مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۸، شماره ۵، صفحات ۵۳-۶۳

عنوان فارسی تاثیر تمرین تداومی و تناوبی بر نکروپتوزیس و آپوپتوز پروتئین‌ های شبکه اندوپلاسمیک قلب رت ‌های ویستار دیابتی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: دیابت شایع­ ترین بیماری اندوکرین است. آپوپتوز و نکروپتوزیس نقش عمده‌ ای در فرآیند بیماری‌ های قلبی ناشی از دیابت دارند، اما اثرات تمرین تداومی و تناوبی بر آپوپتوز و نکروپتوزی سلول ‌های قلب افراد دیابتی مشخص نیست. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر شدت‌ های مختلف تمرین هوازی بر آپوپتوز و نکروپتوزیس در بافت قلبی موش‌ های دیابتی بود. مواد و روش­ ها: بدین منظور، 32 سر موش صحرایی نر بالغ سفید نژاد ویستار(سن2±12هفته، وزن 15±175گرم) به طور تصادفی به 4 گروه همگن 8 سری شامل: گروه کنترل سالم(C)، گروه کنترل دیابتی(D)، گروه دیابتی به‎ همراه تمرین تداومی با شدت متوسط روزانه 55 دقیقه 26 متر در دقیقه(D+MICT) و گروه دیابتی به ‌همراه تمرین تناوبی(D+HIIT) با شدت 85 تا 90 درصد سرعت بیشینه 5 روز در هفته به مدت 8 هفته تقسیم شدند، البته قبل از شروع پروتکل تمرینی سرعت دویدن برای به دست آوردن حداکثر اکسیژن مصرفی محاسبه شد. برای بررسی تغییرات در بیان پروتئین‌ های‎ مرتبط با مسیر مرگ آپوپتوتیک و نکروپتوتیک در میوکارد عضله قلبی دیابتی شده از روش مبتنی ‌بر روش وسترن بلات استفاده شد. از تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه(One-Way ANOVA) برای بررسی تفاوت بین گروه ها استفاده شد و سطح معنی داری(P≤0.05) تعیین شد. یافته‌ های پژوهش: نتایج نشان داد القای دیابت نوع 2 سبب افزایش مرگ سلولی آپوپتوتیک و نکروپتوتیک می‌ گردد(P=0.001). در حالی که، هر دو نوع تمرین هوازی تداومی و تناوبی شدید موجب تعدیل مرگ سلولی آپوپتوتیک می ‌شود(P≤0.05). اما تاثیر تمرین تناوبی از تمرین تداومی بیشتر بود. با این حال فقط تمرین تناوبی بر مرگ نکروپتوزیس تاثیر کاهشی معنی ‌داری داشت(P≤0.05). بحث و نتیجه‌ گیری: به ‌نظر می ‌رسد که، انجام تمرینات تداومی و تناوبی بر مرگ آپوپتوتیک تاثیر دارند. ولی تمرینات تناوبی شدید بر مرگ نکروپتوتیک موثر می‌ باشد.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله شبکه اندوپلاسمیک، تمرین هوازی، آپوپتوز، نکروپتوز، دیابت نوع 2

عنوان انگلیسی Effect of Continuous and Interval Exercise on the Necroptosis and Apoptosis of Endoplasmic Reticulum Proteins in the Heart of Diabetic Wistar Rats
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Diabetes is the most prevalent endocrine disease. Apoptosis and necroptosis play a major role in the development of diabetes-related heart diseases; however, the effects of continuous and interval exercise on apoptosis and necroptosis of the heart cells in diabetics are unclear. This study aimed to investigate the effect of different intensities of aerobic exercise on apoptosis and necroptosis of the cardiac tissue of diabetic mice.   Materials & Methods: In total, 32 mature, male, and white Wistar rats (mean age of 12±2 weeks and weight of 175±15 g) were randomly divided into four groups of eight animals per group. The groups included a healthy control (C), diabetic control (D), diabetic with moderate-intensity continuous training (55 min with 26 m/min speed daily) (D+MICT), and diabetic with high-intensity interval training at the 85-90% of maximum speed (D+HIIT) (5 days/week for 8 weeks). Before the training protocol, the running speed was calculated to obtain the maximum oxygen consumption. Western blot analysis was utilized to evaluate the changes in the expression of the proteins associated with apoptosis and necroptotic death path in the diabetic heart muscle myocardium. Furthermore, the one-way analysis of variance was used to determine the differences among the study groups. A p-value less than 0.05 was considered statistically significant. Ethics code: IAU.SARI.REC.1397.8   Findings: The results indicated that type 2 Diabetes Mellitus significantly increased both apoptotic and necroptotic cell death (P=0.001). However, both continuous and interval training moderated the apoptotic cell death (P≤0.05). Nonetheless, the effect of interval training was higher than that of the continuous one. It is worth mentioning that only interval training had a significant effect on reducing the necroptosis (P≤0.05).   Discussions & Conclusions: It seems that continuous and interval exercise affects apoptotic death; however, intense interval exercise is more effective in necroptotic death.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Aerobic exercise, Apoptosis, Endoplasmic reticulum, Necroptosis, Type 2 diabetes mellitus

نویسندگان مقاله مجید جهانی عنصرودی | Majid Jahani
Dept of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

حسن متین همایی | Hasan Matin Homaie
Dept of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

پروین فرزانگی | Parvin Farzanegi
Dept of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-5982-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-2473704.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بهداشت همگانی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات