مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۲، شماره ۳، صفحات ۶۹-۸۰

عنوان فارسی تاثیر تمرینات ترکیبی قدرتی و استقامتی بر سطوح سرمی هموسیستئین در زنان سالمند غیر فعال
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر تمرینات ترکیبی مختلف (قدرتی و استقامتی) بر سطوح سرمی هموسیستئین در زنان سالمند غیر فعال می باشد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه تجربی، تعداد 40 زن سالمند در شهر شهرکرد (دامنه سنی:0/82±60/34 سال، قد: 0/01±155سانتیمتر و وزن: 1/89±72/ 71 کیلوگرم) به روش هدفمند انتخاب شدند و بطور تصادفی در یکی از چهار گروه : تمرین استقامتی + قدرتی (E+S) (9n=)، قدرتی + استقامتی (S+E) (n=10)، ترکیبی چرخشی (CI) (12n=) و کنترل (n=9) قرار گرفتند. برنامه‌های تمرینی به مدت هشت هفته و سه روز در هفته انجام شد. مقادیر سرمی هموسیستئین قبل و 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین اندازه گیری شد. از آزمون تی وابسته جهت تغییرات درون گروهی و از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه جهت بررسی اختلاف بین گروه‌ها استفاده شد.جهت آنالیز داده‌ها از نرم افزار spss ورژن 21 استفاده شد. یافته ها: پس از هشت هفته تمرین ترکیبی در مقایسه‌ی درون گروهی، کاهش معنی داری در وزن، BMI و درصد چربی بدن در هر سه گروه تجربی(0/05 ≥p ) و کاهش معنی داری در مقادیر سرمی هموسیستئین گروه S+E ایجاد شد (0/017=p ). در مقایسه بین گروهی، تفاوت معنی داری در وزن (0/017=p ) و BMI (p= 0/023 ) و عدم تغییر معنی دار در مقادیر هموسیستئین مشاهده شد(0/078=p ). نتیجه گیری: با توجه به نتایج، به نظر می رسد، تمرینات ترکیبی قدرتی - استقامتی با کاهش هموسیستئین خون می توانند به عنوان یک روش در پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی در زنان سالمند توصیه شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تمرین ترکیبی، هموسیستئین، سالمندی.

عنوان انگلیسی Effects of Combined training strength and endurance on serum levels of homocysteine in elderly inactive woman
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: The purpose of this study was to investigate the effects of different combined training (strength and endurance) on serum levels of homocysteine in elderly inactive woman. Materials and Methods: This study was a quasi-experimental research, 40 Retired elderly woman of education (Age: 60.34±0.82 year, High: 155±0.01 cm, Weight: 71.72±1.89 kg) were select purposely and randomly place into four groups, strength + endurance (S+E) (n=10), endurance + strength (E+S) (n=9), circulation combined (CI) (n=12) and control (n=9) groups. Serum levels of homocysteine were measured before and 48 hours after the last training session. Training program done eight week, 3 times per week. Within-group differences were analyzed by paired samples t-test and the between-group differences were analyzed by one-way ANOVA. Findings: after 8 weeks of combined training, in each of the three experimental groups had a significant reduction in weight, BMI and percent body fat and fasting blood glucose (P≤ 0.05) and had a significant reduction in serum levels of homocysteine in S+E group (P≤ 0.05). In between-group differences there are significant difference in weight (p=0/017) and BMI (p=0/023) and no significant difference in levels of homocysteine (p>0/05). Conclusion: According results, it seems, combined training strength + endurance by reducing the levels of homocysteine can be a method of prevention of cardiovascular disease in elderly women may be recommended.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Combined training, homocysteine, aging

نویسندگان مقاله طوبی بهمردی | t behmardi
azad university of yasouj
دانشگاه آزاد یاسوج
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج (Islamic azad university of yasouj)

ابراهیم بنی طالبی | e banitalebi
shahrekord university
دانشگاه شهرکرد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شهرکرد (Shahr kord university)

مهدی غفاری | m ghafari
shahrekord university
دانشگاه شهرکرد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شهرکرد (Shahr kord university)


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-182-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات