مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۲، شماره ۳، صفحات ۴۴-۵۳

عنوان فارسی بررسی وضعیت کیفیت خواب سالمندان شهرستان ایلام در سال ۱۳۹۴
چکیده فارسی مقاله مقدمه وهدف: اهمیت خواب در سلامتی و بیماری از زمان بقراط مورد توجه بوده است و اختلالات خواب به عنوان یک عامل مهم رنج و بیماری در هر سنی به شمار می رود، به همین دلیل پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت کیفیت خواب سالمندان شهرستان ایلام انجام شد. مواد و روش ها: در پژوهش توصیفی-مقطعی حاضر، 360 نفر از سالمندان شهرستان ایلام به روش خوشه ای دو مرحله ای وارد مطالعه شدند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه کیفیت خواب پیتس برگ (PSQI) بود که در مطالعات مختلف پایایی و روایی آن به اثبات رسیده است. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه ی 20 و با استفاده از آزمونهای آماری t-test (برای متغیرهای دو گروهی) و ANOVA( برای متغیرهای بیشتر از دو گروه) انجام شد. برای تحلیل همه متغیرها مقدار0.05 p≤معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که میانگین سنی سالمندان مورد پژوهش 71/22±5/88 سال بود. بیشتر سالمندان مورد پژوهش (59/7%)، دارای کیفیت خواب نامطلوب بودند. بین کیفیت خواب با سن، جنس، تأهل، وضعیت زندگی سالمند با خانواده، داشتن سابقه بستری در بیمارستان و مصرف دخانیات ارتباط آماری معنی داری وجود داشت(0.001 P=). نتیجه گیری : با توجه به اینکه اکثر سالمندان مورد پژوهش دارای کیفیت خواب نامطلوب بودند، لازم است پیشگیری های لازم در جهت افزایش کیفیت خواب مانند پیشگیری از مصرف دخانیات و بستری مجدد سالمندان در بیمارستان و همچنین مداخلات مناسب مانند رایحه درمانی و ماساژ درمانی در جهت بهبود کیفیت خواب سالمندان انجام شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سالمند، کیفیت خواب، پرسشنامه کیفیت خواب پیتس برگ

عنوان انگلیسی Assessing the status of sleep quality in elderly city of Ilam in 2015
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose:The importance of sleep in health and disease from the time of Hippocrates have been considered. Sleep disorders as a cause of suffering and illness at any age is important. That is why this study is to assess sleep quality in elderly city of Ilam. Materials and Methods:In this cross-sectional study, 360 elderly city of Ilam two-stage cluster sampling were studied. The instrument used, the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), which has proven its reliability and validity in different studies. Data analysis software SPSS version 20 and using statistical t-test (for variables group) and ANOVA (for more than two groups of variables) were analyzed. P< 0.05 to analyze all variables were considered significant. Findings:The results showed that the mean age of the study, 77/21 ± 5/81 years. More elderly subjects (7/59%), has had poor sleep quality. Between sleep quality with age, sex, marital status, living conditions of elderly people with family history and smoking in the hospital there was a significant correlation (P=0.001). Conclusion: Given that the majority of elderly subjects had poor sleep quality. It is necessary to increase the quality of sleep necessary precautions like preventing smoking and elderly in hospital readmission done. As well as appropriate interventions such as aromatherapy and massage therapy done to improve sleep quality in the elderly.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله elderly, quality of sleep, Pittsburgh.

نویسندگان مقاله میلاد برجی | m borji


صابر جهانی | s jahani


پریسا شیری | p shiri


میلاد اعظمی | a azamiنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-73-3&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات