مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۸، شماره ۶، صفحات ۴۷-۶۱

عنوان فارسی طراحی معماری دادۀ سیستم نظارتی بیماری کووید-۱۹: یک مرور نظام‌مند
چکیده فارسی مقاله
مقدمه: مدیریت و کنترل بیماری‌های مشمول گزارش چالش‌برانگیز است؛ زیرا این بیماری‌ها شامل طیف وسیعی از بیماری‌های عفونی می‌‌شوند که نیازمند گزارش‌‌دهی صحیح و به‌موقع هستند؛ ازاین‌رو به‌منظور غلبه بر این محدودیت‌ها، وجود یک سیستم اطلاعات منسجم در سطوح مختلف با استفاده از اصول معماری دقیق، برای مدیریت مؤثر داده‌های بیماری ضروری است؛ بنابراین، هدف مطالعۀ حاضر‌‌، شناسایی الزامات اصلی معماری داده‌ای موردنیاز برای مدیریت مؤثر و بهینۀ بیماری کووید-19 و طراحی الگوی معماری دادۀ نظام مراقبتی آن است.
مواد و روش‌ها: مطالعۀ حاضر‌‌ یک بررسی مروری از نوع نظام‌مند بود که در سال 2020، به‌واسطۀ جستجوی جامع در منابع اینترنتی و پایگاه‌های اطلاعاتی انجام شد. جستجو در پنج پایگاه دادۀ منتخب شامل Web of Science، Science direct، Scopus، PubMed و موتور جستجوی Google scholar، به‌منظور شناسایی معیارهای طراحی معماری دادۀ بیماری کووید-19 از راه تعریف فرمول جستجو، اعمال معیارهای ورود و خروج، تنظیم فیلترهای جستجویی و سپس شناسایی مقالات مرتبط صورت گرفت؛ سپس موارد معرف اجزای معماری دادۀ بیماری کووید-19 از مقالات استخراج و در کلاس‌های مطلوب جایگذاری شدند. درنهایت، از نتایج به‌‌دست‌‌آمده، الگوی معماری سیستم نظارتی بیماری بصری‌‌سازی شد.
یافته‌های پژوهش: از مجموع 398 مطالعه بازیابی‌‌شده، تعداد 27 مقاله معیارهای ورود به مطالعه را برآورده ساختند. یافته‌های به‌‌دست‌‌آمده از بررسی مقالات انتخابی، در پنج کلاس اصلی شامل موارد سازمان‌های درگیر در مدیریت داده (تولیدکنندۀ داده، استفاده‌کنندۀ داده و تصمیم‌‌گیران)، منابع داده‌ای، الزامات اطلاعاتی (شامل 11 کلاس اطلاعاتی و 97 عنصر اطلاعاتی)، استانداردها (محتوا و ساختار) و معیارهای کنترل کیفیت داده دسته‌‌بندی شد.
بحث و نتیجه‌گیری: راه‌اندازی معماری دادۀ سفارشی، برای مدیریت بیماری کووید-19 می‌تواند ظرفیت نظام‌های بهداشتی درمانی در پیشگیری از همه‌گیری گستردۀ این بیماری و ارتقای کیفیت درمان، به‌واسطۀ بهبود نظارت‌های بهداشتی به‌موقع و اثربخش، بررسی‌های همه‌گیرشناسی دقیق، کمک به تصمیم‌گیری‌های بالینی و سیاست‌گذاری‌های بهداشتی را ارتقا دهد.
 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بیماری‌های مشمول گزارش، معماری داده، کووید-19، سیستم اطلاعات و سیستم مراقبت

عنوان انگلیسی COVID-19, Data architecture, Information system, Reportable diseases, Surveillance system
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Management and control of reportable diseases are challenging because these diseases include a large spectrum of infectious conditions that need accurate, precise, and timely reporting. To deal with this problem, an integrated surveillance system using the set of core data architecture principles is crucial to ensure the effective
management of data. Therefore, this study aimed to identify the core data architecture requirements for effective management of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), followed by designing a data architecture model.
 
Materials & Methods: This systematic review was conducted in 2020 through searching five databases, including PubMed, Web of Science, Science Direct, and Scopus M, as well as Google scholar search engine to identify metrics for COVID-19 data architecture designing. Moreover, the search formula definition, implication of inclusion and exclusion criteria, search filtering adjustment, and related study identification were performed in this study. Subsequently, the cases identifying the architecture data of the COVID-19 component were systematically extracted and categorized in suitable classes. Finally, the management system of the architecture model of the patient was visualized in this study.
Ethics code: IR.ABADANUMS.REC.1399.065
 
Findings: Out of 398 identified studies, 27 articles met the inclusion criteria. The obtained data were categorized into five classes, including organizations involved in data management (data producer, data users, and decision-makers), data sources, information requirements (11 information classes and 77 data elements), standards (semantic and syntactic), and control quality criteria of the data.
 
Discussions & Conclusions: Implementation of customized data architecture for COVID-19 can increase the potential of the health care systems to prevent the high prevalence of this disease and improve the quality of care through timely and effective health monitoring, accurate epidemiological investigations, clinical decision supports, and health-care policymaking.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله COVID-19, Data architecture, Information system, Reportable diseases, Surveillance system

نویسندگان مقاله مصطفی شنبه زاده | Mostafa Shanbehzadeh
Dept of Health Information Technology, Faculty of Paramedical, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran
گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران

هادی کاظمی آرپناهی | Hadi Kazemi-arpanahi
Dept of Health Information Technology, Abadan Faculty of Medical Sciences, Abadan, Iran
گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران

رئوف نوپور | Raoof Nopour
Dept of Health Information Technology and Management, School of Allied Medical Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

حمیده حقیری | Hamideh Haghiri
Dept of Health Information Technology and Management, Faculty of Allied Medical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
گروه اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

فاطمه مباشری | Fatemeh Mobasheri
Dept of Health Information Technology, Abadan Faculty of Medical Sciences, Abadan, Iran
گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران

زینب بازوند نژاد | Zeinab Bazvand-Nezhad
Dept of Health Information Technology, Abadan Faculty of Medical Sciences, Abadan, Iran
گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-5620-3&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-2473693.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده مدیریت اطلاعات بهداشتی,درمانی
نوع مقاله منتشر شده کاربردی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات