مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۲، شماره ۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی و مقایسه تعیین کننده های وضعیت سلامت درسالمندان مراجعه کننده به مراکز سلامت شهر اصفهان
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف : پایش وضعیت سلامت سالمندان به منظور شناسایی سالمندان در معرض خطر و پیشگیری از سوق یافتن آنها به سمت بیماری های مزمن و ناتوان کننده از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به یکی از اولویت ها و البته چالش های مهم نظام های ارائه دهنده خدمات سلامتی تبدیل شده است؛ لذا این مطالعه نیز با هدف بررسی و مقایسه تعیین کننده های وضعیت سلامت در سالمندان مراجعه کننده به مراکز سلامت شهر اصفهان انجام شد. مواد و روش ها: در این پژوهش که تحلیلی از نوع همبستگی است،240 نفر از سالمندان 65 سال به بالا که برای دریافت خدمات سلامت به مراکز 11 گانه سلامت شهر اصفهان مراجعه می کردند، به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای وارد مطالعه شدند. داده ها به وسیله پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک و مشخصات فردی، عزت نفس روزنبرگ و سلامت عمومی گلدبرگ جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس و آزمون تی با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. تمام ملاحظات اخلاقی در مطالعه رعایت گردید. یافته ها:109 نفر از240 نفر مشارکت کننده، مرد(%4/ 45) و131نفر از آنها زن(%6 /54) با میانگین و انحراف معیار سن 4±68/4 سال بودند. نتایج تحلیل واریانس یکطرفه در تعیین ارتباط بین متغیرهای وضعیت تاهل، شغل و وضعیت درآمد با وضعیت سلامت سالمندان نشان داد که میانگین امتیاز وضعیت سلامت سالمندان در سطوح متغیرهای مذکور تفاوت معنادار دارد. همچنین یافته های مطالعه نشان دادند که مدل پیش بینی وضعیت سلامت سالمندان بر اساس متغیرهای پیش بین معنادار بود(0/001> F239,6 = 9/6 P) و در مجموع متغیرهای وارد شده در مدل 8/19 درصد از واریانس وضعیت سلامت سالمندان را پیش بینی کردند. از بین متغیرهای پیش بین، دو متغیر عزت نفس( β=0/151 , t= 2/5 , p= 0/013 ) و سابقه بستری در بیمارستان(001/0> β= - 0/4, t= 6/7 , p) به طور معناداری وضعیت سلامت سالمندان را پیش بینی کردند. نتیجه گیری: با ارتقای سلامت روان و به ویژه عزت نفس سالمندان و نیز به حداقل رساندن موارد بستری سالمندان ممکن است بتوان در راستای ارتقای وضعیت سلامت ایشان گام برداشت. مطالعات آتی جهت بررسی بیشتر جایگاه تعیین کننده های وضعیت سلامتی سالمندان در جوامع مختلف پیشنهاد می گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله عزت نفس، وضعیت سلامت، سالمندی

عنوان انگلیسی Assessment and compare of determinants of the health status of the elderly referred to health centers in Isfahan
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Monitoring elderly health status to identify risky population is of particular importance in preventing chronic diseases and disabilities. Assessing elderly health status has been considered as one of the most important priorities and challenges in the health care system. Therefore, this study aimed to assess and compare health determinants among elderly attending to health centers of Isfahan city. Materials and methods: This correlation study used stratified random sampling method to recruit 240 elderly (aged above 65 years old) who seek routine health care at 11 health centers in the Isfahan city. Data were collected using socio-demographic questionnaire, Rosenberg´s self-esteem scale and Goldberg´s general health questionnaires. Data were analyzed using SPSS (Version 19) through variety of statistical test including Pearson correlation, multiple regression analysis, analysis of variance (ANOVA) and independent sample t-test. Ethical considerations were met in the present study. Findings: Finding from this study revealed that 45.4% (109) of our participants were male and 54.6% (131) were female with mean age of 68.4 (SD= 4) years old. The results of one way ANOVA indicated that participants’ health status was significantly differ according to their marital status, occupation and income. Moreover, we found that two variables of self-esteem )β=0.151, t=2.5, p=0.013) and hospitalization (β=-0.4, t=6.7, p< 0.001( significantly predicted elderly health status. Conclusion: Elderly general health status might be promoted via enhancing their mental health status particularly in terms of self-esteem and reducing hospitalization. Therefore, it is beneficial to conduct future studies for assessing role of health determinants among elderly in a broader population.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله self-esteem, health, aging

نویسندگان مقاله راضیه مولوی | r molavi
isfahan university of medical sciences
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (Isfahan university of medical sciences)

موسی علوی | m alavi
isfahan university of medical sciences
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (Isfahan university of medical sciences)

ماهرخ کشوری | m keshvari
isfahan university of medical sciences
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (Isfahan university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-199-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات