مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۸، شماره ۴، صفحات ۶۶-۷۸

عنوان فارسی بررسی وضعیت بیان و متیلاسیون پروموتر ژن ELF۵ در بیماران مبتلا به سرطان پستان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: سرطان پستان شایع ترین نوع سرطان در زنان ایرانی است. ژنELF5  به عنوان یک  فاکتور رونویسی از خانوادهETS  می تواند نقش کلیدی در بدخیمی سرطان پستان خصوصاً در زیر گروهbasal-like  و فرم های مقاوم آندوکرینی ایفا نماید. تغییرات متیلاسیون پروموتر ژن، هدف مناسبی جهت اســــتراتژی های درمــانی  محسوب می شود. در مطالعه حاضر فراوانی این پدیده اپیژنتیک و بیان ژن ELF5 و نیز ارتباط آن ها با ویژگی های پاتولوژیکی و بالینی بیماران ایرانی مبتلا به سرطان پستان مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: در مطالعه حاضر به منظور بررسی متیلاسیون پروموتر ژن ELF5، 134 نمونه بافـــتی با استــــفاده از روش  Methylation Specific PCR و جهت بررسی بیان ژن، 164 نمونه بافتی توموری و 10 نمونه بافت نرمال پستانی مستخرج از جراحی زیبایی کاهش حجم پستان با استفاده از روش Real-Time RT-PCR مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته های پژوهش: داده های حاصل از این پژوهش مبین این امر است که حدود 70 درصد از نمونه های بافت بیماران مبتلا به سرطان پستان در ناحیه پروموتر ژن ELF5 واجد متیلاسیون می باشند. هم چنین کاهش بیان ژن ELF5 با افزایش استیج یا مرحله بیماری، سه گانه منفی بودن و تهاجم ارتباط معناداری را نشان می دهد.
بحث و نتیجه گیری: نتایج حاضر مبین این است که افزایش فراوانی متیلاسیون پروموتر این ژن در بیماران نسبت به بافت های کنترل و ارتباط آن با عوامل موید پروگنوز ضعیف بیماری می تواند به عنوان یک کاندید احتمالی جهت مطالعات بیشتر در جهت تایید نقش زیست نشانگر پیش اگهی ضعیف در سرطان پستان معرفی گردد.
 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ELF5، متیلاسون، سرطان پستان، بیان ژن، اپی ژنتیک

عنوان انگلیسی Investigation of Expression and Methylation Status of ELF5 Gene Promoter in Patients with Breast Cancer
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Breast cancer is the most prevalent cancer among Iranian women. ELF5 gene as a transcription factor member of the ETS family could play a key role in breast cancer neoplasms, especially basal-like and endocrine-resistant subtypes. The changes in the gene promoter methylation pattern are considered proper targets in the therapeutic strategies. This study aimed to investigate the frequency of this epigenetic phenomenon and ELF5 gene expression as well as their association with pathologic and clinical characteristics of Iranian patients suffering from this cancer.
 
Materials & Methods: In order to investigate the ELF5 promoter methylation, 134 breast tissues were analyzed using methylation-specific PCR method. Moreover, 164 tumoral and 10 normal breast tissues retrieved from breast reduction surgery were assessed using Real-Time RT-PCR to analyze the gene expression.
Ethics code: 52d/4922, 6.10.2016
 
Findings: The data revealed that about 70% of the breast cancer tumoral specimens showed ELF5 promoter methylated pattern. Furthermore, the down-regulation of ELF5 gene expression was significantly associated with higher cancer stages, being triple-negative, and invasion.
 
Discussions & Conclusions: The results revealed that an increase in the ELF5 promoter methylation frequency in patients, compared to the control tissues, and its association with poor prognosis indicators may propose the ELF5 promoter methylation as a possible candidate in further studies to confirm the poor prognostic role of this biomarker in breast cancer.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Breast neoplasms, ELF5, Epigenetics, Gene expression, Methylation

نویسندگان مقاله آذر حیدری زادی | Azar Heidarizadi
Dept of Genetics, Fars Science and Research Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran
گروه ژنتیک، واحد علوم و تحقیقات فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

مهدیه سلیمی | Mahdieh Salimi
Dept of Medical Genetics, Institute of Medical Biotechnology, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, Tehran, Iran
گروه ژنتیک پزشکی، پژوهشکده زیست فناوری پزشکی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران

حسین مزدارانی | Hossein Mozdarani
Dept of Medical Genetics, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-5704-1&slc_lang=en&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-2473715.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده ژنتیک
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات