مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۲، شماره ۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی درک پرستاران شهر تهران از سوء رفتار با سالمند
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: با افزایش جمعیت سالمندان میزان سوء رفتار با آنها در حال افزایش است. علیرغم افزایش این معضل اما میزان گزارش دهی آن حتی از سوی کادر درمانی بخصوص پرستاران که ساعات متمادی با بیمار سپری می کنند، بسیار پایین است. هدف این مطالعه با هدف درک پرستاران شهر تهران از سوء رفتار با سالمند انجام شده است. مواد و روش: این مطالعه توصیفی- مقطعی جهت بررسی درک از سوء رفتار با سالمند با شرکت 400 پرستار در سال 1393 انجام گرفت. جهت ارزیابی درک از سوء رفتار از پرسشنامه پژوهشگر ساخته با روایی محتوا و آلفای کرونباخ(α =82%) استفاده شد. داده ها با کمک نرم افزار SPSS نسخه­ی 16 و با کمک آمار توصیفی، تحلیل شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که میانگین سنی پرستاران 7/05± 40/12 بود. امتیاز مطلوب درک از سوء رفتار با سالمند در پرستاران در سوء رفتار مالی و جنسی بالاتر از سایر موارد بودند و سوء رفتارهای عاطفی، غفلت، جسمی و خود غفلتی در مراتب بعدی قرار داشتند. نتیجه گیری: با توجه به کسب امتیاز پایین در پرستاران در زمینه درک از سوء رفتار با سالمند،نیاز به آموزش در این خصوص ضروری به نظر می رسد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Nurses' perception in Tehran of Elder Abuse
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Number of elderly population is increasing and according to WHO estimation, this number rise up to 22% in 2050. Elderly are prone to several challenges such as elder abuse due to aging population. Therefore, this study aimed to investigate nurses' perception of elder abuse in the city of Tehran. Materials and Methods: This Cross-sectional study was conducted by convenience sampling method to select 400 nurses from February to March 2014. Samples selected from nurses working in the emergency departments affiliated to Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. A researcher-made questionnaire was used and the reliability was ensured using Cronbach's alpha (α =82%). SPSS version 13 was used to analyze the data via descriptive statistics. Findings: Findings from this study indicated that mean age of our participants was 40.12 (SD=7.05) years old. Nurses perceived financial and sexual elder abuse as the most frequent type of elderly abuse. Conclusion: Nurses spend a large amount of time with patients compared to other health care practitioners which represent nurses as the frontline in proving care to elderly. Therefore, it is necessary to expand our knowledge about elder abuse and different type of abuse.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Elder abuse, Perception, Old people, Nurse, Tehran

نویسندگان مقاله فاطمه بهرام نژاد | f bahramnezhad
tehran university of medical science
تهران میدان توحید دانشکده پرستاری و مامائیی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

الهام نواب | el navab
tehran university of medical science
تهران میدان توحید دانشکده پرستاری و مامائیی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

رقیه بخشی | r bakhshi
tehran university of medical science
تهران میدان توحید دانشکده پرستاری و مامائیی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

احمدعلی اسدی نوقابی | a asadi noughabi
tehran university of medical science
تهران میدان توحید دانشکده پرستاری و مامائیی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

عباس مهران | a mehran
tehran university of medical science
تهران میدان توحید دانشکده پرستاری و مامائیی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-196-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات