مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۸، شماره ۵، صفحات ۱۱-۲۰

عنوان فارسی بررسی میزان بیان ژن‌ ID۱ در سلول ‌های AGS ترنسفکت شده با وکتور نوترکیب pFLAG-CMV۳-tagD
چکیده فارسی مقاله مقدمه: پروتئین ID، باعث افزایش تکثیر سلولی می شود و از طرفی تمایز را مهار کرده که ارتباط آن با روند تومور­زایی روده را مشخص می­ کند. عفونت هلیکوباکتر با بیان ژن ­های مختلف ID در ارتباط است و بنا بر این هدف از این تحقیق بررسی بیان ژن­ ID1 در سلول ­های AGS ترانسفکت شده با وکتور نوترکیب pFLAG-CMV-3-tagD است. مواد و روش­ ها: در پژوهــش حاضر سلول ­های AGS در محیط کشت RPMI-1640 حاوی درصد سرم جنین گاوی رشد داده­ شد. این سلول­ ها با دو پلاسمید pFLAG-CMV-3-tagD یا pFLAG-CMV-3 ترانسفکت شدند و سلول ­های دریافت کننده پلاسمید با افزودن 600 میلی­ گرم در لیتر G418، انتخاب گردیدند. سپس RNA کل سلول با استفاده از محلول RNX-Plus تخلیص شد و سنتز cDNA با کمک کیت انجام شد. سطح بیان mRNA ژن ID1 به روش q-RT PCR و با کاربرد پرایمرهای مناسب بررسی شد. در نهایت با استفاده از نرم افزار  SPSSو آزمون ‌های آماری t-test Indepent  بیان هر یک از ژن­ ها مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش: با روش RT-PCR، بیان موفقیت آمیز ژن tagD هلیکوباکتر پیلوری در سلول ­های AGS تایید شد. آنالیز بیان ژن نشان داد که بیان ژن­ ID1 به صورت معنی ‌داری در سلول ­های AGS تیمار شده با tagD نسبت به سلـــول­ های کنترل، کاهـــش یافـــته است(P=0.0113). بحث و نتیجه گیری: تحقیق حاضر نشان داد که بیان ژن­ ID1 در سلول ­های تحت تیمار با ژن tagD هلیکوباکتر پیلوری، تغییر می ­یابد و به نظر می ­رسد، ژن tagD هلیکوباکتر پیلوری در ایجاد این تغییر بیان نقش داشته­ باشد.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله باکتری هلیکوباکتر پیلوری، tagD،ID1

عنوان انگلیسی Evaluation of the Expression of ID1 Gene in AGS Cells Transfected with pFLAG-CMV3-tagD Recombinant Vector
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: The ID protein enhances cell proliferation and inhibits differentiation, which determines its association with the process of intestinal tumorigenesis. Helicobacter infection is associated with the expression of different ID genes. This study aimed to investigate the expression of the ID1 gene in AGS cells transfected with the pFLAG-CMV-3-tagD recombinant vector.   Materials & Methods: In the present study, AGS cells were cultured in the RPMI-1640 medium containing 10% bovine fetal serum. Subsequently, these cells were transfected with two pFLAG-CMV-3-tagD or pFLAG-CMV-3 plasmids. Moreover, the plasmid recipient cells were selected by adding 600 mg/LG418. Following that, wwhole-cell RNA was purified using RNX-Plus solution, and the cDNA was synthesized using a kit. The mRNA expression level of ID1 was assessed using q-RT PCR with appropriate primers. Eventually, the expression of each gene was evaluated in SPSS software through an independent t-test. Ethics code: IR. IAU.SHK.REC.1399.026   Findings: The results of RT-PCR confirmed the successful expression of the helicobacter pylori tagD gene in AGS cells. Moreover, the gene expression analysis showed that the ID1 gene expression was significantly decreased in tagD-treated AGS cells, compared to the control cells (P=0.0113).   Discussions & Conclusions: The present study showed that the ID1 gene expression was altered in cells treated with the helicobacter pylori tagD gene. In addition, it seems that the helicobacter pylori tagD gene is involved in this expression change.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Helicobacter pylori, TagD, ID1

نویسندگان مقاله مرضیه رستم زاده رنانی | Marzieh Rostam zade renani
Dept of Biology, Faculty of Basic Sciences, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

عباس دوستی | Abbas Doosti
Biotechnology Research Center, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-5920-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-2473700.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده ژنتیک
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات