مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۲، شماره ۳، صفحات ۵۴-۶۸

عنوان فارسی ارتباط بین شاخص توده بدنی با تراکم استخوان در زنان سالمند مراجعه کننده به کلینیک کنترل کیفیت زندگی و سلامت بیمارستان خاتم الانبیا(ص) طی سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: پوکی استخوان و چاقی از مهمترین مشکلات مطرح در سال های اخیر می باشند که شیوع آنها در حال افزایش است. چاقی عامل اصلی بسیاری از بیماری ها همچون اختلالات قلبی – عروقی و متابولیک است. مطالعات زیادی ارتباط شاخص توده بدنی و تراکم استخوان را نشان می دهد که اثر محافظتی آن را بر روی از دست دادن استخوان بیان می کند. هدف از این مطالعه بررسی همبستگی بین شاخص توده بدنی و تراکم استخوان در زنان سالمند مراجعه کننده به کلینیک کنترل کیفیت زندگی و سلامت بیمارستان خاتم الانبیا(ص) طی سالهای 1391 و 1392 می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی بر روی 139 زن سالمند مراجعه کننده به کلینیک کنترل و کیفیت زندگی و سلامت بیمارستان خاتم الانبیا(ص) انجام گرفته است. اطلاعات دموگرافیک توسط پرسشنامه جمع آوری شد. وزن و قد اندازه گیری شد. شاخص توده بدنی محاسبه گردید و تراکم استخوان با روش جذب سنجی اشعه ایکس با انرژی مضاعف در مهره های کمری و فمور اندازه گیری شد. یافته ها:یافته ها از مجموع 139 سالمند زن با میانگین سنی 2/6±70/14 به دست آمد. میانگین کلی BMI برابر 0/7±26/6 تعیین گردید. بررسی ها نشان داد که افزایش سن همراه با کاهش شاخص توده بدنی و تراکم استخوان می باشد. علاوه بر آن ارتباط مثبتی بین BMI با شاخص های تراکم استخوانBMC ( محتوای معدنی استخوان) وT-Score در فمور (r=0.418 (P=0.00) وr=0.492 (P=0.01) )و مهره های کمری (r=0.369 (P=0.00) وr=0.388 (P=0.001) ) نشان داده شد. نتیجه گیری:یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که شاخص توده بدنی با تراکم استخوان در فمور و مهره های کمری در ارتباط است و چاقی ریسک بروز استئوپروز را کاهش می دهد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله شاخص توده بدنی BMI، تراکم استخوان، سالمندی

عنوان انگلیسی The Relationship between Body Mass Index and Bone Mineral Density in elderly women referred to Quality of Life Control and Health clinic of Khatam-ol-Anbiya Hospital in 2012-2013
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Osteoporosis and obesity are a major problem that their prevalence is increasing. Obesity is a risk factor for large number of diseases such as, cardiovascular and metabolic diseases.Several studies have investigated the association between body mass index (BMI) and bone mineral density (BMD) and indicate, it has protective effect on bone loss however the results are inconsistent. The aim of this study wasevaluation of relationship between Body Mass Index and Bone Mineral Density in Elderly women refers to quality of life control and health clinic of Khatam-ol-Anbiya Hospital in 2012-2013. Materials and Methods: This sectional study has been done on 139 elderly women aged 60 and over inquality of life control and health clinic of Khatam-ol- Anbiya Hospital inTehran city, Iran. Demographic data collected by questionnaire. Weight and height were measured. Body massindex (BMI) was calculated and bone mineral density (BMD) was measured by DEXA scan in lumbar spine and femoral bone. Findings: The study population included 139 elderly women with mean age 70.1 ± 6.2 years old. The mean BMI in these groups was 26.6 ± 0.7 kg/m2. In this study, data analyses of femoral bone and lumbar spine showed that aging related by decrease of BMI and bone mineral content (BMC). BMI has significant positive relationship with BMC (p=0.01) that this relationship was strongest in femoral neck (p=0.001). In overall the strongest relationship of femoral bone and lumbar spine BMC was with BMI ((r=0.292, P=0.005) and (r=0.232, P=0.005)). Also, there was a positive significant association between BMI and mean T-Scorein femur and lumbar spine region ((r=0.492, P=0.01) and (r=0.388, P=0.001)). Conclusions: These data indicate that BMI is associated with bone mass of femur and vertebrae and obesity decreased the risk for osteoporosis.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Bone Mineral Density, Body Mass Index, Elderly.

نویسندگان مقاله احمد علی اکبری کامرانی | aa akbarikamrani
iranian research center on aging and department of aging, university of social welfare and rehabilitation, tehran, iran
1مرکز تحقیقات سالمندی و گروه آموزشی سالمندی ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،تهران ،ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (University of social welfare and rehabilitation sciences)

سید امیر محسن مرتضوی | a m mortazavi
iranian research center on aging and department of aging, university of social welfare and rehabilitation, tehran, iran
1مرکز تحقیقات سالمندی و گروه آموزشی سالمندی ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،تهران ،ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (University of social welfare and rehabilitation sciences)

رباب صحاف | r sahaf
iranian research center on aging and department of aging, university of social welfare and rehabilitation, tehran, iran
1مرکز تحقیقات سالمندی و گروه آموزشی سالمندی ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،تهران ،ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (University of social welfare and rehabilitation sciences)


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-174-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات