مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۸، شماره ۴، صفحات ۹۰-۹۹

عنوان فارسی اثربخشی آموزش انعطاف ‌پذیری روان‌ شناختی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر فرسودگی عاطفی و کار هیجانی در پرستاران شاغل در بیمارستان‌ های شهر اهواز
چکیده فارسی مقاله
مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش انعطاف ­پذیری روان­ شناختی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر فرسودگی عاطفی و کار هیجانی در پرستاران  شاغل در بیمارستان ­های شهر اهواز بود.
مواد و روش‌ ها: طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و از نوع پیش ‌آزمون-پس ‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان‌ های شهر اهواز در سال 1397 تشکیل می ‌دهند. نمونه پژوهش به روش نمونه ­گیری هدفمند انتخاب شد؛ تعداد 40 نفر از پرستاران با در نظر گرفتن معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند و به صورت تصادفی به یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل گـــمارده شـــدند. آزمودنی­ های هر دو گروه قبل از شروع مداخله و پس از آن به پرسش نامه­ فرسودگی شغلی مسلش و مقیاس کار هیجانی دیفندورف و همکاران پاسخ دادند. در مورد گروه آزمایش مداخله درمانی شامل 3 جلسه آموزش انعطاف پذیری روان شناختی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد اجرا گردید، آزمودنی ­های گروه کنترل نیز در انتظار مداخله قرار گرفتند. داده ­ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ‌های پژوهش: نتایج تجزیه و تحلیل داده ­ها نشان داد که بین دو گروه از لحاظ فرسودگی عاطفی(P=0.001, F=223.014) و کار هیجانی(P=0.001, F=273.731) تفاوت معنی ­داری وجود دارد.
بحث و نتیجه ­گیری: بر مبنای یافته ­ها، می ­توان بیان داشت که آموزش انعطاف‌ پذیری روان ‌شناختی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد می­ تواند برای کاهش فرسودگی عاطفی و کار هیجانی در پرستاران مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله انعطاف ‌پذیری روان‌ شناختی، درمان پذیرش و تعهد، فرسودگی عاطفی، کار هیجانی

عنوان انگلیسی Effectiveness of Psychological Flexibility Training based on Acceptance and Commitment Therapy on Emotional Burn Out and Emotional Labor among Nurses Working at Hospitals in Ahvaz, Iran
چکیده انگلیسی مقاله
Introduction: This study aimed to investigate the effectiveness of psychological flexibility training based on acceptance and commitment therapy on emotional burnout and emotional labor among nurses working at hospitals in Ahvaz, Iran.
 
Materials & Methods: This semi-experimental was conducted based on a pretest-posttest design and a control group. The study population included all nurses working at hospitals in Ahvaz, Iran, during 2019. In total, 40 nurses were selected using the purposeful sampling method based on the inclusion criteria and were randomly assigned to experimental and control groups. The participants in both groups were requested to respond to the Maslach burnout inventory and the Diefendorff et al. emotional labor scale before and after the intervention. The experimental group participated in three sessions of psychological flexibility training based on acceptance and commitment therapy. On the other hand, the control group awaited for the intervention. The data were analyzed using a multivariate analysis of covariance. Ethics code: EE/97.24.3.17688/SCU.AC.IR
 
Findings: The results of the data analysis showed a significant difference between the two groups in terms of emotional burn out (F=223.014, P=0.001) and emotional labor (F=273.731, P=0.001).
 
Discussions & Conclusions: Based on the findings, it can be stated that psychological flexibility training based on acceptance and commitment therapy can be used to reduce emotional burnout and emotional labor among nurses.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Acceptance and commitment therapy, Emotional exhaustion, Emotional labor Psychological flexibility

نویسندگان مقاله ساره میرشکار | Sareh Mirshekar
Dept of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

سید اسماعیل هاشمی | Seyed Esmaeil Hashemi
Dept of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

مهناز مهرابی زاده هنرمند | Mahnaz Mehrabizade Honarmand
Dept of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

نسرین ارشدی | Nasrin Arshadi
Dept of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2798-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-2473717.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده روانشناسی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات