مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۸، شماره ۴، صفحات ۱۲-۲۴

عنوان فارسی L-گلوتامین با کاهش سیتوکین های پیش التهابی، اکسید نیتریک و بیان CD۴۰، اندوتوکسمی را مهار می کند
چکیده فارسی مقاله مقدمه: پژوهشگران در سال های اخیر در حال بررسی پاتوژنز اصلی درگیر در شوک سپتیک ناشی از لیپوپلی ساکارید بوده اند و استفاده از داروهای مناسب در جهت مداخله با پاتوزنز، دغدغه اصلی آن ها بوده است. بنا بر ابن هدف از این مطالعه، بررسی اثر ال گلوتامین به عنوان القاء کننده HSP 70 در کاهش سیتوکاین های پیش التهابی و واسطه های موثر در شوک سپتیک از جمله تولید نیتریک اکساید و بیان CD 40 در موش های تحت تجویز با LPS می باشد.
مواد و روش ها: 25 سر موش نر نژاد swiss albino به طور تصادفی به 3 گروه تقسیم شدند ، شامل گروه A (n=5) یا گروه کنترل، گروه B (n=10) دریافت کننده LPS با دوز 75/0 میلی گرم به ازای هر حیوان به صورت داخل صفاقی و گروه C (n=10) دریافت کننده ال گلوتامین با دوز 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن حیوان(3 دز هر 24 ساعت 30 دقیقه بعد تزریق  LPS) به صورت داخل صفاقی  می باشد. سپس یک روز بعد از تجویز دارو به بررسی سایتوکاین های TNF-α،IFN-γ ،IL-4 ، IL-10، HSP70، CD40 و نیتریک اکساید پرداخته شد.
یافته های پژوهش: تجزیه و تحلیل داده ها با روش آنالیز واریانس یک طرفه Scheffe test توسط نرم افزارSPSS vol.19  نشان داد ال گلوتامین می تواند باعث کاهش معنی دار سطح سرمی سایتوکاین پیش التهابی، نیتریک اکساید و بیان CD 40 در گروه تحت درمان با دارو(گروه C) نسبت به گروه تحت تجویز LPS (گروه B) شود(P<0.05).
بحث و نتیجه گیری: ال گلوتامین به واسطه کاهش سطح واسطه های التهابی می تواند گزینه ای مناسب برای درمان باشد.
 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پروتئین شوک حرارتی، ال گلوتامین، لیپو پلی ساکارید، نیتریک اکساید

عنوان انگلیسی L-Glutamin-Induced Inhibition of Endotoxemia by Reducing Pre-Inflammatory Cytokines, Nitric Oxide, and CD40 Expression
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Researchers have been investigating the major pathogens involved in septic shock caused by lipopolysaccharide in recent years. Moreover, they have been concerned about the use of appropriate drugs to intervene with the main pathogenesis of the disease. This study aimed to investigate the effect of L-Glutamine as an HSP70 inducer in reducing pre-inflammatory cytokines and effective intermediaries in septic shock, including nitric oxide production and CD40 expression in mice treated with lipopolysaccharide (LPS).
 
Materials & Methods: In total, 25 Swiss Albino mice were randomly divided into three groups of A (control group, n=5), (received LPS with a dose of 0.75 mg/animal intraperitoneally [IP], (n=10), and (received L-glutamine with a dose of 50 mg/kg IP 30 minutes after the injection of LPS [three doses every 24 h], (n=10). Subsequently, one day after the final dose of drug induction, the number of cytokines, such as IFN-γ, IL-4, IL-10, HSP70, CD40, and nitric oxide, were evaluated in this study. Ethics code: IR.TABRIZU.REC.1398.003
 
Findings: The data were analyzed in SPSS software (version 19) through a one-way analysis of variance and Scheffe test. According to the results, L-glutamine can significantly reduce the serum levels of pre-inflammatory cytokine, nitric oxide, and CD40 expression in the drug-treated group (group C), compared to the LPS- treated group (group B) (P<0.05).
 
Discussions & Conclusions: L-glutamine could be a good choice for treatment by reducing the level of inflammatory mediators.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Heat shock protein70, L-glutamine, Lipopolysaccharide, Nitric oxide

نویسندگان مقاله یاسر جعفری خطایو | Yaser Jafari khataylou
Dept of Pathobiology, Faculty of Veterinary medicine, University of Tabriz, Tabriz, Iran
گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دام پزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

سمیه احمدی افشار | Somayeh Ahmadiafshar
Dept of Microbiology, Faculty of Veterinary medicine, University of Urmia, Urmia, Iran
گروه میکروبیولوژی، دانشکده دام پزشکی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-5452-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-2473710.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده ایمونولوژی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات