مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۲، شماره ۴، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی کیفیت زندگی بیماران نامزد جراحی بای پس عروق کرونر در شهر زنجان
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف : بیماری عروق کرونر به عنوان شایعترین بیماری مزمن، داری اثرات قابل توجه بر جنبه های مختلف سلامتی بوده؛ و قادر است کیفیت زندگی افراد مبتلا را تحت تاثیر قرار دهد. این مطالعه با هدف تعیین کیفیت زندگی بیماران نامزد جراحی بای پس عروق کرونر انجام شده است. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی-مقطعی تعداد 64 بیمار مبتلا به بیماری عروق کرونر که در مرکز آموزشی درمانی آیت الله موسوی شهر زنجان بستری و کاندید جراحی بای پس عروق کرونر بودند وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه کیفیت زندگی مک نیو بود. اطلاعات در روز قبل از جراحی جمع آوری و سپس از طریق نرم افزار SPSS ویرایش 16 مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر شامل 44 مرد و 20 زن با میانگین سنی 9/4±58/78 بود. یافته های پژوهش نشان داد که کیفیت زندگی و سه خرده مقیاس آن در واحد های مورد پژوهش در وضعیت متوسط بود. زنان به صورت معنی داری داری کیفیت زندگی پایین تری نسبت به مردان بودند. نتیجه گیری: با توجه به تاثیر بیماری عروق کرونر بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا، ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی باید در جهت ارتقاء کیفیت زندگی این گروه از بیماران برنامه ریزی نمایند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ، بیماری مزمن، سلامتی، بیماری عروق کرونر، بای پس عروق کرونر

عنوان انگلیسی Quality of life in patients candidate for coronary artery bypass graft surgery in Zanjan
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Coronary artery disease is a common chronic disease which has significant effects on various aspects of health including quality of life. The aim of this study was to assess quality of life among patients undergoing coronary artery bypass graft surgery. Materials and Methods: Tis descriptive cross-sectional study was done among 64 hospitalized patients suffering from coronary artery disease and willing to undergo coronary artery bypass graft surgery at Ayatollah Mosavi hospital in Zanjan. Data were collected by demographic and Mcnew quality of life questionnaires one day prior to the surgery. data were analyzed by SPSS software version 16. Findings: participants consist of 44 male and 20 female with mean age of 58.78 (SD+9.4) years old. Findings showed that quality of life in patients was relatively good. Women had significantly lower quality of life than men. Conclusion: Considering important effect of coronary artery disease on patients' quality of life, health care providers should plan to improve quality of life in this group of patients.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله زینب بهرامی ایوانکی | z bahrami eyvaneki
ابهر دانشکده پرستاری ابهر

فرهاد رمضانی بدر | f ramezani badr
ابهر دانشکده پرستاری ابهر


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-194-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات