مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۸، شماره ۵، صفحات ۱-۱۰

عنوان فارسی مطالعه تجربی بیان Ki۶۷، POU۵F۱ و zbtb۱۶ در سلول های بیضه خوک و موش با استفاده از روش ایمنوسیتوشیمیایی و RT-PCR
چکیده فارسی مقاله مقدمه: سلول های بنیادی اسپرم ساز، بنیانگذار و نقطه شروع اسپرماتوژنز هستند و تنها سلول هـای بنیـادی در بـدن بـه شـمار مـی آینـد کـه می توانند از طریق گامت زایی اطلاعات ژنتیکی را به نسل بعدی منتقل کنند؛ هدف از تحقیق حاضر، بررسی ماهیت پرتوانی سلول های بنیادی اسپرم ساز در شرایط in vitro و in vivo است. مواد و روش ‌ها: سلول های اسپرم ساز از بیضه خوک و موش با استفاده از روش هضم آنزیمی استخراج شده و در محیط حاوی FGF، EGF و GDNF و سلول های تغذیه کننده STO کشت داده شدند. سپس برای بررسی ایمنوسیتوشیمیایی و RT-PCR کلونی های حاصله از مارکرهای Ki67، POU5F1 و ZBTB16 استفاده شد. یافته ‌های پژوهش: ماهیت سلول های بنیادی اسپرماتوگونی حاصــله پس از جداسازی و کشت، به وسیله معیار هایی نظیر رشد خوشه ای کلنی ها در محیط کشت، بیان مارکر Ki67 طی بررسی ایمنوسیتوشیمیایی که بیانگر قابلیت تکثیر است و شاخص های مورفولوژیکی مشاهده شده با میکروسکوپ الکترونی نگاره، ثابت شد. هم چنین آنالیز مقایسه بیان مارکر های POU5F1 و ZBTB16 در سلول های بنیادی جنینی، سلول های بنیادی اسپرم ساز و سلول های سرتولی موجود در لوله اسپرم ساز موش با استفاده از روش RT-PCR را در نشان داد. بحث و نتیجه گیری: طی این پژوهش بیان مارکر هایKi6 ، POU5F1 و ZBTB16 در لوله اسپرم ساز و ویژگی های سیتولوژیک سلول های بنیادی اسپرم ساز مورد مطالعه قرار گرفت به طوری که یافته های حاصل می تواند در تحقیقات پیشرفته حوزه بیولوژی تولید مثل مفید باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سلول های بنیادی پرتوان، سلول های بنیادی موش، سیتولوژی، پروتئین Pou5f1، zbtb16

عنوان انگلیسی Experimental Investigation of Ki67, POU5F1, and ZBTB16 Expression in the Pig and Mouse Testicular Cells using Immunocytochemistry and RT-PCR
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Spermatogonial Stem Cells (SSC) are the originators and beginning points of the spermatogenesis process. Moreover, they are considered the only stem cells in the body that could transfer genetic information to the next generation through gametogenesis. This study aimed to investigate the potency and power of SSC under in vitro and in vivo conditions.   Materials & Methods:  Enzymatic digestion technique was utilized to extract the spermatogonial cells of the pig and mouse's testis. They were then cultured in an environment containing FGF, EGF, GDNF, and a feeder layer of STO.  For immunocytochemistry and RT-PCR analysis, Ki67, POU5F1, and ZBTB16 markers were used to evaluate the resulted colonies. Ethics code: Ir.ausmt.rec.1398.03.07     Findings: The nature of the SSC resulted after separation and culture was proved through measures, such as cluster growth of the colonies in the culture medium, Ki67 marker expression in the immunocytochemistry review which showed the duplication ability, and the morphological criteria observed by an electron microscope. Moreover, the comparative expression of POU5F1 and ZBTB16 markers in the embryonic stem cells, SSC, and Sertoli cells within the seminiferous tubules of the mouse was analyzed by RT-PCR.   Discussions & Conclusions: This experimental study investigated the expression of Ki67, POU5F1, and ZBTB16 in the seminiferous tubules and special cytological features of SCC. The findings are beneficial for future advanced studies in reproductive biology fields.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Cytology, Mouse embryonic stem cells, Pluripotent stem cells, Pou5f1 protein, Zbtb16

نویسندگان مقاله حسین عزیزی | Hossein Azizi
Faculty of Biotechnology, Amol University of Special Modern Technologies, Amol, Iran
گروه زیست فناوری میکروبی، دانشکده زیست فناوری، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، آمل، ایران

امیررضا نیازی تبار | Amirreza Niazi Tabar
Faculty of Biotechnology, Amol University of Special Modern Technologies, Amol, Iran
گروه زیست فناوری میکروبی، دانشکده زیست فناوری، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، آمل، ایران

عطیه محمدی | Atiyeh Mohammadi
Faculty of Biotechnology, Amol University of Special Modern Technologies, Amol, Iran
گروه زیست فناوری میکروبی، دانشکده زیست فناوری، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، آمل، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-5755-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-2473699.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بیوتکنولوژی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات