مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۸، شماره ۵، صفحات ۹۰-۱۰۲

عنوان فارسی تاثیر امواج الکترومغناطیسی و فعالیت بدنی بر یادگیری، حافظه فضایی و سطح نوروتروفیک مشتق از مغز فرزندان موش های صحرایی باردار
چکیده فارسی مقاله مقدمه: امروزه قرار گرفتن در معرض امواج الکترومغناطیسی، نگرانی های زیادی را برای مادران باردار از جهت ایجاد اثرات منفی بر عوامل شناختی نوزادان آن ها ایجاد کرده است. بنا بر این، هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر امواج الکترومغناطیس و فعالیت بدنی بر یادگیری، حافظه فضایی و سطح نوروتروفیک مشتق از مغز(BDNF) نوزادان موش ­های صحرایی باردار بود. مواد و روش ها: موش های صحرایی­ ماده باردار از نژاد آلبینو ویستار به صورت تصادفی به سه گروه 7 تایی(امواج، فعالیت بدنی، امواج+ فعالیت بدنی) تقسیم شدند. همه گروه ها تحت مداخله در طول 21 روز دوره بارداری قرار گرفتند. فرکانس 4/2 گیگا هرتز برای مداخله و از تمرین شنا به عنوان فعالیت بدنی استفاده شد. پس از زایمان، 21 نوزاد از آن ­ها به مدت 56 روز(تا رسیدن به بلوغ) در شرایط طبیعی آزمایشگاه نگهداری شدند و سپس تحت آزمون ماز آبی موریس و در ادامه برداشت هیپوکمپ آن ها جهت سنجش BDNF پرداخته شد. یافته های پژوهش: نتایج تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد مسافت طی شده(P=0.007) و مدت زمان رسیدن به سکو(P=0.01) در گروه امواج به طور معنی داری نسبت به گروه فعالیت بدنی بیشتر بوده است. علاوه بر این، نتایج تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی نشان داد که سطح BDNF هیپوکامپ در گروه فعالیت بدنی و امواج+ فعالیت بدنی نسبت به گروه امواج افزایش معنی داری داشت(به ترتیب؛ P=0.02, P=0.007).  بحث و نتیجه گیری: امواج الکترومغناطیس در دوران بارداری اثرات مخربی بر یادگیری و حافظه نوزادان موش های صحرایی­ دارد و فعالیت های بدنی از جمله شنا در دوران بارداری، می ­تواند نقش تعدیل کننده داشته باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله امواج الکترومغناطیس، بارداری، شنا، ماز آبی، هیپوکامپ

عنوان انگلیسی Effects of Electromagnetic Waves and Physical Activity on Learning, Spatial Memory, and Levels of a Brain-Derived Neurotrophic Factor in the Offspring of Pregnant Rats
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Nowadays, exposure to electromagnetic waves has raised concerns for pregnant mothers about cognitive disorders that affect neonates. Therefore, the present study aimed to investigate the effects of electromagnetic waves and physical activity on learning, spatial memory, and levels of a brain-derived neurotrophic factor (BDNF) in the neonates of pregnant rats.   Materials & Methods: Pregnant Wistar albino female rats were randomly divided into three groups of seven animals per group (Physical activity [PA], Electromagnetic fields [EMF], and AP+EMF). All groups underwent intervention during 21 days of pregnancy period. Subsequently, 2.4 GHz frequency and swimming were selected for the intervention. After delivery, 21 neonates were kept under natural in vitro conditions for 56 days (until maturity). Eventually, the Morris Water Maze test was performed, and the hippocampus was removed to measure BDNF. Ethics code: IR.SSRI.REC.1399.919 Findings: The result of one-way ANOVA showed that the traveled distance (P=0.007) and time to reach the platform (P=0.01) in the EMF group was significantly higher, compared to the PA group. Moreover, the results of one-way ANOVA and Tukey's post hoc test showed a significant increase in the level of the hippocampal BDNF in the groups of PA and EMF+PA, compared to the EMF group (P=0.007 and P=0.02, respectively).   Discussions & Conclusions: Electromagnetic waves during pregnancy have a devastating effect on the memory and learning of the offspring of rats. However, physical activities, including swimming, can mitigate the destructive effects of these waves during pregnancy.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Electromagnetic waves, Hippocampus, Pregnancy, Swimming, Water maze

نویسندگان مقاله شهرزاد طهماسبی بروجنی | Shahzad Tahmasebi Boroujeni
Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Dept of Motor Behaviour and Sport Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran
گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

اکبر بهلول | Akbar Bohloul
Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Dept of Motor Behaviour and Sport Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran
گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

سیما دست آموز | Sima DastAmooz
Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Dept of Motor Behaviour and Sport Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran
گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ناهید سراحیان | Nahid Sarrahian
North Tehran Branch, Islamic Azad University, Dept of Biology, Tehran, Iran
گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد تهران شمال، تهران، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-5861-1&slc_lang=en&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-2473707.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده تربیت بدنی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات