مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۸، شماره ۶، صفحات ۱۲-۲۲

عنوان فارسی تأثیر تصویرسازی پتلپ و تمرین فیزیکی بر فاکتور نروتروفین مشتق‌‌شده از مغز (BDNF) و عملکرد حافظۀ بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS)
چکیده فارسی مقاله مقدمه: فعالیت بدنی سبب افزایش سطوح سرمی فاکتور نروتروفین مشتق‌شده از مغز (BDNF) در بیماران مبتلا به MS می‌‌‌‌شود؛ اما تاکنون تأثیر یادگیری یک مهارت با استفاده از تصویرسازی ذهنی در الگوی پتلپ و مقایسۀ میزان اثربخشی آن با فعالیت بدنی، بر میزان سطوح این فاکتور بررسی نشده است؛ بنابراین، هدف از این مطالعه، مقایسۀ یادگیری یک مهارت از راه تصویرسازی پتلپ، تمرین فیزیکی و ترکیبی از این دو روش، بر میزان سطوح BDNF و عملکرد حافظۀ بیماران مبتلا به MS است.
مواد و روش‌‌ها: 30 نفر از زنان مبتلا به MS (میانگین سنی 02/3±5/37 و 0-2=EDSS) انتخاب و بر اساس نمرات حافظۀ کیم‌‌کاراد، به‌صورت همگن، در سه گروه 10 نفرۀ تصویرسازی پتلپ، تمرین فیزیکی و گروه ترکیب تمرین فیزیکی و تصویرسازی پتلپ قرار گرفتند. حافظۀ بصری با استفاده از آزمون حافظۀ کیم‌‌کاراد و غلظت سرمی BDNF، با روش خون‌گیری ارزیابی شد. مدت مداخله برای همۀ گروه‌‌ها، سه جلسۀ 30 دقیقه‌‌ای در هفته (6 هفته) بود. پس از پایان دورۀ مداخله، پس‌آزمون انجام شد.
یافته‌‌های پژوهش: تحلیل واریانس یک‌راهه نشان داد گروه ترکیبی نسبت به تمرینات فیزیکی و تصویرسازی به‌تنهایی، سبب افزایش سطوح BDNF (به ترتیب 0.026=P و 0.0005P) شد؛ همچنین تمرینات تصویرسازی صرف، موجب بهبود عملکرد حافظۀ میان‌مدت و بلندمدت نسبت به تمرین بدنی (0.009=P و 0.034=P) گشت؛ اما تفاوت معنا‌داری با گروه ترکیبی (0.05P) نداشت.
بحث و نتیجه‌گیری: ترکیبی از تمرین بدنی و تصویرسازی، در توان‌بخشی مبتلایان به MS مؤثر است و می‌‌تواند به‌‌عنوان یک روش غیردارویی استفاده شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تصویرسازی پتلپ، تمرین فیزیکی، فاکتور نروتروفین مشتق‌شده از مغز، حافظه، مالتیپل اسکلروزیس

عنوان انگلیسی Effect of PETTLEP Imagery and Physical Training on the Brain-Derived Neurotrophic Factor and Memory Function in Patients with Multiple Sclerosis
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Physical activity increases serum levels of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) in patients with Multiple Sclerosis (MS); however, the effect of learning a skill using mental imagery in the PETTLEP model and comparing its effectiveness with physical activity in the levels of this factor has not been investigated so far. This study aimed to compare the learning of a skill through PETTLEP imagery and physical training. Moreover, it was attempted to investigate the effect of the combination of these two methods on BDNF levels and memory function in MS patients.
 
Materials & Methods: In total, 30 women with MS and a mean age of 37.5±3.02 years Expanded Disability Status Scale (EDSS)=0-2 were included in this study. Based on Kim Karad visual memory test scores, they were divided into three homogeneous groups of 10 subjects per group. The groups included PETTLEP imagery, physical activity, and combined physical training and PETTLEP imagery. Before the intervention, visual memory was assessed using the Kim Karad visual memory test, and BDNF serum concentration by blood sampling method. The groups were subjected to three 30-min sessions weekly (for six weeks). After the intervention, the research variables were reevaluated at the posttest stage. Ethics code: IR.SSRC.REC.1397.012  
 
Findings: The result of one-way ANOVA showed that the combination of PETTLEP imagery exercises and physical training, compared to physical training and imagery alone, increased BDNF levels (P=0.026 and P≤0.0005, respectively). However, imagery training improved memory performance in the short term and long-term memory, compared to physical training (P=0.009 and P=0.034) or combined exercise (P≥0.05).
 
Discussions & Conclusions: Combination of physical training and imagery is effective in the rehabilitation of MS patients, and it can be used as a non-pharmacological method in this regard.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Brain-derived neurotrophic factor, Memory, Multiple sclerosis, PETTLEP imagery, Physical activity

نویسندگان مقاله شهزاد طهماسبی بروجنی | Shahzad Tahmasebi Boroujeni
Dept of Motor Behaviour and Sport Psychology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
گروه رفتار حرکتی و روان‌ شناسی ورزشی، دانشکده تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مینا احمدی کاکاوند | Mina Ahmadi Kakavandi
Dept of Sport Sciences, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehan, Iran
گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

سیدفردین قیصری | Seyyed Fardin Qeysari
Dept of Motor Behaviour and Sport Psychology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
گروه رفتار حرکتی و روان‌ شناسی ورزشی، دانشکده تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

شهناز شهربانیان | Shahnaz Shahrbanian
Dept of Sport Sciences, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehan, Iran
گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-5861-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-2473690.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تربیت بدنی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات