مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۲، شماره ۳، صفحات ۲۲-۳۱

عنوان فارسی اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر افسردگی سالمندان سوگ دیده
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: سوگ و جدایی یکی از درد آورترین تجربه های انسان ها بعد از برقراری پیوند عاطفی است.از دست دادن دوستان و همسالان از یک سو و پدیده پیری و نزدیک شدن به سال‌های پایانی زندگی، موجب افزایش افسردگی در سالمندان می‌شود. لذا هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر افسردگی سالمندان سوگ دیده می‌باشد. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی و طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش سالمندان دارای تجربه سوگ در مراکز سرای سالمندان شهر اردبیل در سال 1393 بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری دردسترس 30 سالمند دارای تجربه سوگ انتخاب شدند. از پرسشنامه افسردگی بک به عنوان پیش‌آزمون- پس‌آزمون در این پژوهش استفاده شد و مداخله شناختی- رفتاری به صورت گروهی در 8 جلسه روی آنها اجرا شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS16 و با روش آماری تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که میانگین نمرات پس­آزمون در گروه آزمون(47/33) در مقایسه با میانگین نمرات پس­آزمون در گروه شاهد(72/20)، کاهش معنی داری در میزان افسردگی داشت(11/39=F و 0/01> P) ،اما این تفاوت در میانگین نمرات افسردگی در پیش­آزمون دو گروه، معنی دار نبوده است(0/548=F و 0/05< P). نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این پژوهش، گروه درمانی شناختی- رفتاری از طریق کمک به سالمندان در تخلیه هیجانی، انجام تکالیف سرگرم کننده و مبارزه با افکار مزاحم، موجب کاهش افسردگی سالمندان می‌شود. بنابرین درمان شناختی، - رفتاری گروهی بر افسردگی سالمندان موثر بوده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله گروه درمانی شناختی- رفتاری، افسردگی، سالمندان سوگ دیده

عنوان انگلیسی Effectiveness of Group Cognitive-Behavioral Therapy on Depression among the Mournful Elderly
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: is one of the most painful experiences of human after linking emotions.. Losing friends and peers along withsenility and proximity to the last years of life causes intensification of mental distress and depression of the elderly. The present research was carried out aimed at analyzing the effectiveness of group cognitive-behavioral therapy on depression among the mournful elderly. Material and Methods: The current study is a semi-experimental research using posttest-pretest plan with control group. The statistical population of the research included the mournful elderly living in the nursing homes of Ardebil City in 2014. 30 mournful old adults were selected using the available sampling technique. Becke depression questionnaire (scale) was applied as pretest-posttest in the research and cognitive-behavioral intervention was implimented on the examinee groups in 8 sessions. The data were analyzed using SPSS16 and analysis of covariance (ANCOVA) statistical method. Findings: Analysis of Covariance showed that the means numbers at post test in the intervention group(47/33), had significant decreases in depression, compared with control group(72/20) (P< 0.01, F:11/39). but means of depression numbers at pertest in the intervention group was not significant, compared with control group (P< 0.05, F:0/548). Conclusion: According to the results of this research, group cognitive-behavioral therapy leads to reduction of depression of the elderly via helping them to catharsis of the emotions, giving homework and repel and suspend the intrusive thoughts. so groupcognitive-behavioral therapy has been effective on the depression of the elderly.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله حسین قمری گیوی | h ghamari givi
--
اردبیل، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه محقق اردبیلی (Mohaghegh ardabili university)

عادل زاهد بابلان | a zahed
--
اردبیل، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه محقق اردبیلی (Mohaghegh ardabili university)

داود فتحی | d fathi
--
اردبیل، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه محقق اردبیلی (Mohaghegh ardabili university)


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-53-3&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات