مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۸، شماره ۶، صفحات ۱۰۷-۱۱۸

عنوان فارسی اثر ضد‌اکسیدانی زنجبیل(Zingiber officinale) و زنجبیل تیمار شده با کیتوزان بر روی آنزیم‌ های کبدی و پارامترهای بیوشیمیایی در رت‌
چکیده فارسی مقاله مقدمه: زنجبیل(Zingiber Officinale) گیاهی است که امروزه به فراوانی در جهان مورد استفاده قرار می ­گیـرد. در این تحقیق، تاثیر عصاره زنجبیل بر میزان آنزیم ­های کبدی، پارامتــرهای بیوشیمیایی و تغییرات بافتی در رت ­های نژاد ویستار تحت تاثیر ایزونیازید و کیتوزان بررسی شد.
مواد و روش ­ها: گیاه زنجبیل و زنجبیل تیمار با کیتوزان پس ­از خشک ‌کردن، عصاره‌ گیری شده و با کمک روتاری، اتانل از عصاره جدا گردید. از 60 سر رت آزمایشگاهی بزرگ نژاد ویستار نر بالغ استفاده شد. عصاره خوراکی زنجبیل و تیمار کیتوزان برای القاء اثر اکسیداتیو ایزونیازید به‌ صورت گاواژ استفاده شد. برای مقایسه اثرات آنتی ‌اکسیدانی زنجبیل و زنجبیل تیمار شده با کیتوزان از­روش DPPH (ماده 2،2-دی ‌فنیل 1-پیکریل هیدرازیل) استفاده گردید.
یافته­ های پژوهش: سطح سرمی آنزیم های ALT، ALP و AST و نیز کلسترول، تری گلیسیرید و گلوکز در گروه های 4(دریافت ­کننده 200 میلی ­گرم بر دسی ­لیتر ایزونیازید) و گروه 5 (دریافت ­کننده 200 میلی ­گرم بر دسی ­لیتر ایزونیازید و زنجبیل) نسبت به گــروه شاهد افـــزایش قابل ­توجهی نشان داد. در­ حالی که در گروه های 2(دریافت­ کننده 200 میلی­ گرم بر دسی ­لیتر زنجبیل) و گروه 3 (دریافت ­کننده 200 میلی ­گرم بر دسی ­لیتر زنجبیل تیمار شده با کیتوزان) کاهش قابل­ملاحظه ­ای داشت. میزان آنزیم­ ها و پارامترهای اندازه ­گیری شده در گروه 6 (دریافت ­کننده ایزونیازید و زنجبیل تیمار­ شده با کیتوزان) کاهش داشت هر چند این کاهش قابل ­توجه نبود.
بحث و نتیجه ­گیری: بر اساس یافته­ های این مطالعه، زنجبیل و زنجبیل تیمار ­شده با کیتوزان می­ توانند گلوکز خون را کاسته و پروفایل چربی کبدی را اصلاح نمایند. اثرات آنتی ‌اکسیدانی عصاره زنجبیل تیمار­شده با کیتوزان در مقایسه با زنجبیل بالاتر بود که حکایت از اثر مثبت تیمار کیتوزان بر میزان آنتی ‌اکسیدان ‌های زنجبیل دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله زنجبیل، کیتوزان، پارامترهای بیوشیمیایی، رت ویستار، DPPH

عنوان انگلیسی Antioxidant Effects of Ginger (Zingiber Officinale) and Chitosan-Treated Ginger on the Liver Enzymes and Biochemical Parameters in Rats
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Ginger (Zingiber Officinale) is a plant that is used widely across the world. This study investigated the effect of ginger (Zingiber Officinale) extract on the levels of liver enzymes, biochemical parameters, and histological changes among Wistar rats in the presence of chitosan and isoniazid.
 
  Materials & Methods: The extract of the ginger plant and ginger treated with chitosan was taken after being dried. Subsequently, the ethanol solvent was removed from the extract using rotary equipment. In total, 60 adult males white Wistar rats were utilized in this study. Oral extract of ginger and ginger treated with chitosan was used as gavage for the induction of oxidative effect. The DPPH (2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) method was also used to compare the antioxidant effects of ginger and ginger treated with chitosan. 
   
  Findings: The serum levels of AST, ALT, and ALP enzymes, cholesterol, glucose, and triglyceride increased significantly in the experimental groups of 4 (received 200mg/dl isoniazid) and 5 (received 200mg/dl isoniazid and ginger), compared to the control group. On the other hand, the levels of these parameters decreased significantly in the experimental groups of 2 (received 200mg/dl ginger) and 3 (received 200mg/dl gingers treated by chitosan). Furthermore, the levels of these parameters decreased in the experimental groups of 6 (received 200mg/dl isoniazid and gingers treated by chitosan); however, it was not statistically significant. 
   
  Discussions & Conclusions: According to the findings, ginger and ginger treated with chitosan can reduce blood glucose and improves hepatic lipid profile. Moreover, the antioxidant effects of ginger extract treated with chitosan were more effective, compared to the ginger, which indicates a positive effect of chitosan treatment on the amountnumber of ginger antioxidants.
   
  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Chitosan, DPPH, Serum biochemical parameters, Wistar rat, Zingiber officinale

نویسندگان مقاله شهریار سعیدیان | Shahriar Saeidian
Dept of Biochemistry, Faculty of Basic Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran
گروه بیوشیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

ژیلا زارعی | Zhila Zareie
Dept of Agriculture, Payame Noor University, Tehran, Iran
گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-4846-3&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-2473698.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بیوشیمی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات