک مولکولی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات