مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۸، شماره ۵، صفحات ۲۱-۳۲

عنوان فارسی بررسی خواص ضد باکتریایی و آنتی اکسیدانی نانوذرات اکسیدروی بیوسنتز شده توسط عصاره آبی هسته ازگیل ژاپنی(Eriobutrya japonica Lindl.)
چکیده فارسی مقاله مقدمه: در سال های اخیر، روش سنتز زیستی نانوذرات به عنوان یک فرآیند دوست دار محیط زیست، مقرون به صرفه و آسان مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطــــالعه، سنتز نانوذرات اکسیدروی به کمک عصاره آبی هسته ازگیل ژاپنی(L. Eriobutrya japonica) و بررسی فعالیت های آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی آن ها است.        مواد و روش ها: در ابتدا عصاره آبی هسته ازگیل تهیه شد. سپس میزان فنول و فلاونوئید کل آن مورد سنجش قرار گرفت. بعد از تهیه نانوذرات اکسیدروی توسط عصاره، میزان فعالیت آنتی اکســــیدانی نانوذرات و عصاره توســــط روش رادیکــــال آزاد DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) سنجیده شد. هم چنین، فعالیت ضد باکتریایی عصاره و نانوذرات توسط روش انتشار دیسک علیه باکتری گرم مثبت Staphylococcus aureus و باکتری گرم منفی Escherichia coli تعیین گردید. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که عصاره آبی دارای میزان مشخصی از ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی به ترتیب به میزان mg/g  86/9 و mg/g 27 وزن خشک عصاره است. نانوذرات سنتز شده دارای متوسط اندازه قطر کمتر از 30 نانومتر و پیک جذب برجسته ای در 349 نانومتر بودند. نتایج فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره و نانوذرات نشان داد که با افزایش غلظت، فعالیت آنتی اکسیدانی افزایش می یابد. هم چنین، نتایج ضد باکتریایی نشان داد که نانوذرات دارای فعالیت ضد باکتریایی خوبی علیه باکتری S.aureus بوده در حالی که عصاره هیچ گونه فعالیت ضد باکتریایی نداشت.  بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که نانوذرات اکسیدروی سنتزی دارای فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی خوبی بوده و امکان کاربرد آن ها در بخش های مختلف مانند محصولات آرایشی-بهداشتی، بسته بندی مواد غذایی و هم چنین به عنوان جایگزین آنتی بیوتیک های سنتزی پیشنهاد می شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله عصاره آبی، هسته ازگیل ژاپنی، نانوذرات اکسیدروی، سنتز سبز، ضد باکتریایی، آنتی اکسیدانی

عنوان انگلیسی Evaluation of Antibacterial and Antioxidant Activities of Biosynthesized Zinc oxide Nanoparticles using Aqueous Extract of Eriobotrya Japonica Seeds
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Recently, much attention has been paid to the biosynthesis of nanoparticles (NPs) due to their eco-friendly, cost-effective, and easily applied nature. This study aimed to synthesize zinc oxide (ZnO) NPs using Eriobotrya Japonica seed aqueous extract. Moreover, it was attempted to evaluate their antioxidant and antibacterial activities.   Materials & Methods: Initially, the Eriobotrya Japonica seed aqueous extract was prepared, and the total phenolic and flavonoid contents were measured in this study. After the preparation of ZnO NPs by the extract, the antioxidant activity of ZnO NPs was evaluated using DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) free radical scavenging method. In addition, the antibacterial activities of the extract and NPs were determined using a disc diffusion method against Staphylococcus aureus gram-positive bacteria and Escherichia coli gram-negative bacteria. Ethics code:  Ir.ausmt.rec.1398.11.33     Findings: The results showed that aqueous extract had a specific amount of phenolic and flavonoids (9.86 mg/g and 27 mg/g dry weight of extract, respectively). Moreover, the synthesized ZnO NPs were < 30 nm in diameter with a good absorption rate at 349 nm. In addition, the antioxidant activity of the extract and NPs indicated an increase in the antioxidant activity following an increase in the concentration. Furthermore, the anti-bactericidal activity results demonstrated an appropriate antibacterial activity against S. aureus, whereas the aqueous extract had no antibacterial activities.   Discussions & Conclusions: The findings revealed that the biosynthesized ZnO NPs had appropriate antioxidant and bactericidal activities. This suggests that the NPs can be used in various sectors, such as cosmetic products and food packaging, as a potential alternative to synthetic antibiotics.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Antibacterial, Antioxidant, Aqueous extract, Eriobotrya Japonica seed, Green synthesis, Zinc oxide nanoparticles

نویسندگان مقاله معصومه شعبانی | Masoumeh Shabaani
Dept of Microbial Biotechnology, Faculty of Biotechnology, Amol University of Special Modern Technologies, Amol, Iran
گروه زیست فناوری میکروبی، دانشکده زیست فناوری، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، آمل، ایران

سمیه رهایی | Somayeh Rahaiee
Dept of Microbial Biotechnology, Faculty of Biotechnology, Amol University of Special Modern Technologies, Amol, Iran
گروه زیست فناوری میکروبی، دانشکده زیست فناوری، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، آمل، ایران

محبوبه زارع | Mahboobeh Zare
Dept of Medicinal Plant, Faculty of Medicinal Plants, Amol University of Special Modern Technologies, Amol, Iran
گروه گیاهان دارویی، دانشکده گیاهان دارویی، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، آمل، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-5952-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-2473701.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بیوتکنولوژی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات