مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۲، شماره ۳، صفحات ۹-۲۱

عنوان فارسی مقایسه آمادگی کارکردی و کیفیّت زندگی سالمندان مرد دارای و بدون ترس از افتادن و سابقه افتادن
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: افتادن و ترس از افتادن، از پیامدهای سالمندی و از مسائل عمده مرتبط با سلامت سالمندان هستند. هدف این تحقیق، مقایسه آمادگی کارکردی و کیفیّت زندگی سالمندان مرد دارای و بدون ترس از اُفتادن و سابقه افتادن بود. مواد و روش‌ها: روش تحقیق، توصیفی و جامعه آماری تحقیق عبارت بودند از سالمندان مرد شهر اراک که 91 آزمودنی به‌طور داوطلبانه در مطالعه شرکت کردند. برای اندازه‌گیری متغیرها از پرسشنامه SF-36، مقیاس اعتماد به تعادل، مجموعه آزمون آمادگی کارکردی سالمند، آزمون وضعیّت مختصر روانی و فراوانی افتادن استفاده‌شد. تجزیّه‌و‌تحلیل داده‌ها با آزمون آنالیزکوواریانس، با نرم‌افزار SPSS-16 انجام شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد میانگین نمره گروه بدون ترس از افتادن نسبت به گروه دارای ترس از افتادن، در همه زیرمقیاس‌های کیفیّت زندگی و آمادگی‌کارکردی (به‌استثنای انعطاف‌پذیری) به‌طور معنی‌داری بالاتر بود (p≤ .05). میانگین نمره گروه بدون سابقه افتادن نسبت به همتایان دارای سابقه افتادن در زیرمقیاس‌های کیفیّت زندگی و آمادگی کارکردی (به‌استثنای انعطاف‌پذیری)، به‌طور معنی‌داری بهتر بود (p≤ .05). نتیجه‌گیری: ترس از افتادن و سابقه افتادن منجر به اجتناب سالمندان از انجام فعّالیّت‌های زندگی روزانه می‌شود و این اجتناب از فعّالیّت‌ها، می‌تواند باعث اُفت آمادگی‌کارکردی و در نتیجه کاهش کیفیّت زندگی و سلامتی سالمندان شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Comparing functional fitness and quality of life and in men older adults with and without fear of fall and fall history
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Falls and fear of falling are elderly outcomes and are of main health-related problems in older adults. Purpose of this research was to compare health-related quality of life and functional fitness of older adults with and without fear of falling and fall history. Materials and Methods: Research method was descriptive and population were men older adults living in Arak that 91 subjects eligible participate in the study voluntarily. Variables measured with SF-36, Activities-specific Balance Confidence Scale, Senior Functional Fitness Battery, MMSE, and Fall frequency. Data analyzed with independent t-student and with SPSS-16 software. Findings: The results indicated that about 32% and 27% of subjects had fear of falling and fall history, respectively. Mean scores of subjects in without fear of falling group than with fear of falling counterparts in all subscales of quality of life and functional fitness(exception of flexibility) was higher significantly (p≤ .05). Mean scores of subjects in without fall history group than with fall history group in subscales of quality of life and functional fitness (exception of flexibility) was better significantly (p≤ .05). Conclusion: Fear of falling and fall history results in avoidance of daily living activities and this activities avoidance may cause functional fitness decline and in results decline in older adults' quality of life and health.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله داریوش خواجوی | d khajavi
physical education and sport sciences department
اراک، سردشت، دانشگاه اراک، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه اراک (Arak university)


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-181-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات