مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۸، شماره ۵، صفحات ۶۴-۷۵

عنوان فارسی مقایسه اثربخشی آموزش مدیریت والدین و بازی‌ درمانی گروهی بر اضطراب و مشکلات اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ‌ای(ODD)
چکیده فارسی مقاله مقدمه: کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ‌ای(ODD) از مشکلات بی ‌شمار درون‌ فردی و بین ‌فردی رنج می ‌برند. از این ‌رو این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی آموزش مدیریت والدین(PMT) و بازی ‌درمانی گروهی بر اضطراب و مشکلات اجتماعی کودکان مبتلا به ODD انجام شد. مواد و روش ‌ها: طرح پژوهش از نوع نیمه ‌آزمایشی و به‌ صورت پیش‌ آزمون-پس ‌آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی با تشخیص اختلال نافرمانی مقابله ‌ای بندرعباس در سال 1397 بودند. نمونه مورد مطالعه شامل 45 نفر از دختران بود که به‌ صورت نمونه‌ گیری هدفمند انتخاب و به‌ صورت تصادفی در سه گروه PMT، بازی‌ درمانی و یک گروه کنترل جایگزین شدند. در گروه PMT مادران کودکـــان مبتلا به ODD مورد آموزش قرار گرفتند. از سیاهه رفتاری کودک(CBCL) برای جمع ‌آوری داده‌ ها استفاده شد. داده ‌ها از طریق تحلیل کوواریانس تک‌ متغیری و آزمون تعقیبی بونفرونی و نرم ‌افزار SPSS vol.22 مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ های پژوهش: نتایج نشان داد که بین گروه PMT و بازی ‌درمانی با گروه کنترل در مرحله پس ‌آزمون(P< 0.05, F=6.43) اضطراب و پس ‌آزمون(P< 0.05, F=14.14) مشکلات اجتماعی کودکان مبتلا به ODD تفاوت معناداری وجود دارد. هم چنین نتایج نشان داد که بین گروه PMT و بازی‌ درمانی تفاوت معناداری وجود ندارد. بحث و نتیجه ‌گیری: با توجه به یافته ‌های این پژوهش، PMT و بازی‌ درمانی می‌ توانند به‌ عنوان یک روش موثر در کاهش مشکلات درون ‌فردی و بین ‌فردی کودکان مبتلا به ODD به کار گرفته شوند.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آموزش والدین، بازی ‌درمانی، اضطراب، مشکلات اجتماعی، نافرمانی مقابله ‌ای

عنوان انگلیسی Comparison of the Effect of Parent Management Training and Play Therapy on Anxiety and Social Problems of Children with Oppositional Defiant Disorder
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Children with the oppositional defiant disorder (ODD) suffer from numerous intrapersonal and interpersonal problems. Therefore, this study aimed to compare the effectiveness of parent management training (PMT) and play therapy on anxiety and social problems of children with ODD.   Materials & Methods: This semi-experimental study was conducted based on a pretest-posttest design with one control and two experimental groups. The statistical population consisted of all elementary female students with a diagnosis of ODD in Bandar Abbas, Iran, during 2018. This study included 45 female adolescents who were selected through the purposive sampling method and divided into three groups of PMT, play therapy, and control. Mothers of children with ODD in the PMT group were investigated in this study. The data were collected using the Child Behavior Checklist (CBCL) and analyzed in SPSS software (version 22) through ANCOVA and Bonferroni post hoc test. Ethics code: IR.HUMS.REC.1398.128   Findings: The results showed a significant difference between the experimental and control groups regarding anxiety (F=6.43, P< 0.05) and social problems (F=14.14, P< 0.05) of children with ODD at the posttest. However, no significant difference was observed between the PMT and play therapy groups.   Discussions & Conclusions: According to the findings, PMT and play therapy can be used as effective ways to reduce the intrapersonal and interpersonal problems of children with ODD.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Anxiety, Oppositional defiant, Parent training, Play therapy, Social problems

نویسندگان مقاله بهاره آئینی | Bahareh Aeini
Dept of Psychology, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
گروه روان ‌شناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

کبری حاجی علیزاده | Kobra Haji alizadeh
Dept of Psychology, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
گروه روان ‌شناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-5873-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-2473705.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده آموزش و ارتقاء سلامت
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات