مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۲، شماره ۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی کانون کنترل سلامت و رابطه آن با افسردگی و سلامت عمومی در سالمندان شهر شیراز
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: سالمندی مرحله­ای از زندگی انسان است که به طور طبیعی با کاهش توانایی­های جسمانی و روانی همراه است و عوامل زیادی در این زمینه نقش دارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی کانون کنترل سلامت و رابطه آن با افسردگی و سلامت عمومی در سالمندان شهر شیراز بود مواد و روش ­ها: طرح پژوهش از نوع همبستگی و جامعه­ی آماری کلیه­ سالمندان در شهر شیراز بودند. بدین منظور 100 سالمند به روش نمونه­گیری در دسترس در پژوهش شرکت کردند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه کانون کنترل سلامت والستون، پرسشنامه افسردگی سالمندان و پرسشنامه سلامت عمومی بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها، از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با نرم­افزار spss نسخه 17 استفاده شد. یافته­ ها: نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که از بین مؤلفه ­های کنترل سلامت، مؤلفه­های درونی، دیگران و خدا با افسردگی و مؤلفه های درونی، شانس و دیگران با سلامت عمومی سالمندان رابطه معنی­ دار داشتند اما نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که تنها مؤلفه­های کنترل درونی (0/41=P< 0/000 ,β ) و خدا (0/20- =p < 0/03 ,β) پیش­ بینی کننده قوی سلامت عمومی در سالمندان بود و همچنین نتایج نشان داد که دو مؤلفه ­­ی کنترل درونی (0/37 =p < 0/000 ,β) و خدا (0/20- =p < 0/04,β) پیش­ بینی کننده قوی افسردگی نیز بودند. نتیجه ­گیری: هر چه کانون کنترل سلامت افراد درونی­تر باشد و باور داشته باشند که اعتقاد به خدا بر سلامتی آنها تأثیر مثبت دارد باعث می­شود که رفتارهای خود مراقبتی آنها افزایش یابد و بالعکس، گرایش به کانون کنترل بیرونی، رفتارهای خود مراقبتی را کاهش می دهد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سالمندان، افسردگی، کانون کنترل سلامت، سلامت عمومی

عنوان انگلیسی The Role of Health Locus of Control in Predicting Depression Symptoms in a Sample of ‎Iranian Older Adults with Chronic Diseases
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: The aim of this research was to predict depression and general health based on health locus of control in older adults with chronic diseases. Materials and Methods: This correlation study used convenience sampling method to collect 100 older adults living in Shiraz city. Research instruments included General Health Questionnaire, Geriatric Depression Scale and Health Locus of Control Questionnaire. To analyze the data, multiple regression methods were applied using SPPS (version 17). Findings: Regression analysis showed that internal control (β= 0.41, p< 0.000) and believe in God (β= -0.20, p< 0.03) significantly predicted general health. Additionally, our findings showed that depression can be significantly predicted by internal control (β= 0.37, p< 0.000) and believe in God (β= -0.20, p< 0.04). Conclusion: According to our findings, the two components of Internal control and believe in God, in health locus of control variable’s, play an important role in predicting general health status and depressive symptoms among older adults.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Elderly, Depression, Health locus of control, General health

نویسندگان مقاله محمدصالح محمدآبادی | m mohamadabad
شیراز- دانشگاه شیراز- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شیراز (Shiraz university)

یحیی حسین زاده فیروزآباد | y hoseinzade
اهواز- دانشگاه شهید چمران- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شهید چمران (Shahid chamran university)


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-203-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات