مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۲، شماره ۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی نقش سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی و سخت رویی روانشناختی در پیش بینی کیفیت زندگی زنان سالمند
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: کیفیت زندگی تحت تاثیر عوامل روانشناختی زیادی است که از مهمترین آنها می توان به سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی و سخت رویی روانشناختی اشاره کرد. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی نقش سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی و سخت رویی روانشناختی در پیش بینی کیفیت زندگی زنان سالمند انجام شد. مواد و روش ها: این پژوهش توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش همه زنان سالمند شهر قرچک در سال 1394 بودند که از میان آنان 250 سالمند با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های سرمایه اجتماعی (پاژاک، 2006)، حمایت اجتماعی (زیمت و همکاران، 1998)، سخت رویی روانشناختی (کوباسا، 1979) و کیفیت زندگی (سازمان بهداشت جهانی، 2004) بود که توسط نمونه های پژوهش تکمیل گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-19 و روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل گام به گام تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: میانگین و انحراف معیار نمره کیفیت زندگی زنان سالمند 09/1±86/2 بود که نشان دهنده سطح متوسطی از کیفیت زندگی می باشد. یافته ها نشان داد که سرمایه اجتماعی (46/0r=)، حمایت اجتماعی (52/0r=) و سخت رویی روانشناختی (39/0r=) با کیفیت زندگی زنان سالمند رابطه مثبت و معنادار داشتند (01/0>P). در یک مدل پیش بین سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی و سخت رویی روانشناختی توانستند 4/50 درصد از تغییرات کیفیت زندگی زنان سالمند را پیش بینی کنند (504/0=R2). نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش متغیرهای سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی و سخت رویی روانشناختی توانایی پیش بینی کیفیت زندگی زنان سالمند را داشتند. بنابراین با توجه به نقش متغیرهای مذکور در پیش بینی کیفیت زندگی پیشنهاد می شود که برنامه های اجرایی مناسبی جهت بهبود کیفیت زندگی زنان سالمند طراحی و اجرا شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Investigation the role of social capital, social support and psychological hardiness in predicting life quality of elderly women
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Quality of life can be affected by several psychological factors including social capital, social support and psychological hardiness. Therefore, this research aimed to investigate role of social capital, social support and psychological hardiness in predicting older women quality of life. Materials and Methods: This study used cluster sampling method to select 250 older women living at Gharchak City in 2014. Data were collected using series of self-reported questionnaires including social capital, social support, psychological hardiness and quality of life scales. Data were analyzed by SPSS-19 using Pearson correlation and hierarchical multiple regressions. Findings: Our findings showed a mean score of 2.86 (SD=1.09) for quality of life which is considered as a middle level quality. In addition, we found positive and significant (P< 0/01) relationships between older women quality of life and social capital (r=0.46), social support (r=0.52) as well as psychological hardiness (r=0.39). Further analysis revealed that 54% of older women quality of life variance can be explained by social capital, social support and psychological hardiness. Conclusion: This study showed that part of older women’s quality of life can be affected by social capital, social support and psychological hardiness. Therefore, it is recommended to design and implement suitable programs to improve older women quality of life.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله جمال عاشوری | j ashoori
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان خوراسگان ، گروه روانشناسی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان خوراسگان (Islamic azad university of isfahan khorasgan)


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-93-3&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات