مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۸، شماره ۵، صفحات ۱۰۳-۱۱۱

عنوان فارسی محاسبۀ آسیب ناشی از رادیونوکلئید ۱۲۵I در فواصل مختلف از محور مرکزی DNA بر اساس مدل اتمی و با استفاده از جعبهابزار Geant۴-DNA
چکیده فارسی مقاله مقدمه: این مطالعه روشی برای بررسی آسیب‌های ناشی از تابش رادیونوکلئید گسیلندۀ اوژه است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه، بهرۀ شکست ناشی از رادیونوکلئید ید در فواصل مختلف از مرکز DNA، با به‌کارگیری ابزار Geant4-DNA و با استفاده از مدل اتمی ارزیابی شد. یافته‌های پژوهش: میانگین بهرۀ شکست در DNA، به‌عنوان تابعی از فاصله از مرکز محور DNA تا مکان واپاشی رادیونوکلئید گسیلندۀ اوژه نشان داده‌شده است. بحث و نتیجه‌گیری: این تحقیق نشان می‌دهد بیشترین آسیب توسط الکترون کم‌انرژی زیر 1 کیلو الکترون‌ولت و به‌ویژه هنگامی‌که در نزدیکی DNA قرار می‌گیرند، دیده می‌شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله Geant4-DNA، الکترون اوژه، هسته‌های پرتوزا، شکست دوگانه

عنوان انگلیسی Calculation of the Damage Induced by Radionuclide 125I at Different Intervals from the DNA Central Axis based on an Atomic Model using the Geant4-DNA Toolkit
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: This study proposed a method to investigate the damage caused by Auger emitter radionuclide radiation.   Materials & Methods: This study investigated the detailed rate of breaks induced by iodine radionuclide at different intervals from the DNA center using the Geant4-DNA toolkit and based on the atomic geometric model. Findings: The mean number of breaks in DNA is shown as a function of distance from the center of the DNA axis to the position of Auger emission radionuclide decay.   Discussions & Conclusions: The highest damage occurs by electrons with energies below 1 keV, especially in the proximity of DNA.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Auger electron, Double strand break, Geant4-DNA, Radionuclide

نویسندگان مقاله پروین احمدی | Parvin Ahmadi
Dept of Physics, Payame Noor University, Tehran, Iran
گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

مجتبی شمسایی زفرقندی | Mojtaba Shamsaei zafarghandi
Faculty of Energy Engineering and Physics, Amirkabir University, Tehran, Iran
دانشکدۀ مهندسی انرژی و فیزیک، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران

علی اصغر شکری | Aliasghar Shokri
Dept of Physics, Payame Noor University, Tehran, Iran
گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-6172-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-2473708.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بیوفیزیک
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات