مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۸، شماره ۵، صفحات ۳۳-۴۲

عنوان فارسی اثر حفاظتی استاگزانتین بر سطوح اوره و کراتینین و تغییرات بافتی کلیه به دنبال مسمومیت ناشی از کادمیوم در موش سوری نر
چکیده فارسی مقاله مقدمه: کادمیـــوم آلاینــده محیطی و صنعتی است که مسمومیت کلیوی ایجاد می کند. استاگزانتین یک کاروتنوئید با خواص آنتی اکسیدانی، ضد التهابی و آپوپتوزی می ­باشد. در این مطالعه اثر حفاظتی استاگزانتین بر سطوح کراتینین و اوره سرم و بافت کلیه در مسمومیت با کادمیوم بررسی گردید. مواد و روش ها: 42 سر موش­ نر به 7 گروه 6 تایی تقسیم شدند. گروه کنترل، گروه شم سالین و روغن زیتون دریافت کردند. گروه های کادمیم 1 میلی ­گرم بر کیلوگرم کادمیوم 14 روز(دوز تحت حاد) و 3 میلی ­گرم بر کیلوگرم کادمیوم 1 روز(دوز حاد) دریافت کردند. گروه­ های تیمار 14 روز 10 میلی گرم استاگزانتین و 1 میلی ­گرم کادمیوم و 14 روز استاگزانتین و روز آخر 3 میلی­ گرم کادمیوم دریافت کردند. در همه گروه ها تزریق داخل صفاقی است. سطوح اوره و کراتینین در سرم ارزیابی شدند.  برش های کلیه با  هماتوکسیلین-ائوزین رنگ شد. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد سطح اوره در دوز حاد کادمیم در مقایسه با شم به طور معنی داری افزایش یافت(P< 0.05) اما در دوز تحت حاد کادمیوم سطح اوره تغییری نکرد. استاگزانتین سطح اوره در دوز حاد کادمیم را به طور معنی داری در مفایسه با دوز تحت حاد کاهش داد(P< 0.001). کادمیم و استاگزانتین سطح کراتینین را تغییر ندادند. کادمیم سبب گسترش و خونریزی مجاری کلیوی در مقایسه با گروه کنترل گردید. استاگزانتین آسیب بافتی ایجاد شده با کادمیم را بهبود بخشید. بحث و نتیـــجه گیری: استاگزانتین با اثر حفاظتی بر بافت کلیه و بهبود فیلتراسیون گلومرولی از مسمومیت کلیوی ناشی از کادمیم جلوگیری می کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله استاگزانتین، کادمیم، اوره، بافت کلیه، موش سوری

عنوان انگلیسی Protective Effects of Astaxanthin on the Levels of Urea and Creatinine as well as Changes in Kidney Tissue following Cadmium-Induced Toxicity in Syrian Male Mice
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Cadmium is an environmental and industrial pollutant that causes nephrotoxicity. Astaxanthin is a carotenoid with antioxidant, anti-apoptotic, and anti-inflammatory properties. This study investigated the protective effect of astaxanthin on the levels of urea and creatinine, as well as kidney tissue in cadmium-induced nephrotoxicity.   Materials & Methods: In total, 42 mice were divided into seven groups of control, sham (received saline and olive oil), cadmium (received cadmium at a dose of 1 mg/kg for 14 days [sub-acute] and a dose of 3 mg/kg for 1 day [acute]), and treatments (received a dose of 10 mg/kg astaxanthin for 14 days with 1 mg/kg cadmium along with astaxanthin for 14 days and 3 mg/kg cadmium at the last day). It is worth mentioning that the injection was intraperitoneally and each group included six animals. The levels of creatinine and urea were evaluated in the serum, and the kidney sections were stained with hematoxylin-eosin. Ethics code: IR.UMZ.REC.1397.107 Findings: The results showed a significant increase in the level of urea at an acute dose of cadmium, compared to the sham group (P< 0.05). However, urea level had no changes at the sub-acute dose of cadmium. Moreover, Astaxanthin significantly decreased the level of urea at the acute dose of cadmium (P< 0.001), compared to the level of urea at the sub-acute dose. Furthermore, cadmium and astaxanthin did not alter the creatinine level. Cadmium causes dilation and bleeding of the renal tubular, compared to the control group; however, astaxanthin improved tissue injury induced by cadmium.   Discussions & Conclusions: Astaxanthin with the protective effect on kidney tissue and the improvement of glomerular filtration prevents nephrotoxicity induced by cadmium.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Astaxanthin, Cadmium, Kidney tissue, Mice, Urea

نویسندگان مقاله نازنین فتحی | Nazanin Fathi
Dept of Biology, Faculty of Basic Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

فرشته میرمحمدرضائی | Fereshteh Mir Mohammadrezaei
Dept of Biology, Faculty of Basic Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

اکبر حاجی زاده مقدم | Akbar Hajizadeh moghadam
Dept of Biology, Faculty of Basic Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3870-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-2473702.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده فیزیولوژی جانوری
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات