مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۲، شماره ۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی رابطه مهارت های ارتباطی دانشجویان پرستاری با کیفیت درمان ادراک شده توسط بیماران سالمند
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: هدف از این پژوهش بررسی رابطه مهارت های ارتباطی دانشجویان پرستاری با کیفیت درمان ادراک شده توسط بیماران سالمند است. مواد و روش ها: در مطالعه حاضر 95 دانشجوی دختر شاغل به تحصیل در رشته تحصیلی پرستاری (52 دانشجوی جوان و 43 دانشجوی مسن)، که درحال گذراندن دوره کارورزی خود در بیمارستانهای شهر رشت بودند به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد و با فنون آماری tبرای مقایسه میانگین گروههای مستقل و ضریب همبستگی، (با نرم افزار SPSS-16) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین دانشجویان مسن و دانشجویان جوان تر به لحاظ مهارت های ارتباطی تفاوت وجود دارد و این تفاوت به لحاظ آماری معنی دار است(p< 0/01). بین مهارتهای ارتباطی دانشجویان و کیفیت درمان ادراک شده توسط بیماران سالمند رابطه معنی دار وجود دارد(0/01 p<). نتیجه گیری: این بررسی نشان داد که مهارت های ارتباطی دانشجویان پرستاری با کیفیت درمان ادراک شده توسط بیماران سالمند رابطه دارد. بعبارت دیگر کیفیت درمان ادراک شده توسط بیماران سالمند هنگامی ارتقاء پیدا می کند که دانشجویان از مهارتهای ارتباطی مطلوب تری برخوردار باشند. همچنین دانشجویان مسن تر در متغیر مهارت های ارتباطی با دانشجویان جوان تر تفاوت داشته و این تفاوت به لحاظ آماری معنی دار بوده است. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد تحقیق جاری این است که برای دانشجویان پرستاری واحدهای درسی یا کارگاه ها و کلاسهایی برای ارتقاء مهارتهای ارتباطی دانشجویان لحاظ گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Relationship between nursing students' communication skills with Perceived quality of care by elderly patients
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: The aim of this study was to investigate the relationship between nursing students' communication skills and perceived quality of care by elderly patients. Materials and Methods: Convenience sampling method was used to select 95 female nursing students taking internship in hospitals affiliated with the Rasht University of Medical Science. Data were collected using Queendom Communication Skills Inventory and Irurita Quality Patient Care Scale. Data analysis was done using SPSS version 16 via independent sample t-test as well as Pearson correlation. Findings: Our results showed that students’ communication skills significantly differ (P< 0/01) across various age groups. In addition, we found a significant relationship between nursing students' communication skills and perceived quality of care by elderly patients. (P< 0/01). Conclusion: Elderly perception from quality of care is shown to be affected by nurses’ communication skills. Therefore, nursing students are recommended to participate in introductory courses and workshops to health communication.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله ایرج شاکری نیا | i shakerinia
university of guilan
دانشگاه گیلان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه گیلان (Guilan university)


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-157-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات