مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۲، شماره ۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی وضعیت تغذیه و عوامل مرتبط با آن در سالمندان بستری در بخش‌های مراقبت ویژه قلبی
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: با افزایش سن، میزان سوء تغذیه و بیماری­های مزمن هر دو شایع شده، و سوء تغذیه منجر به بیماری و بیماری منجر به سوء تغذیه می­گردد. این مطالعه به منظور بررسی وضعیت تغذیه سالمندان بستری و عوامل مرتبط با آن انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی 254 سالمند 60 سال به بالا بستری در بخش­های مراقبت ویژه قلبی بیمارستانهای وابسته به دانشگاه شهید بهشتی تهران به طور سهمیه ای انتخاب و با استفاده از پرسشنامه (MNA) Mini nutritional assessment وضعیت تغذیه­ای آنان مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 و آزمون­های آماری توصیفی و استنباطی با ضریب اطمینان 95% انجام شد. یافته ها: از 254 سالمند، 43 نفر (16/9%) مبتلا به سوء تغذیه، 95 نفر (37/4%) در معرض خطر سوء تغذیه و 116 نفر (45/7%) دارای تغذیه طبیعی بودند. وضعیت تغذیه با سن، جنس، تحصیلات، وضعیت تأهل، شغل، منبع درآمد، شاخص توده بدنی، بیماری مزمن و مصرف بیش از 3 دارو ارتباط معنی دار داشت (0/001 p<). نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه که درصد بالایی از سالمندان مشکلات تغذیه­ای دارند و این مشکل می ­تواند سلامت آنها را به خطر اندازد لذا ضروری است برای شناسایی افراد در معرض خطر، اصلاح تغذیه و پیشگیری از خطرات مرتبط با آن اقدامات مناسب در بیمارستان در نظر گرفته شود..
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سالمندان، وضعیت تغذیه، بستری، MNA

عنوان انگلیسی Nutritional statusand associated factorsinelderly hospitalized incardiac care unit
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Nutrition is considered as an important health determinant among elderly. Malnutrition is recognized as a risk factor in several disease including cancer, heart disease, and dementia in older population. Therefore, this study aimed to assess nutritional status and associated factors among elderly hospitalized in cardiac care unit. Materials and Methods: This descriptive-analytical study was conducted among 254 elderly patients (aged more than 60 years old) hospitalized in cardiac care unit due to cardiovascular disease. Data were collected using Mini nutritional assessment (MNA) questionnaires. SPSS version 20 was used to analyze data via appropriate descriptive and inferential statistical tests. Findings: Findings from the current study showed that 16.9% suffered from malnutrition, 37.4% were at risk of malnutrition and 45.7% had satisfactory nutritional status. In addition, we found series of significant relationships between health status and nutrition as well as demographic factor (p value< 0/001). Conclusion: Malnutrition is a common risk factor among hospitalized elderly which jeopardize their health status. Therefore, screening and recognizing hospitalized elderly who are at risk of malnutrition plays an important role in its prevention.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله بهاره پایور | b payvar
quchan higher health education center
قوچان - مجتمع آموزش عالی سلامت

عباس عباس زاده | a abbaszadeh
nursing and midwifery university of shahid beheshti
تهران - دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شهید بهشتی (Shahid beheshti university)

ترانه استکی | t estaki
nursing and midwifery university of shahid beheshti
تهران - دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شهید بهشتی (Shahid beheshti university)

الهه طالبی قانع | e talebi ghane
shahid beheshti university-departmant of biostatistic
تهران - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده بهداشت
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (Shahid beheshti university of medical sciences)

زهرا صفوی بیات | z safavibayat
nursing and midwifery university of shahid beheshti
تهران - دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شهید بهشتی (Shahid beheshti university)


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-200-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات