مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۸، شماره ۵، صفحات ۴۳-۵۲

عنوان فارسی غلظت عناصر کم مقدار در سرم خون کارکنان اتاق عمل تحت تابش دزهای کم پرتو
چکیده فارسی مقاله مقدمه: نتایج تحقیق در مورد اثرات بیولوژیکی اشعه یونیزان می تواند نقش مهمی در کاهش خطرات شغلی پرسنل بخش های پرتوی بیمارستان داشته باشد. این مطالعه به بررسی غلظت آلومینیوم، منگنز و سلنیوم در سرم کارکنان اتاق عمل و ارتباط شان با پرتوگیری شغلی پرداخته است. مواد و روش ها: با استفاده از نمونه ‌گیری تصادفی منظم، 100 نفر از پرسنل سالم انتخاب و به سه گروه تقسیم شدند: پرتوکار، غیر پرتوکار و آزمون(پرسنلی که تحت تابش پرتو ایکس قرار گرفته اند، اما فیلم-بج ندارند). دو میلی لیتر خون محیطی به صورت داخل وریدی از داوطلبان گرفته و برای جداسازی سرم، نمونه ها سانتریفیوژ شدند. غلظت هر سه عنصر سلنیوم، آلومینیوم و منگنز توسط طیف سنجی جذب اتمی کوره گرافیت خوانده شد. از آنالیز واریانس برای تجزیه و تحلیل غلظت گروه پرتوکار، غیرپرتوکار و آزمون استفاده شد. برای توصیف منحنی مناسب از نرم افزار R استفاده شد. یافته های پژوهش: نرمال بودن داده ها با آزمون کلموگروف-اسمیرنوف تایید شد. غلظت عناصر بر حسب ng/ml برای آلومینیوم، منگنز و سلینوم، در گروه غیرپرتوکار به تریتب 62/8، 08/9 و 15/76 و در گروه  پرتوکار به ترتیب 53/13، 14/12 و 97/140 اندازه گیری شد که اختلاف  بین دو گروه برای هر سه عنصر معنی دار بود(p< 0.001). غظت این عناصر به همان ترتیب در گروه آزمون 54/9، 76/8 و 105 بود. بحث و نتیجه گیری: پرتوگیری شغلی می تواند باعث افزایش غلظت عناصر منگنز، آلومینیوم و سلنیوم در سرم خون گردد. بر همین اساس پیشنهاد می شود که بر روی پرسنل غیرپرتوکار در کارکنان اتاق عمل که  فیلم-بج ندارند، بررسی های بیشتر صورت گیرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله عناصر کم مقدار، پرتوهای یونیزان، پرتوگیری شغلی، سرم خون

عنوان انگلیسی Concentration of Trace Elements in the Blood Serum of Operating Room Staff Exposed to Low-Dose Radiation
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: The results of studies on the biological effects of ionizing radiation can play an important role in reducing the risk of occupational hazards of personnel working at the radiological departments of the hospital. This study aimed to investigate the concentration of aluminum, manganese, and selenium in the blood serum of operating room staff and their association with occupational radiation exposure.   Materials & Methods: In total, 100 healthy operating room staff was selected using systematic random sampling. They were then divided into three groups of radiation workers, non-radiation worker, and test (those who were exposed to X-rays but did not wear film badges). Subsequently, two milliliters of peripheral blood were taken intravenously from volunteers and centrifuged to separate serum. The concentration of three elements was read by the graphite furnace atomic absorption spectroscopy. The analysis of variance was used to analyze the concentration of aluminum, manganese, and selenium in all groups. Moreover, the fitting curve of the occupational exposure was described using the R software. Ethics code: ir.kums.rec.1397.467    Findings: The normality of the data was assessed and confirmed by the Kolmogorov-Smirnov test. Moreover, the concentration values (ng/ml) of aluminum, manganese, and selenium were 8.62, 9.08, and 76.15, as well as 13.53, 12.14, and 140.97 in the non- and radiation worker groups, respectively. The difference between the two groups was significant for all three elements (P< 0.001). Furthermore, the corresponding values for aluminum, manganese, and selenium were 9.54, 8.76, and 105 in the test group.   Discussions & Conclusions: Occupational radiation can increase the concentration of manganese, aluminum, and selenium in the blood serum. These results suggest the necessity for more investigations on operating room personnel who do not wear film-badges.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Blood serum, Ionizing radiation, Occupational radiation, Trace element

نویسندگان مقاله سالار عبدالله نژاد | Salar Abdolahnezhad
Dept of Operating Room, Faculty of Allied Medical Sciences, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
گروه اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

احسان خدامرادی | ehsan khodamoradi
Dept of Radiology and Nuclear Medicine, Faculty of Allied Medical Sciences, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
گروه رادیولوژی و پزشکی هسته ای، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

نصراله سهرابی | Nasrolah Sohrabi
Dept of Medical Laboratory, Faculty of Allied Medical Sciences, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

سوده شهسواری | Soodeh Shahsavari
Dept of Health Information Technology, Faculty of Allied Medical Sciences, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

نیما رستم پور | Nima Rostampour
Dept of Medical Physics, Faculty of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Iran
گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2286-4&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-2473703.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده رادیوبیولوژی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات