مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۲، شماره ۳، صفحات ۳۲-۴۳

عنوان فارسی بررسی کیفیت خواب و عوامل مرتبط با سالمندان بستری در بیمارستان شهید بهشتی شهر کاشان
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: بستری شدن در بیمارستان کیفیت خواب سالمندان را تحت تأثیر قرار می دهد. عوامل متنوعی در ایجاد تغییرات کیفیت خواب نقش دارد. هدف از این مطالعه بررسی کیفیت خواب و عوامل مرتبط با آن در سالمندان بستری در بیمارستان بوده است. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مقطعی بوده و در سال 1393انجام شده است. 200 نفر از سالمندان بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه کیفیت خواب بیمارستان سنت ماری (SMHSQ) بود. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 16، آمار توصیفی و آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی تست و رگرسیون چندگانه تجزیه‌وتحلیل شد. یافته‌ها: مطابق با یافته ها (75 درصد) از سالمندان مرد بودند. میانگین سن جامعه 70/96 ±7/99 سال بود . میانگین اختلال کیفیت خواب 10/3±22/43 بود. درمجموع نمره اختلال کیفیت خواب در 87 نفر (%43/5) از شرکت‌کنندگان خفیف و در 113 نفر (%56/5) از سالمندان متوسط بود. نتایج آزمون ها نشان داد بین اختلال کیفیت خواب در متغیرهای سطح تحصیلات (0/0001=P)، شغل (0/043=P)، صدای کادر درمان (0/006=P) و فشار خون بالا (0/02=P) اختلاف معناداری وجود داشت. متغیرهای میزان تحصیلات (0/04=Beta=0/19 p)، بوی نامطبوع محیط (0/001=Beta=0/30 p) و صدای کادر درمان (0/032=Beta=0/19 p)، پیش‌بینی کننده مؤثر در اختلال کیفیت خواب سالمندان بستری در بیمارستان بود. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد، کیفیت خواب در سالمندان بستری در بیمارستان تحت تاثیر برخی عوامل محیطی و زمینه ای قرار دارد که شناسایی آنها و انجام مداخلات مناسب جهت بهبود کیفیت خواب ضروری به نظر می رسد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کیفیت خواب، سالمندان، بیمارستان

عنوان انگلیسی valuation of Sleep Quality and Related Factors In Hospitalized Elderly People in Shahid Beheshti Hospital of Kashan
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Hospitalizations can affect the sleep quality in the elderly. A variety of of factors contribute in sleep quality changes. The aim of this study was to evaluate sleep quality and its associated factors in hospitalized elderly patients in hospital. Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted in 2015. 200 elderly martyr Beheshti hospital were selected by available sampling to be.St. Mary's hospital sleep quality questionnaire (SMHSQ), respectively. Data were analyzed using SPSS 16, ANOVA descriptive statistics and t-test was analyzed. Findings:The mean age of study population was 70.96 ± 7.99 years. The mean score sleep quality in elderly women22.64 ± 2.85 and older men 22.36±3.1, respectively. The mean score sleep the quality of elderly people in this study, 22.43 ± 3.10 with maximum of 30 and the minimum score of 14. Total the quality of sleep in 87 (43.5%) of the respondents mild and 113 (56.5%) of the middle elderly people. Elderly sleep quality variables, education (p=0/0001), occupation (p=0/043), high blood pressure (p=0/02), personnel noise (p=0/006) and smell unpleasant environments (p= 0/001) was associated. Conclusion: Results study showed that the quality sleep disturbance in elderly under the influence of environmental factors and underlying. The identification and appropriate intervention to improve the quality of sleep of elderly people admitted to hospitals seem necessary.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله quality of sleep, elderly, hospitals

نویسندگان مقاله زهرا خلیلی | z khalili
department of clinical affairs ardabil university of medical sciences ardabil, iran
معاونت درمان آموزش پزشکی اردبیل، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (Ardabil university of medical sciences)

علی صدرالهی | a sadrollahi
disaster and emergency medical service management center mazandaran, department of clinical affairs mazandaran university of medical sciences sari, iran
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس گلستان، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی گلستان (Golestan university of medical sciences)

الهام آسمان باشیز | e aseman


فردانه قلی پور | f gholipour


مهدی عباسیان | m abbasianنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-100-4&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات